Hold både deg selv og andre i lyset

Søndag før pinse: PrekentekstJoh 3,16-21

Bokmål

16 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.17 Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.18 Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.19 Og dette er dommen: Lyset er kommet til verden, men menneskene elsket mørket høyere enn lyset fordi deres gjerninger var onde.20 For den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt.21 Men den som følger sannheten, kommer til lyset, så det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud.»

Nynorsk

16 For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne, så kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv.17 Gud sende ikkje Son sin til verda for at han skulle dømma verda, men for at verda skulle bli frelst ved han.18 Den som trur på han, blir ikkje dømd. Den som ikkje trur, er alt dømd fordi han ikkje har trudd på namnet til Guds einborne Son.19 Og dette er dommen: Lyset er kome til verda, og menneska elska mørkret meir enn lyset, for gjerningane deira var vonde.20 For den som gjer det vonde, hatar lyset og kjem ikkje til lyset, så gjerningane hans ikkje skal koma opp i dagen.21 Men den som følgjer sanninga, kjem til lyset, så det skal bli klårt at gjerningane hans er gjorde i Gud.»

Nordsamisk

16 Dasgo nu lea Ipmil ráhkistan máilmmi ahte son attii áidnoriegádan Bártnis, amas oktage guhte osku sutnje mannat gáđohussii, muhto vai son oažžu agálaš eallima.17 Ipmil ii leat vuolggahan Bártnis máilbmái dubmet dan, muhto vai máilbmi bestojuvvošii su bokte.18 Dat guhte osku sutnje, ii dubmejuvvo. Dat guhte ii oskko, lea juo dubmejuvvon, dan dihtii go ii leat oskon Ipmila áidnoriegádan Bártni nammii.19 Ja dát lea duopmu, ahte čuovggas lea boahtán máilbmái, ja olbmot ráhkistedje seavdnjadasa eanebut go čuovgasa, dasgo sin dagut ledje bahát.20 Dasgo juohke bahádahkki vašuha čuovgasa ii ge dáhto boahtit čuovgasa ovdii, amaset su dagut boahtit albmosii.21 Muhto dat guhte čuovvu duohtavuođa, boahtá čuovgasa ovdii, vai boađášii albmosii ahte su dagut leat Ipmila dáhtu mielde.»
   

1. lesetekstSak 14,6-9

Bokmål

6 Den dagen skal det ikke være lys, bare kulde og frost.7 Det skal være én lang dag – Herren kjenner den – ikke dag og natt, ved kveldstid skal det være lyst.8 Den dagen skal det renne levende vann ut fra Jerusalem, halvparten til havet i øst og halvparten til havet i vest. Slik skal det være både sommer og vinter.
   9 Da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være én og hans navn ett.
   

Nynorsk

6 Den dagen skal det ikkje vera lys, berre kulde og frost.7 Det skal vera éin lang dag – Herren kjenner han – ikkje dag og natt, ved kveldstid skal det vera lyst.8 Den dagen skal det renna levande vatn ut frå Jerusalem, halvparten til havet i aust, halvparten til havet i vest. Slik skal det vera både sommar og vinter.
   9 Då skal Herren vera konge over heile jorda. Den dagen skal Herren vera éin og namnet hans eitt.
   

Nordsamisk

6 Dan beaivvi ii leat šat čoaskkis iige buolaš.7 Boahtá áigi – Hearrá diehtá goas dat boahtá – goas lea álo beaivi iige eahket šat sevnnjot.8 Dalle ealli čázit golggiidit Jerusalemis, bealli dain nuortamerrii, nubbi bealligis oarjemerrii, gesiid dálvviid.9 Dalle Hearrá lea oppa eatnama gonagas. Son lea okta ja áidna Hearrá ja su namma áidna namma.
   

