Foto: Kevan Whilby/Unsplash

23. søndag i treenighetstiden

23. søndag i treenighetstiden: PrekentekstMark 10,28-31

Bokmål

28 Da tok Peter til orde og sa: «Hva med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg.»29 Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier dere: Enhver som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller mor eller far eller barn eller åkrer for min skyld og for evangeliets skyld,30 skal få hundre ganger så mye igjen. I den tiden som nå er, skal han få hus, brødre, søstre, mødre, barn og åkrer – men også forfølgelser – og i den kommende verden evig liv.31 Men mange av de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første.»

Nynorsk

28 Då tok Peter til orde og sa: «Kva med oss? Vi har gått ifrå alt og følgt deg.»29 Jesus svara: «Sanneleg, eg seier dykk: Ingen har forlate hus eller brør eller systrer eller mor eller far eller born eller åkrar for mi skuld eller for evangeliet skuld30 utan at han skal få det att hundre gonger. Her i denne tida skal han få hus, brør, systrer, mødrer, born og åkrar, men han skal òg bli forfølgd – og i den verda som kjem, skal han få evig liv.31 Men mange som er dei første, skal bli dei siste, og dei siste skal bli dei første.»

Nordsamisk

28 Dalle Peter dajai sutnje: “Nabai mii? Mii leat guođđán visot ja čuvvon du.”29 Jesus vástidii: “Duođaid, mun cealkkán didjiide: Gii ihkinassii mu ja evangeliuma dihte lea guođđán viesus, vieljaidis dahje oappáidis, eatnis, áhčis dahje mánáidis dahje bealdduidis,30 dat oažžu čuođigeardásaččat: Dán máilmmis viesuid, vieljaid ja oappáid, etniid ja mánáid ja bealdduid – muhto maiddái doarrádallamiid – ja boahtti máilmmis agálaš eallima.31 Muhto eatnat vuosttamuččat šaddet maŋimužžan ja maŋimuččat vuosttamužžan.”

1. lesetekstJes 1,16-19

Bokmål

16 Vask dere, gjør dere rene!
          Få de onde gjerningene
          bort fra mine øyne,
          hold opp med å gjøre ondt,
          
   17 lær å gjøre godt!
          Søk det som er rett,
          hjelp den undertrykte,
          vær forsvarer for farløse,
          før enkers sak!
          
   18 Kom, la oss gjøre opp vår sak! sier Herren.
          Om syndene deres er som purpur,
          skal de bli hvite som snø,
          om de er røde som skarlagen,
          skal de bli hvite som ull.
          
   19 Hvis dere er villige og lydige,
          skal dere få spise det gode i landet.
          
   

Nynorsk

16 Vask dykk, gjer dykk reine!
          Få dei vonde gjerningane
          bort frå auga mine,
          hald opp med å gjera vondt,
          
   17 lær å gjera godt!
          Søk det som er rett,
          hjelp den undertrykte,
          ver forsvarar for farlause,
          før enkjers sak!
          
   18 Kom, lat oss gjera opp vår sak! seier Herren.
          Om syndene dykkar er som purpur,
          skal dei bli kvite som snø,
          om dei er raude som skarlak,
          skal dei bli kvite som ull.
          
   19 Dersom de er villige og lydige,
          skal de få eta det gode i landet.
          
   

Nordsamisk

16 Basadehket, buhtistehket iežadet!
          Jávkadehket bahás daguideattet
          mu čalmmiid ovddas.
          Heitet dahkamis bahá
          
   17 ja ohppet dahkat buriid!
          Ohcet dan mii lea riekta,
          bealuštehket dan gii sordojuvvo,
          rábidehket oarbásii vuoigatvuođa,
          čuoččuhehket leaskkaid ášši.
          
   18 Čielggadehkot áššámet,
          cealká Hearrá.
          Vaikko din suttut leat varraruoksadat,
          de dat šaddet čeaskadin dego muohta,
          vaikko dat leat purpurruoksadat,
          de dat šaddet vielgadin dego ullu.
          
