Mosaikk av døperen Johannes  fra Hagia Sophia, Istanbul

En budbærer som rydder vei

Sankthansdagen/Jonsok: PrekentekstMatt 11,7-14

Bokmål

7 Da de gikk, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva dro dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden?8 Nei! Hva gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine klær? De som går i fine klær, bor i kongenes slott.9 Hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere: mer enn en profet!10 Det er om ham det står skrevet:
           Se, jeg sender min budbærer foran deg,
           han skal rydde veien for deg.
11 Sannelig, jeg sier dere: Blant dem som er født av kvinner, har det ikke stått fram noen større enn døperen Johannes. Men den minste i himmelriket er større enn han.12 Fra døperen Johannes' dager og like til nå trenger himmelriket seg fram, og de som trenger på, river det til seg.13 For alle profetene og loven har profetert fram til Johannes.14 Og om dere vil ta imot det: Han er den Elia som skulle komme.

Nynorsk

7 Då dei gjekk bort, tok Jesus til å tala til folket om Johannes: «Kva gjekk de ut i øydemarka for å sjå? Eit sivstrå som svaiar i vinden?8 Nei! Kva gjekk de ut for å sjå? Ein mann med fine klede? Dei som går i fine klede, held til i slotta hos kongane.9 Kva gjekk de då ut for å sjå? Ein profet? Ja, eg seier dykk: meir enn ein profet!10 Det er om han dette er skrive:
           Sjå, eg sender min bodberar føre deg,
           han skal rydda vegen for deg.
11 Sanneleg, eg seier dykk: Mellom dei som er fødde av kvinner, har det aldri stått fram nokon større enn døyparen Johannes. Men den minste i himmelriket er større enn han.12 Frå Johannes døyparens dagar og til no trengjer himmelriket seg fram, og dei som trengjer på, riv det til seg.13 For heilt til Johannes kom, har alle profetane og lova tala om det som skulle henda.14 Og om de vil ta imot det: Han er den Elia som skulle koma.

Nordsamisk

7 Go sii ledje mannan, de Jesus sárdnidišgođii olbmuide Johanasa birra: «Manne dii manaidet meahccái? Oaidnit skáhčira sojadeamen biekkas?8 Ehpet! Manne manaidet dohko? Oaidnit čábbát gárvodan olbmá? Sii guđet gárvodit čáppa biktasiiguin, leat gonagasaid šloahtain.9 Manne de manaidet dohko? Oaidnit profehta? Áibbas riekta, ja mun cealkkán didjiide: Eanet go profehta!10 Son lea dat gean birra lea čállojuvvon:
        Geahča, mun vuolggahan áirasan du ovddabeale,
        son ráhkada dutnje geainnu.
   11 Duođaid, mun cealkkán didjiide: Sin gaskkas geat leat riegádan nissonis, ii leat almmustuvvan oktage stuorit go gásttašeaddji Johanas, muhto vel uhcimus ge almmiriikkas lea stuorit go son.12 Gásttašeaddji Johanasa beivviid rájes gitta dássážii leat olbmot bahkken veagal almmiriikii, ja sii geat bahkkejit dohko, gaikot dan alcceseaset.13 Dasgo buot profehtat ja láhka leat einnostan Ipmila riikka gitta Johanasa rádjái.14 Jos oskkožehpet dan: Son lea Elia gii galggai boahtit.

1. lesetekstMal 4,5-6

Bokmål

5 Se, jeg sender profeten Elia til dere
          før Herrens dag kommer, den store og skremmende.
          
   6 Han skal vende fedrenes hjerter til barna
          og barnas hjerter til fedrene,
          så jeg ikke skal komme og slå landet med bann.

Nynorsk

5 Sjå, eg sender profeten Elia til dykk
          før Herrens dag kjem, den store og skremmande.
          
   6 Han skal venda fedrehjarta til borna
          og barnehjarta til fedrane,
          så eg ikkje skal koma og slå landet med bann.

Nordsamisk

5 Gullet! Ovdal go boahtá Hearrá beaivi, stuoris ja hirbmatlaš, mun vuolggahan didjiide profehta Elia.6 Son jorgala áhčiid váimmu mánáid beallái ja mánáid váimmu áhčiid beallái. Dalle mun in vihat eatnama duššadeapmái, go boađán.

2. lesetekstApg 13,16-26

Bokmål

16 Paulus reiste seg, ga et tegn med hånden og sa:
        «Israelittiske menn og dere andre som frykter Gud, hør på meg!17 Han som er Gud for vårt folk Israel, utvalgte våre fedre. Han gjorde dem til et stort folk da de levde som innflyttere i Egypt, og med løftet arm førte han dem ut derfra.18 I omkring førti år bar han over med dem i ørkenen.19 Han utryddet sju folk i Kanaan og lot dem overta landet deres.20 Det gikk omtrent 450 år. Deretter ga han dem dommere, helt til profeten Samuel.21 Så ba de om en konge, og Gud ga dem Saul, sønn av Kisj, en mann av Benjamins stamme, og han var konge i førti år.22 Gud avsatte ham og oppreiste David til konge over dem. Han fikk dette vitnesbyrdet av Gud: ‘ Jeg har funnet David, Isais sønn, en mann etter mitt hjerte, en som skal utføre alt det jeg vil.’23 Av hans etterkommere lot Gud en frelser for Israel stå fram, slik han hadde lovet, og det er Jesus.24 Før han trådte fram, hadde Johannes forkynt omvendelse og dåp for hele Israels folk.25 Da Johannes fullførte sitt livsløp, sa han: ‘Jeg er ikke den dere tror jeg er. Men etter meg kommer det en som jeg ikke er verdig til å løse sandalremmen for.’
   26 Brødre, dere som er av Abrahams ætt, og dere andre blant oss som frykter Gud! Det er til oss ordet om denne frelsen er blitt sendt.