2. lesetekstÅp 21,22-27

Bokmål

22 Noe tempel så jeg ikke i byen, for Herren Gud, Den allmektige, og Lammet er dens tempel.23 Og byen trenger ikke lys fra sol eller måne, for Guds herlighet lyser over den, og Lammet er dens lys.24 Folkene skal vandre i lyset fra byen, og jordens konger skal føre sine rikdommer dit.25 Byens porter skal aldri stenges etter dagen, for natt skal det ikke være der.26 Alt det dyrebare og verdifulle folkene eier, skal de føre inn i den.27 Men noe urent skal aldri komme inn i byen, ingen som gjør motbydelige ting eller farer med løgn, bare de som er skrevet inn i livets bok hos Lammet.

Nynorsk

22 Noko tempel såg eg ikkje i byen, for Herren Gud, Den allmektige, og Lammet er tempel der.23 Og byen treng ikkje lys frå sol eller måne, for Guds herlegdom lyser over han, og Lammet er lyset hans.24 Folkeslaga skal vandra i lyset frå byen, og kongane på jorda skal koma dit med alle rikdomane sine.25 Byportane skal aldri stengjast etter dagen, for natt skal ikkje vera der.26 Og alt det verdfulle og herlege som folka eig, skal dei føra inn i byen.27 Men noko ureint skal aldri koma inn i han, ingen som gjer motbydelege ting eller fer med løgn, men berre dei som er oppskrivne i livsens bok hos Lammet.

Nordsamisk

22 Mun in oaidnán ovttage tempela gávpogis, dasgo Hearrá Ipmil, Buotveagalaš, oktan Lábbáin lea gávpoga tempel.23 Gávpot ii dárbbaš čuovgga beaivvážis ii ge mánus, dasgo Ipmila hearvásvuohta čuvge dan, ja Láppis lea dan čuovga.24 Álbmogat vádjolit gávpoga čuovggas, ja máilmmi gonagasat buktet dohko hearvásvuođaideaset.25 Gávpoga poarttat eai goassege dahppojuvvo beaivet, ii ge idja šat leat.26 Buot álbmogiid hearvásvuođat ja riggodagat buktojuvvojit gávpogii,27 muhto ii mihkkege buhtismeahttumiid beasa sisa, ii ge oktage fastivuođa ja giellása bálvaleaddji, muhto dušše sii geaid namma lea čállojuvvon Lábbá eallima girjái.
   

Noen innsekter liker ikke lys. De er bare i aktivitet i mørket. Kakerlakker arbeider i mørket. Om dagen, når det er lyst, sitter de gjemt i sprekker, under og inne i maskiner og utstyr der det er mørkt.

Kakerlakker piler raskt av gårde om lyset skremmer dem. De liker rett og slett ikke lyset. Noen ganger kan vi kanskje kjenne oss igjen i det. Vi vil helst gjemme oss. Sagt noe, gjort noe eller kanskje sviktet noen. Ikke nødvendigvis veldig dramatisk, men nok til å kjenne skam og kanskje skyld. Vi ønsker at mørket skal skjule det vi ikke liker hos oss selv.

Lyset er kommet til verden. Det er menneskets venn, også når det avslører. Lyset er der rett og slett fordi Jesus er der. Jesus er verdens lys. Gud ga Jesus som er lyset til liv for oss, fordi han elsker oss alle. Ingen kan slukke det lyset. Ingen kan fjerne det. Men vi kan nekte å la det lyse for oss. Det er alvoret i teksten. Du kan gå ut av dette lyset. Ut av det lyset som gir kjærligheten kraft og varighet.

Lyset handler om sannhet, rettferdighet, fred og kjærlighet. Lyset kommer fra Gud og det synes mellom menneskene. Lyset kommer Ikke for å dømme, men for å sette fri fra det som holder oss i mørke. Lyset gir livet vekst.

Våre søsken i Kvekersamfunnet har et vakkert uttrykk: Hold både deg selv og andre i lyset, i visshet om at Guds kjærlighet omfatter alle. Uansett hvordan livet ser ut - hold både deg selv og andre i lyset. Det er hva Gud gjør med oss. Så kan vel også vi gjøre det med hverandre.

Del