Frykt ikke!

Domssøndag/Kristi kongedag: PrekentekstMatt 25,1-13

Bokmål

1 Da kan himmelriket sammenlignes med ti brudepiker som tok oljelampene sine og gikk ut for å møte brudgommen.2 Fem av dem var uforstandige, og fem var kloke.3 De uforstandige tok med seg lampene sine, men ikke olje.4 Men de kloke tok med seg kanner med olje sammen med lampene.5 Da det trakk ut før brudgommen kom, ble de alle trette og sovnet.
   6 Men ved midnatt lød et rop: ‘Brudgommen kommer! Gå og møt ham!’7 Da våknet alle brudepikene og gjorde lampene i stand.8 Men de uforstandige sa til de kloke: ‘Gi oss litt av oljen deres, for lampene våre slukner.’9 ‘Nei’, svarte de kloke, ‘det blir ikke nok til både oss og dere, gå heller til kjøpmannen og kjøp selv!’
   10 Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var forberedt, gikk sammen med ham inn til bryllupet, og døren ble stengt.11 Senere kom også de andre brudepikene og sa: ‘Herre, herre, lukk opp for oss!’12 Men han svarte: ‘Sannelig, jeg sier dere: Jeg kjenner dere ikke.’
   13 Så våk da, for dere kjenner ikke dagen eller timen.

Nynorsk

1 Då kan himmelriket liknast med ti brudejenter som tok oljelampene sine og gjekk ut for å møta brudgomen.2 Fem av dei var uforstandige, og fem var kloke.3 Då dei uforstandige tok lampene sine, tok dei ikkje olje med seg.4 Men dei kloke tok olje med seg i kanner saman med lampene sine.5 Då det drygde før brudgomen kom, vart dei alle trøytte og sovna.
   6 Men midt på natta høyrdest eit rop: ‘Brudgomen kjem! Gå og møt han!’7 Då vakna alle brudejentene og stelte lampene sine.8 Og dei uforstandige sa til dei kloke: ‘Gjev oss litt olje. Lampene våre sloknar.’9 ‘Nei’, svara dei kloke, ‘vi har ikkje nok både til oss og til dykk. Gå heller til dei som sel olje, og kjøp sjølve.’
   10 Medan dei var borte for å kjøpa, kom brudgomen. Dei som var ferdige, gjekk saman med han inn til bryllaupet, og døra vart stengd.11 Ei stund etter kom dei andre brudejentene og sa: ‘Herre, herre, lat opp for oss!’12 Men han svara: ‘Sanneleg, eg seier dykk: Eg kjenner dykk ikkje.’
   13 Så vak då, for de kjenner ikkje dagen eller timen.

Nordsamisk

1 Almmiriika sáhttá veardiduvvot logiin nuorra nieiddain geat válde lámppáset ja vulge olggos irggi ovddal.2 Viđas sis ledje jallat ja viđas jierpmálaččat.3 Jallat válde mielde lámppáset, muhto eai oljju.4 Jierpmálaččat válde mielde lámppáset oktan oljolihtiin.5 Go irgi ádjánii, de sii buohkat oađestuvvagohte ja nohkke.
   6 Muhto gaskaija áiggi gullui čuorvvas: «Irgi boahtá! Mannet su ovddal!»7 De buot nieiddat morihedje ja gárvvistedje lámppáset.8 Jallat dadje jierpmálaččaide: «Addet midjiide oljjusteattet, dasgo min lámppát jáddagohtet.»9 Muhto jierpmálaččat vástidedje: «Eat atte, ii leat doarvái olju sihke alcceseamet ja didjiide; mannet baicca gávpeolbmá lusa oastit!»10 Dan botta go sii ádjánedje gávppis, irgi bođii, ja sii geat ledje ráhkkanan, manne suinna heajaide, ja uksa giddejuvvui.11 Maŋŋil eará nieiddat ge bohte ja dadje: «Hearrá, hearrá, rabas uvssa midjiide!»12 Muhto son vástidii sidjiide: «Duođaid, mun cealkkán didjiide: Mun in dovdda din.»13 Gohcet dan dihtii, dasgo dii ehpet dieđe beaivvi ehpet ge diimmu.
   