   19 Jos dii lehpet miehtásat
          ja gullabehtet,
          de beassabehtet návddašit
          eatnama buriid,
          
   

2. lesetekst2 Tess 1,10b-12

Bokmål

10 den dagen han kommer for å bli lovprist blant sine hellige og hyllet av alle som tror. Og dere har trodd det vitnesbyrdet vi ga dere.
   11 Derfor ber vi alltid for dere at vår Gud må gjøre dere verdige til det kallet dere har fått, og fylle dere med all vilje til det gode og med en tro som med kraft viser seg i gjerning.12 Da skal vår Herre Jesu navn bli æret hos dere og dere få ære av ham, ved nåden fra vår Gud og Herren Jesus Kristus.

Nynorsk

10 den dagen han kjem og skal lovprisast mellom sine heilage og tilbedast av alle som trur. Og de har trudd det vitnemålet vi bar fram.
   11 Difor bed vi alltid for dykk at vår Gud må gjera dykk verdige til det kallet de har fått, og fylla dykk heilt med vilje til det gode og med ei tru som med kraft viser seg i gjerning.12 Då skal vår Herre Jesu namn bli herleggjort i dykk, og de i han, ved vår Guds og Herren Jesu Kristi nåde.

Nordsamisk

10 go son dan beaivvi boahtá váldit vuostá buot bassi olbmuidis gudnejahttima ja buot oskkolaččaidis rámádusa. Diihan maiddái lehpet oskon min duođaštussii.11 Dan dihte mii álelassii rohkadallat din ovddas vai min Ipmil dahká din dohkálažžan dan rávkojupmái maid lehpet sus ožžon ja vai son fámuinis ovddida buot din buriid áigumušaid ja ollašuhttá daid daguid mat čájehit duohtan din oskku.12 Dalle Hearrámet Jesusa namma dahkkojuvvošii hearvásin din siste ja dii su siste, Ipmileamet ja Hearrámet Jesus Kristusa árpmu mielde.

HVIS MAN MÅ FORLATE ALT.....

I søndagsskoletiden min sang vi hver eneste søndag, av full hals: «Ja, nå vet jeg hva jeg vil: Jeg vil følge Jesus. La meg si det en gang til: Jeg vil følge Jesus!» Det var en glad sang, om tryggheten i å ha valgt å gå livsveien sammen med en frelser og venn. Vi sang om livet med Jesus som et godt og forlokkende liv, noe det var lett å takke ja til.

Denne helgens bibeltekst forteller hva det koster å følge Jesus, og den har et ganske annerledes fokus enn barnesangen fra søndagsskolen. Her presenteres forventningen om å gi opp alle relasjoner og alle eiendeler, alt som knytter oss til livet skal ofres for evangeliets skyld. Det er drøyt. Såpass drøyt at jeg leser det som mer avskrekkende enn forlokkende. Men så slår det meg: Det er disiplene han snakker med, en gjeng som allerede har ofret alt dette for å følge ham. Foranledningen til samtalen er at Jesus forteller hvor vanskelig det er for dem som eier mye, dem som stoler på rikdom, å komme inn i Guds rike. Disiplene blir forskrekket, og spør: Hvem kan da bli frelst? Jesu svar, som i mine ører høres ut som et drøyt krav, er for dem en oppmuntring og betryggelse: Dere som allerede har forlatt alt for å følge meg, dere skal få hundre ganger så mye igjen, både i tiden som nå er, og i den kommende verden – evig liv.

Erfaringen av at det koster noe å følge Jesus hører med til erfaringen av å være en kristen. Hva det koster kan se forskjellig ut, men det vil alltid være sånn at noe må bli mindre viktig for oss når Jesus blir det viktigste. I Norge har vi på alle måter light-versjonen av denne kostnaden, mens for trossøsken i andre land koster det fremdeles livet å bekjenne troen på Jesus. Uansett hva kostnaden blir for oss, kan vi vite at livet med Jesus alltid smaker mer enn det koster. I den tiden som nå er skal vi få mangedobbelt igjen, og i den kommende verden – evig liv.

Del