Herrens veg

Kristi forklarelsesdag: PrekentekstMark 9,2-13

Bokmål

2 Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene. Der ble han forvandlet for øynene på dem,3 og klærne hans ble så skinnende hvite at ingen som bleker klær her på jorden, kan få dem så hvite.4 Elia viste seg for dem sammen med Moses, og de snakket med Jesus.5 Da tok Peter til orde og sa til Jesus: «Rabbi, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.»6 Han visste ikke hva han skulle si, for de ble grepet av stor frykt.7 Da kom det en sky og skygget over dem, og det lød en røst fra skyen: «Dette er min Sønn, den elskede. Hør ham!»8 Og med ett, da de så seg omkring, så de ingen annen enn Jesus; bare han var hos dem.
   9 På veien ned fra fjellet påla han dem at de ikke skulle fortelle noen hva de hadde sett, før Menneskesønnen var stått opp fra de døde.10 De tok til seg dette ordet, og de diskuterte seg imellom hva det er å stå opp fra de døde.11 Og de spurte ham: «Hvorfor sier de skriftlærde at Elia først må komme?»12 Han svarte: «Elia kommer først og setter alt i rette stand. Men hvordan kan det da stå skrevet om Menneskesønnen at han skal lide mye og bli foraktet?13 Jo, jeg sier dere: Elia er allerede kommet, og de gjorde med ham som de ville, slik det står skrevet om ham.»

Nynorsk

2 Seks dagar etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og førte dei opp på eit høgt fjell, der dei var åleine. Då vart han forvandla for auga deira,3 og kleda hans vart så skinande kvite at ingen som bleikjer klede her på jorda, kan få dei så kvite.4 Elia synte seg for dei saman med Moses, og dei snakka med Jesus.5 Då tok Peter til orde og sa til Jesus: «Rabbi, det er godt at vi er her. Lat oss byggja tre hytter, ei til deg, ei til Moses og ei til Elia.»6 Han visste ikkje kva han skulle seia, for dei vart så redde.7 Då kom det ei sky og la skugge over dei, og frå skya kom det ei røyst: «Dette er Son min, han som eg elskar. Høyr han!»8 Men best dei såg seg omkring, såg dei ingen annan enn Jesus; berre han var hos dei.
   9 På vegen ned frå fjellet forbaud han dei å fortelja nokon kva dei hadde sett, før Menneskesonen hadde stått opp frå dei døde.10 Dei merka seg det ordet og diskuterte med kvarandre kva det er å stå opp frå dei døde.11 «Kvifor seier dei skriftlærde at først må Elia koma?» spurde dei.12 Jesus svara: «Elia kjem først og set alt i rett skikk. Kvifor står det så skrive om Menneskesonen at han skal lida mykje og bli vanvørd?13 Men eg seier dykk: Elia er alt komen, og dei gjorde med han som dei ville, slik det står skrive om han.»

Nordsamisk

2 Guhtta beaivvi das maŋŋil Jesus válddii fárrosis Biehtára, Jáhkoba ja Johanasa ja doalvvui sin alla várrái gos sii ledje iehčanassii. Doppe son nuppástuvai sin čalmmiid ovddas,3 ja su biktasat šadde šearradin, vielgadeabbon go giige eatnama alde sáhtášii báitohit daid.4 Elia oktan Movssesiin iđii sin ovdii, ja soai sártnodeigga Jesusiin.5 De Biehtár báhkkoda Jesusii: «Rabbi, lea buorre go mii leat dáppe. Ceggejehkot golbma goađi, ovtta dutnje, ovtta Movssesii ja ovtta Eliai.»6 Son ii diehtán maid son galggai dadjat, dasgo sii ledje suorganan sakka.7 Dan seammás bođii balva ja suoivvanasttii sin, ja jietna gullui balvvas: «Dát lea mu Bárdni, gean mun ráhkistan. Guldalehket su!»8 Ja fáhkkestaga go sii geahčastedje birraseaset, eai oaidnán šat ovttage iežaset luhtte earet Jesusa okto.
   9 Njiejadettiin váris Jesus gilddii sin muitaleames geasage maid sii ledje oaidnán, ovdal go Olbmobárdni lei bajásčuožžilan jábmiid luhtte.10 Sii vurkejedje dán sáni ja árvaledje gaskaneaset maid mearkkašii bajásčuožžilit jábmiid luhtte.11 Ja sii jerre sus: «Manne čálaoahppavaččat dadjet ahte Elia vuos ferte boahtit?»12 Son vástidii: «Elia gal boahtá vuos ja ráhkada visot gárvvisin. Muhto manne de lea čállojuvvon Olbmobártni birra ahte son gártá gillát ollu ja badjelgehččojuvvot?13 Mun cealkkán didjiide ahte Elia lea juo boahtán, ja sii dahke sutnje maid hálidedje, nugo lea čállojuvvon su birra.»
   