1. lesetekstJob 28,20-28

2. lesetekstKol 1,9-14

Bokmål

9 Fra den dag vi fikk høre dette, har vi ikke holdt opp med å be for dere. Vi ber om at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som Ånden gir.10 Da kan dere leve et liv som er Herren verdig, og som helt og fullt er til glede for ham, så dere bærer frukt i all god gjerning og vokser i kjennskap til Gud.11 Kraften fra hans herlighet skal gi dere styrke, så dere alltid er utholdende og tålmodige. Med glede12 skal dere takke Far, som satte dere i stand til å få del i de helliges arv i lyset.13 For han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede Sønns rike.14 I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene.
          
   

Nynorsk

9 Heilt frå den dagen vi fekk høyra om dette, har vi ikkje halde opp med å be for dykk. Og det er vår bøn at de må bli fylte med kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som Anden gjev,10 så de kan leva eit liv som er Herren verdig, og vera heilt og fullt til glede for han, bera frukt i all god gjerning og stadig veksa i kjennskap til Gud.11 De skal styrkjast av krafta frå hans herlegdom, så de alltid er uthaldande og tolmodige. Og med glede12 skal de takka Far, som gjorde dykk i stand til å få del i den arven dei heilage får i lyset.13 For han har fria oss ut frå mørkrets makt og ført oss over i riket til Sonen, som han elskar.14 I han er vi frikjøpte og har fått tilgjeving for syndene.
          
   

Nordsamisk

9 Dan dihtii mii eat leat heaitán rohkadallamis din ovddas gitta dan beaivvi rájes go mii gulaimet din birra. Min rohkos lea ahte dii oččošeiddet diehtit ollásit Ipmila dáhtu ja oččošeiddet buot vuoiŋŋalaš viisodaga ja áddejumi.10 Mii rohkadallat ahte sáhtášeiddet vádjolit dohkálažžan Hearrái, ja juohke dáfus dahkat dan mii lea su miela mielde go dii šaddadehpet šattuid buot buriid daguiguin ja dovdiidehpet Ipmila čiekŋaleabbot.11 Vare buot su hearvásvuođa fápmu nannešii din nu ahte dii álo livččiidet gierdavaččat ja guhkesmielalaččat.
   12 Giitet iluin Áhči gii lea dahkan din dohkálažžan oažžut oasi bassi olbmuid árbbis mii lea čuovgasa riikkas.13 Dasgo son lea gádjon min seavdnjadasa válddis ja sirdán min ráhkis Bártnis riikii,14 son gii lea min lonástus, suttuid ándagassii addojupmi.
   

Vi har del i et levende håp om den Gud som gjør alle ting nye.

Hvis du kjenner på frykt når du hører ordene «Guds dom», har jeg noe viktig å si deg: Gud er kjærlighet, Gud er den som reiser opp det sønderknuste og gir oss et levende håp.

Ja visst skal vi ta på alvor hvordan vi behandler Gud, vår neste og oss selv. Men vi skal ikke tale om Guds dom uten å se for oss Jesus som har åpenbart at Gud er kjærlighet. Også søndagens tekst må leses med disse brillene. Teksten forteller oss at vi skal våke og be, det er viktig, men det må ikke skygge for Guds nåde og kjærlighet.

Kjenner du fortsatt på frykt når du hører ordene «Guds dom»? Da vil jeg si at «frykt ikke!» er av de vanligste ordene i Bibelen, noen sier det står 365 ganger, en gang for hver dag i året. Det er også ordene englene sier til gjeterne julenatt. Når evangeliet om menneskesønnen forkynnes, er det alltid et nådefullt budskap. Frykt har vi nok av, dessverre. For noen dominerer det hverdagen, andre lever med krig, vold og undertrykkelse. Guds dom er rett forstått et oppgjør med denne undertrykkelsen, der Gud reiser opp denne verdens lidende. Der Gud står på de fattiges side. Der Gud forteller at det er galt hvis jeg undertrykker andre, der Gud kjemper med meg hvis jeg er den lidende. Guds dom er et oppgjør med ondskapen, så vi kan frigjøres fra den. Så vi har del i et levende håp om den Gud som gjør alle ting nye.

Del