Allhelgensdag

Allhelgensdag: PrekentekstMatt 5, 1-12

Bokmål

Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene samlet seg om ham.  2Han tok til orde og lærte dem:

 «Salige er de som er fattige i ånden,
for himmelriket er deres.

 Salige er de som sørger,
for de skal trøstes.

 Salige er de ydmyke,
for de skal arve jorden.

 Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten,
for de skal mettes.

 Salige er de barmhjertige,
for de skal få barmhjertighet.

 Salige er de rene av hjertet,
for de skal se Gud.

 Salige er de som skaper fred,
for de skal kalles Guds barn.

10 Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld,
for himmelriket er deres.
11 Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. 12 Gled og fryd dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere.

Nynorsk

Då Jesus såg folkemengda, gjekk han opp i fjellet. Han sette seg, og læresveinane samla seg om han.  2Då tok han til orde og lærte dei:

 «Sæle dei som er fattige i ånda,
himmelriket er deira.

 Sæle dei som sørgjer,
dei skal bli trøysta.

 Sæle dei audmjuke,
dei skal arva jorda.

 Sæle dei som hungrar og tørstar etter rettferda,
dei skal bli metta.

 Sæle dei miskunnsame,
dei skal få miskunn.

 Sæle dei reine i hjartet,
dei skal sjå Gud.

 Sæle dei som skaper fred,
dei skal kallast Guds born.

10 Sæle dei som blir forfølgde for rettferd skuld,
himmelriket er deira.
11 Ja, sæle er de når folk for mi skuld spottar og forfølgjer dykk, lyg og talar vondt om dykk på alle vis. 12 Gled dykk og jubla, for stor er løna dykkar i himmelen. Slik forfølgde dei òg profetane før dykk.

Nordsamisk

Go Jesus oinnii daid ollu olbmuid, de son manai várrái. Son čohkánii, ja máhttájeaddjit bohte su lusa.  2De son sárdnugođii ja oahpahii sin ná:

 Ávdugasat leat vuoiŋŋasteaset geafit,
dasgo almmi riika lea sin.

 Ávdugasat dat geat moraštit,
dasgo sii ožžot jeđđehusa.

 Ávdugasat leat vuollegaččat,
dasgo sii árbejit eatnama.

 Ávdugasat dat geat nelgot ja goiket
vanhurskkisvuođa maŋŋái,
dasgo sii gallehuvvojit.

 Ávdugasat dat geat leat váibmoláđđásat,
dasgo sii ožžot váibmoláđisvuođa.

 Ávdugasat leat buhtisváimmogat,
dasgo sii besset oaidnit Ipmila.

 Ávdugasat dat geat duddjojit ráfi,
dasgo sii gohčoduvvojit Ipmila mánnán.

10 Ávdugasat dat geat doarrádallojuvvojit
vanhurskkisvuođa dihte,
dasgo almmi riika lea sin.
11 Ávdugasat lehpet dii go olbmot bilkidit ja doarrádallet din mu dihte, gielistit ja sárdnot bahá din birra juohke láhkái. 12 Illudehket ja ávvudehket, dasgo din bálká almmis lea stuoris. Nu sii doarrádalle profehtaidge ovdal din.

1. lesetekstJes 49,8-10

Bokmål

8 Så sier Herren:
I nådens tid svarer jeg deg,
på frelsens dag hjelper jeg deg.
Jeg har formet deg
og gjort deg til en pakt for folket
for å gjenreise landet
og skifte ut eiendommer som ligger øde,

9 for å si til fanger: «Gå ut!»
og til dem som er i mørket: «Kom fram!»
De skal beite langs veiene
og finne beite på alle snaue høyder.

10 De skal ikke sulte og ikke tørste,
hete og sol skal ikke ramme dem.
For han som er barmhjertig, skal føre dem
og lede dem til kilder med vann.

Nynorsk

8 Så seier Herren:
I nådens tid svarar eg deg,
på dagen for frelsa hjelper eg deg.
Eg har forma deg
og gjort deg til ei pakt for folket
for å reisa landet opp att
og skifta ut eigedomar som ligg aude,

9 for å seia til fangar: «Gå ut!»
og til dei som er i mørkret: «Kom fram!»
Dei skal beita langs vegane
og finna beite på alle snaue høgder.

10 Dei skal ikkje svelta og ikkje tørsta,
hete og sol skal ikkje råka dei.
For han som viser miskunn, skal føra dei
og leia dei til kjelder med vatn.

Nordsamisk

8 Ná cealká Hearrá:
Mun gulan du rohkosa árpmu áiggi,
mun veahkehan du bestojumi beaivvi.
Mun várjalan du,
ja du bokte mun dagan lihtu
iežan álbmogiin.
Eanan čuoččáldahttojuvvo
ja guđđojuvvon eananbihtát
juogaduvvojit.

9 Mun cealkkán fáŋggaide:
“Vulget olggos!”
ja daidda geat leat seavdnjadasas:
“Bohtet čuovgasii!”

Sii gávdnet guohtuma geaidnoguorain,
ealáhaga buot báljes dieváin.

10 Eai sii nealggo eaige goikka,
ii báhkka iige beaivváš vahágahte sin.
Son gii árpmiha sin,
láide sin ja doalvu sin
čáhccás ádjagiid gáddái.