Nynorsk

16 Då reiste Paulus seg, gav teikn med handa og sa:
        «Israelittar og de andre som ottast Gud, høyr på meg!17 Han som er Gud for Israelsfolket, valde ut fedrane våre. Han gjorde dei til eit stort folk då dei var innflyttarar i Egypt, og med lyft arm førte han dei ut derifrå.18 I om lag førti år bar han over med dei i øydemarka.19 Han rydda ut sju folk i Kanaan og lét dei få landet deira til odel og eige.20 Det gjekk om lag 450 år. Sidan gav han dei dommarar. Den siste av dei var profeten Samuel.21 Så bad dei om ein konge, og Gud gav dei Saul, son til Kisj, ein mann av Benjamin-stammen, og han var konge i førti år.22 Men Gud avsette han og reiste opp David til konge over dei. Han fekk dette vitnemålet av Gud: ‘ Eg har funne David, son til Isai, ein mann etter mitt hjarte. Han skal gjera alt det eg vil.’23 Av hans etterkomarar lét Gud ein frelsar for Israel stiga fram, så som han hadde lova. Det er Jesus.24 Før han kom, hadde Johannes forkynt omvendingsdåp for heile Israelsfolket.25 Og då Johannes fullførte livsløpet sitt, sa han: ‘Eg er ikkje den de held meg for å vera. Men etter meg kjem ein, og eg er ikkje verdig til å løysa sandalen av foten hans.’
   26 Brør, de som er av Abrahams ætt, og de andre som ottast Gud, det var til oss ordet om denne frelsa vart sendt.

Nordsamisk

16 Bávlos čuožžilii, loktestii gieđas ja sárdnugođii:
        Israellaččat ja dii earát geat ballabehtet Ipmilis, guldalehket mu!17 Dán álbmoga Ipmil, Israela Ipmil, válljii min máddariid ja dagai álbmoga stuorisin go sii ledje ássamin vierisin Egyptas, ja son doalvvui sin doppe eret gievrras gieđainis.18 Sullii njealljelot jagi son anii sis fuola meahcis.19 Ja go son lei duššadan čieža álbmoga Kanaanis, de attii sin eatnama israellaččaide iežaset árbeeanan.20 Dát bisttii sullii njeallječuođivihttalot jagi. Dasto son attii sidjiide duopmáriid gitta profehta Sámmola rádjái.21 De sii sihte gonagasa, ja Ipmil attii sidjiide Sávlosa, Kiša bártni, guhte lei Benjamina čearddas, ja son lei gonagassan njealljelot jagi.22 Dalle Ipmil bijai su eret truvnnus ja čuoččáldahtii Dávveda gonagassan sidjiide. Su birra Ipmil duođaštii: Mun lean gávdnan olbmá mu miela mielde, Dávveda, Isaja bártni, son ollašuhttá buot mu dáhtu.23 Dán olbmá nális Ipmil attii lohpádusas mielde Israelii beasti, Jesusa.24 Ovdal go son bođii, de Johanas lei sárdnidan jorgalusa gástta oppa Israela álbmogii.25 Go Johanas lei loahpaheamen daguidis, de son celkkii: «Mun in leat dat geanin dii gáddibehtet mu. Muhto mu maŋŋil boahtá muhtun gean gápmagiid ge mun in leat dohkálaš nuollat.»
   26 Álbmotguoimmit, dii Abrahama nálli, ja dii earát geat ballabehtet Ipmilis! Aiddo midjiide dát bestojumi sátni lea vuolggahuvvon.

Torsdag denne uka snur sola. Dagene blir kortere og nettene lengre. Det skjer bare et par dager før vi feirer sankthans.

Sankthans eller Jonsok; navnet på dagen henger uansett sammen med døperen Johannes. Jesu slektning, sønn av Elisabeth, født om lag et halvt år før Jesus selv. Johannes var kledd i kamelhårskappe og hadde lærbelte om livet, spiste gresshopper og villhonning og refsa omgivelsene kompromissløst. Folk kom langveisfra og lot seg døpe av ham i Jordanelva.

Jesus ble født i kjølvannet av Johannes. Og han startet sitt virke i kjølvannet. For et par søndag siden hørte vi til og med at Jesus overtok noen av Johannes disipler.

Johannes er en profet, sa Jesus, og om han står det skrevet «jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg». Kanskje var det godt for Jesus at noen hadde gått foran? At noen hadde båret bud? Kanskje gjorde nettopp Johannes mot Jesus modig i det oppdraget han hadde?

Torsdag denne uka snur sola. Dagene blir kortere og nettene lengre. Det skjer bare et par dager før vi feirer sankthans. Johannes sa om seg selv at «han skal vokse, jeg skal avta». Han stilte jeg ikke i veien, han bar bud, ryddet vei og trådde til side. Kanskje var det godt for Johannes også å ikke stå alene, at noen kom i kjølvannet og bekrefta at det han sto for og trodde på hadde større kraft enn ham selv?

Del