1. lesetekst2 Mos 3,1-6

2. lesetekst2 Pet 1,16-18

Bokmål

16 Vi fulgte jo ikke klokt uttenkte myter da vi kunngjorde for dere vår Herre Jesu Kristi kraft og hans komme. Nei, vi var øyenvitner og så hans guddommelige storhet.17 For han fikk ære og herlighet av Gud, sin Far, den gang røsten lød over ham fra den høyeste herlighet: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.»18 Vi hørte selv denne røsten fra himmelen da vi var sammen med ham på det hellige fjellet.
   

Nynorsk

16 For vi følgde ikkje klokt uttenkte mytar då vi kunngjorde for dykk vår Herre Jesu Kristi makt og hans kome. Nei, vi var augnevitne og såg hans guddomlege velde.17 For han fekk ære og herlegdom frå Gud, sin Far, den gongen røysta kom til han frå høgste herlegdomen: «Dette er Son min, han som eg elskar, i han har eg mi glede.»18 Vi høyrde sjølve denne røysta koma frå himmelen då vi var saman med han på det heilage fjellet.
   

Nordsamisk

16 Dasgo eai mis lean hutkojuvvon cukcasat mielas go dieđiheimmet didjiide Hearrámet Jesus Kristusa fámu ja boahtima. Muhto mii leimmet čalmmálaš duođašteaddjit ja oinniimet su ipmilvuođa fámu.17 Dasgo son oaččui gudni ja hearvásvuođa Ipmil Áhčis dalle go sutnje bođii jietna alimus hearvásvuođas: «Dát lea mu Bárdni gean mun ráhkistan; son lea mu miela mielde.»18 Mii gulaimet ieža dán jiena mii čuojai almmis, go mii leimmet suinna bassi váris.

Herre, vis meg din veg. Gjør meg villig til å gå den.

På fjellet får noen utvalgte disipler del i Guds hemmelighet. Men Peter, Jakob og Johannes ble rett og slett redde. Slikt kan skje når mennesket møter Gud. Slik skal det kanskje være? Gud er ingen dagligdags, alminnelig fyr. Han er hellig, annerledes. Men Gud stimulerer ikke redselen. Stemmen møter menneskets redsel med ”Frykt ikke!” Og så, når frykten dempes, klarer vi kanskje å lytte.

I Vadstena i Sverige finnes et levende pilegrimsmiljø, knyttet til arven etter den hellige Birgitta, og forankret i daglige tidebønner i katedralen i byen. I sentrum for virksomhet og bønneliv i Vadstena, står Birgittas bønn:

Herre, vis meg din veg. Gjør meg villig til å gå den.

Bak denne bønnen ligger tanken om at Gud er god. Å gå Guds veg er ikke skadelig. Gud går med deg i alt du møter, også når livet er vondt og vanskelig.

For det andre kan det være vanskelig å se hans veg klart. Kanskje var Guds veg en helt annen enn den jeg trodde jeg skulle følge. Å oppdage det kan være krevende.

For det tredje er Guds veg ikke nødvendigvis en behagelig veg. Det kan hende det handler om noe helt annet enn størst, best, rikest eller behageligst. Kanskje vil vandringen innebære offer, forsakelse og kamp, fordi målet du skal nå bare kan nås med disse kostnadene.

Disiplene ble ikke værende på fjellet. Hverdagen venter også på oss. Midt i vår hverdag tror vi at Gud kan vise veg.

Herre, vis meg din veg. Gjør meg villig til å gå den.

Del