Jesus og ekteskapsbrytersken  mosaikk av Pater Marko Ivan Rupnic fra Hellig kors-kirken i Ljubljana

Om å sjå oss sjølve utanfrå

9. søndag i treenighetstiden: PrekentekstJoh 8,2-11

Bokmål

2 Tidlig neste morgen kom han til tempelet igjen. Hele folkemengden samlet seg om ham, og han satte seg og begynte å undervise dem.3 Da kom de skriftlærde og fariseerne med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd. De førte henne fram4 og sa: «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd.5 I loven har Moses påbudt oss å steine slike kvinner. Men hva sier du?»6 Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne få noe å anklage ham for. Jesus bøyde seg ned og skrev på jorden med fingeren.7 Men da de fortsatte å spørre, rettet han seg opp og sa: «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne.»8 Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden.9 Da de hørte dette, gikk de bort, én etter én, de eldste først. Til slutt var Jesus alene igjen, og kvinnen sto foran ham.10 Da rettet han seg opp og spurte: «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?»11 Hun svarte: «Nei, Herre, ingen.» Da sa Jesus: «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer fra nå av!»•

Nynorsk

2 Tidleg om morgonen dagen etter kom han til tempelet att. Alt folket samla seg omkring han, og han sette seg og underviste dei.3 Då kom dei skriftlærde og farisearane med ei kvinne som var gripen i ekteskapsbrot. Dei førte henne fram4 og sa: «Meister, denne kvinna har dei gripe på fersk gjerning i ekteskapsbrot.5 I lova har Moses påbode oss å steina slike kvinner. Kva seier no du?»6 Dette sa dei for å setja han på prøve, så dei kunne få noko å klaga han for. Jesus bøygde seg ned og skreiv på jorda med fingeren.7 Men då dei heldt fram med å spørja, rette han seg opp og sa: «Den av dykk som er utan synd, kan kasta den første steinen på henne.»8 Så bøygde han seg ned att og skreiv på jorda.9 Då dei høyrde dette, gjekk dei bort, den eine etter den andre, dei eldste først. Til sist var Jesus att åleine, og kvinna stod framfor han.10 Då rette han seg opp og sa: «Kvar er dei, kvinne? Var det ingen som dømde deg?»11 «Nei, Herre, ingen», svara ho. Då sa Jesus: «Så dømmer ikkje eg deg heller. Gå bort og synd ikkje meir!»•

Nordsamisk

2 Árrat nuppi iđida son bođii fas tempelii. Ollu olbmot čoagganedje su birra, ja son čohkánii ja oahpahišgođii sin.3 De čálaoahppavaččat ja farisealaččat bukte muhtun nissona gii lei gávnnahallan furrošettiin, bidje su Jesusa ovdii4 ja dadje: «Oahpaheaddji, dát nisu lea gávnnahallan furrošettiin.5 Lágas Movsses lea gohččon geađgádit diekkár nissoniid. Maid ba don cealkkát dasa?»6 Dán sii dadje geahččalan dihtii su, vai gávnnašedje juoidá mainna sivahallat su. Muhto Jesus njahkalii ja čálii eatnamii suorpmain.7 Go ain jearahalle, de čuožžilii fas ja celkkii sidjiide: «Dat din searvvis guhte leažžá suttuheapmi, bálkestehkos vuosttaš geađggi.»8 De fas njahkalii ja čálii eatnamii.9 Go sii gulle dán, de vulge eret, okta nuppi maŋis, boarráseamosat vuosttamužžan. Loahpas lei Jesus báhcán okto nissoniin guhte lei čuožžumin das.10 Jesus njulgestii iežas ja jearai: «Nisu, gos sii leat? Ii go oktage leat dubmen du?»11 Nisu vástidii: «Ii, Hearrá, ii oktage.» Jesus celkkii: «In mun ge dubme du. Mana eret, ale ge šat suddut!»
   

1. lesetekstSal 145,9-16

Bokmål

9 ט Herren er god mot alle,
          barmhjertig mot alt han har skapt.
          
   10 י Alle dine skapninger priser deg, Herre,
          de trofaste velsigner deg.
          
   11 כ De forteller om din herlige kongsmakt
          og taler om ditt velde.
          
   12 ל De lar mennesker lære å kjenne ditt velde,
          din strålende kongsmakt.
          
   13 מ Du er konge gjennom alle tider,
          du hersker fra slekt til slekt.
        
          נ * Herren er pålitelig i alt han sier,
          trofast i alt han gjør.•
          
   14 ס Herren støtter alle som faller,
          og reiser alle nedbøyde opp.
          
   15 ע Alles øyne venter på deg,
          og du gir dem mat i rett tid.
          
   16 פ Du åpner din hånd
          og metter alt som lever, med det gode.
          
   

Nynorsk

9 ט Herren er god mot alle,
          mild mot alt han har skapt.
          
   10 י Alle dine skapningar prisar deg, Herre,
          dine trugne velsignar deg.
          
   11 כ Dei fortel om di herlege kongsmakt
          og talar om ditt velde.
          