2. lesetekstÅp 7,9-17

Bokmål

9 Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. De sto foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper, med palmegreiner i hendene. 10 Og de ropte med høy røst:
Seieren kommer fra vår Gud,
han som sitter på tronen, og fra Lammet.
11 Alle englene sto rundt tronen og de eldste og de fire skapningene. De kastet seg ned for tronen med ansiktet mot jorden, tilba Gud 12 og sa:
Amen.
All lov og pris og visdom,
takk og ære, makt og velde
tilhører vår Gud i all evighet.
Amen.
13 En av de eldste tok da ordet og spurte meg: «Disse som er kledd i hvite kapper, hvem er de, og hvor kommer de fra?» 14 «Herre», svarte jeg, «du vet det.» Da sa han til meg:
«Dette er de som kommer ut av den store trengsel,
de har vasket sine kapper
og gjort dem hvite i Lammets blod.

15 Derfor står de for Guds trone
og tjener ham dag og natt i hans tempel,
og han som sitter på tronen,
skal reise sin bolig over dem.

16  De skal ikke lenger sulte eller tørste,
solen skal ikke falle på dem, og ingen brennende hete.

17 For Lammet som står midt på tronen, skal være gjeter for dem
og vise dem vei til kilder med livets vann,
og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne.»

Nynorsk

9 Deretter såg eg ein flokk så stor at ingen kunne telja han, av alle folkeslag og ætter, av alle folk og tungemål. Dei stod framfor trona og Lammet, kledde i kvite klede, med palmegreiner i hendene. 10 Og dei ropa med høg røyst:
Sigeren kjem frå vår Gud,
han som sit på trona, og frå Lammet.
11 Alle englane stod rundt trona og dei eldste og dei fire skapningane. Dei kasta seg ned framfor trona med andletet mot jorda og tilbad Gud 12 og sa:
Amen.
All lov og pris og visdom,
takk og ære, makt og velde
høyrer vår Gud til i all æve.
Amen.
13 Då tok ein av dei eldste til orde og spurde meg: «Desse som er kledde i kvite klede, kven er dei, og kvar kjem dei frå?» 14 «Herre», svara eg, «du veit det.» Då sa han til meg:
«Dette er dei som kjem ut av den store trengsla
og har vaska kappene sine
og gjort dei kvite i blodet frå Lammet.

15 Difor står dei for Guds trone
og tener han dag og natt i hans tempel.
Og han som sit på trona,
skal reisa sin bustad over dei.

16  Dei skal ikkje lenger svelta eller tørsta,
og sola skal ikkje falla på dei eller brennande hete.

17 For Lammet, som står midt på trona, skal vera gjetaren deira
og føra dei til kjelder med livsens vatn,
og Gud skal tørka kvar tåre frå auga deira.»

Nordsamisk

9 Das maŋŋil mun oidnen stuorra olmmošeatnatvuođa maid ii oktage máhttán lohkat. Das ledje olbmot buot eatnamiin, buot álbmogiin ja buot čearddain, ja sii sárdno buot gielaid. Sii čužžo truvnnu ja Lábbá ovddas, vilges biktasiidda gárvvuhuvvon ja gieđas pálbmaoaksi 10 ja čurvo alla jienain:

Bestojumi buktá min Ipmil,
son gii čohkká truvnnus,
ja Láppis!

11 Buot eŋgelat čužžo truvnnu ja vuorrasiid ja dan njealji sivdnádusa birra, ja sii luoitádedje muđolassii truvnnu ovdii, rohkadalle Ipmila 12 ja celke:
Amen.
Máidnun ja hearvásvuohta,
viisodat, giittus,
gudni, fápmu ja givrodat
min Ipmilii
álo ja agálaččat!
Amen.

13 De okta vuorrasiin jearai mus: “Geat leat dát geainna leat vilges biktasat? Gos sii leat boahtán?” 14 Mun vástidin: “Hearrá, don dan dieđát.” Son celkkii munnje: “Dát leat dat geat leat boahtán dan stuorra áŧestusas. Sii leat bassan biktasiiddiset ja vilggodahttán daid Lábbá varas. 15 Danne sii leat Ipmila truvnnu ovddas ja bálvalit su ijatbeaivái su tempelis, ja son gii čohkká truvnnus, lea ceggen goađis sin badjelii. 16 Eai sii šat nealggo eaige goikka, ii sin givssit beaivváš iige mihkkege báhkaid. 17 Láppis gii lea truvnnu ovddas, goziha sin ja láide sin eallima čáhceádjagiid gáddái, ja Ipmil sihkku sin čalmmiin buot gatnjaliid.”

Det dunkle, lune håpet

Det stikker i hjertet på dager som denne. Allehelgensdag rommer så mye: sorg, savn, smerte, men heldigvis også takknemlighet – og håp!

Jeg har ikke lenger de klare fasitsvarene. I møte med våre sammensatte liv, blir de enkle svarene nettopp det: for enkle. Men jeg har et håp jeg er avhengig av, et håp som gir meg trøst og styrke når livet er på det vanskeligste. Et håp om at de evige ordene fra Mesteren også gjelder deg og meg: «Salige er de som sørger, for de skal trøstes».

Jeg er så glad for at kirka har valgt lilla som håpets farge. Lilla, det dunkle, lune håpet som passer inn i sorgens landskap. Ikke for å fornekte det som er vondt og vanskelig, et livsfjernt og idylliserende håp har vi ikke bruk for! Men for å peke på den Gud som ble menneske, som ble en av oss. Som kjente på sorgen og savnet, ja som selv gråt da han mistet sin venn Lasarus. Og som gir oss oppstandelsens håp, dette underfulle budskapet om at kjærligheten er sterkere enn døden.

Allehelgensdag er en voksende tradisjon i landet vårt, med åpne kirker og de hundretusener av lys på kirkegårdene. Mørket insisterer på å komme tidlig på høstdager som denne, men hvert enkelt lys er en håpefull protest mot mørket. Mot at døden skal få det siste ordet. Hvilket vakkert evangelium: Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det!

Del