   12 ל Dei lèt menneske læra å kjenna ditt velde,
          di strålande kongsmakt.
          
   13 מ Du er konge gjennom alle tider,
          du herskar frå slekt til slekt.
        
          נ * Herren er påliteleg i alt han seier,
          trufast i alt han gjer.•
          
   14 ס Herren støttar alle som fell,
          og reiser alle nedbøygde opp.
          
   15 ע Alle auge ventar på deg,
          og du gjev dei mat i rett tid.
          
   16 פ Du opnar di hand
          og mettar alt levande med det gode.
          
   

Nordsamisk

9 Hearrá lea buorre buohkaide,
          son árpmiha buot sivdnádusaidis.
          
   10 Hearrá, rámidehkoset du
          buot du sivdnádusat,
          máidnoset du
          du oskkáldas bálvaleaddjit.
          
   11 Sii gulahit du riikka gudni,
          sii muitalit du stuorra fámu,
          
   12 vai buot olbmot dovddiidit du fámu
          ja du riikka gudni ja hearvásvuođa.
          
   13 Du riika bissu agálaš áigái,
          du hearrávuohta buolvvas bulvii.
          
   Hearrá lea luohtehahtti buot sániinis,
          oskkáldas buot das maid dahká.
          
   14 Hearrá doarjala daid geat jorralit,
          son čuoččáldahttá
          buot hearddohuvvan olbmuid.
          
   15 Buohkaid čalmmit
          gehččet dutnje,
          ja don attát sidjiide borramuša
          rivttes áigái.
          
   16 Don rabastat gieđa
          ja gallehat buot heakkalaččaid
          buorrevuođainat.
          
   

2. lesetekst1 Kor 4,3-5

Bokmål

3 Men for meg betyr det ingenting om jeg blir dømt av dere eller av noen menneskelig domstol. Jeg er heller ikke min egen dommer.4 For jeg vet ikke om noe galt jeg har gjort. Men jeg er ikke dermed frikjent, for Herren er den som dømmer meg.5 Døm derfor ikke før tiden, før Herren kommer. Han skal få fram i lyset det som er skjult i mørket, og avsløre hjertets tanker. Da skal Gud gi enhver den ros han har fortjent.
   

Nynorsk

3 Men for meg har det ingen ting å seia om eg blir dømd av dykk eller av nokon menneskeleg domstol. Ja, eg dømmer ikkje meg sjølv eingong,4 for eg veit ikkje om at eg har gjort noko gale. Men eg er ikkje dermed frikjend, for Herren er den som dømmer meg.5 Døm difor ikkje før tida, før Herren kjem. Han skal få fram i lyset det som er løynt i mørkret, og visa kva menneska ber i hjartet, og då skal kvar og ein få sin ros av Gud.
   

Nordsamisk

3 Muhto munnje ii mearkkaš maidege gii mu dubme, dii dahje mii nu olbmuid duopmostuoluid. In mun ieš ge dubme iežan.4 Mu oamedovdu lea buhtis, muhto ii dat dattege mearkkaš ahte mun livččen sivaheapmi. Mu duopmár lea Hearrá.5 Allet dan dihtii dubme ovdal áiggi, ovdal go Hearrá boahtá. Son bidjá čuovgga ovdii dan mii lea čihkkojuvvon seavdnjadassii, ja almmustahttá olbmuid váimmuid jurdagiid. Dalle juohkehaš oažžu rámi Ipmilis.
   

Sjølvransaking er ikkje alltid ein artig øvelse. Men det er ganske sunt. Ikkje fordi vi skal bryta ned oss sjølve, men fordi det kanskje gjer oss meir audmjuke i møte med andre.

Kanskje blir vi litt mindre raske med å dømma andre? Kanskje ser vi at også vi har nokre sider som ikkje er så sjarmerande? I vår iver etter å la det rettferdige skje, kan det gå litt over stokk og stein. Før vi er harde mot andre, er det lurt å snu blikket innover mot oss sjølve. Korleis ønsker vi å bli møtt som menneske? Som kvinna i teksten, er det også for oss godt å bli møtt med nåde. Jesu ord i dag er spot on; «Den av dykk som er utan synd, kan kasta den første steinen på henne». Denne setninga frå Jesus får oss til å stoppa opp, ta eit steg tilbake sjå oss sjølve utanfrå. Det er ein sunn øvelse, uavhengig av kven som oppfordrar oss til det. Det handlar om å prøva å bli ei god utgåve av oss sjølv. Og det er i alle fall ein livslang øvelse. Og for oss som trur; det handlar om å bli minna om at dommen ikkje er vårt ansvar (heldigvis!) og at Jesu ord fortel oss at vi ikkje er fordømt, at alle menneske er like mykje verd, uavhengig av kor mykje lurt eller kor mykje dumt vi gjer. Det minner oss også om at vårt livsprosjekt er å skapa ein så god verden som mogleg, og så godt vi kan, vera gode mot kvarandre. For: «Da synker våpnene / maktesløst ned! / Skaper vi menneskeverd / skaper vi fred (Nordahl Grieg).

Del