Kors på halsen

4. søndag i treenighetstiden: PrekentekstMatt 16,24-27

Bokmål

24 Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg.25 For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det.26 Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel?27 For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort.

Nynorsk

24 Same gongen sa Jesus til læresveinane: «Vil nokon følgja etter meg, må han seia nei til seg sjølv, ta krossen sin opp og følgja meg.25 For den som vil berga livet sitt, skal mista det. Men den som mistar livet sitt for mi skuld, skal finna det.26 Kva gagnar det eit menneske om det vinn heile verda, men taper si sjel? Eller kva kan eit menneske gje til vederlag for si sjel?27 For Menneskesonen skal koma i herlegdomen åt Far sin saman med englane sine, og då skal han løna kvar og ein etter det han har gjort.

Nordsamisk

24 Dasto Jesus celkkii máhttájeddjiidasas: «Jos guhtege dáhttu boahtit mu maŋis, de biehttalehkos iežas, váldos ruossas ja čuvvos mu.25 Dasgo dat guhte viggá gádjut heakkas, massá dan. Muhto dat guhte massá heakkas mu dihtii, gádju dan.26 Mii ávkkiid lea olbmui jos vuoitá ge oppa máilmmi, muhto massá heakkas? Dahje maid sáhttá olmmoš addit máksun heakkas ovddas?27 Dasgo Olbmobárdni boahtá eŋgeliiddisguin Áhčis hearvásvuođas, ja dalle máksá juohkehažžii dan mielde maid dat lea dahkan.

1. lesetekstJos 24,19-24

2. lesetekstEf 2,1–10

Bokmål

1 Dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres.2 Dere levde i dem på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige.3 Ja, vi levde alle en gang som de. Vi fulgte lystene i vårt eget kjøtt og blod og lot oss lede av det og av våre egne tanker. Vi var av naturen vredens barn, vi som de andre.
   4 Men Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet,5 gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst.6 I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham.7 Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus.8 For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.9 Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv.10 For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

Nynorsk

1 De var ein gong døde på grunn av misgjerningane og syndene dykkar.2 De levde i dei slik ein gjer i denne verda og lét dykk leia av han som styrer i himmelrommet, den ånda som no verkar i dei ulydige.3 Ja, ein gong levde vi alle som dei. Vi følgde lystene i vårt eige kjøt og blod, vi gjorde det vårt kjøt og våre eigne tankar ville. Og vi var av naturen vreidens born liksom alle dei andre.
   4 Men Gud er rik på miskunn. Fordi han elska oss med så stor ein kjærleik,5 gjorde han oss levande saman med Kristus, vi som var døde på grunn av misgjerningane våre. Av nåde er de frelste.6 I Kristus Jesus har han både reist oss opp frå døden med han og sett oss i himmelen med han,7 så han i dei komande tider kunne visa kor overstrøymande rik han er på nåde, og kor god han er mot oss i Kristus Jesus.8 For av nåde er de frelste, ved tru. Det er ikkje dykkar eige verk, det er Guds gåve.9 Og det kviler ikkje på gjerningar, så ingen skal skryta av seg sjølv.10 For vi er hans verk, skapte i Kristus Jesus til gode gjerningar som Gud på førehand har lagt ferdige så vi skulle vandra i dei.

Nordsamisk

1 Dii leiddet jápmán rihkkumiiddádet ja suttuideattet dihtii2 go eliidet dálá máilmmi vieruid mielde ja jeagadeiddet áimmu fámuid oaivámučča, dan vuoiŋŋa mii dál duddjo eahpegulolaččain.3 Oktii mii buohkat leimmet dego sii; mii čuovuimet oaččálaš anistumiid ja dagaimet oačči ja jurdagiiddámet dáhtu mielde. Nu mii leimmet luonddusteamet Ipmila moari vuolde, nugo buot earát ge.
   4 Muhto Ipmil, geas lea valljugasat váibmoláđisvuohta, lea ráhkistan min nu stuora ráhkisvuođain ahte son5 dagai min eallin oktan Kristusiin, vaikko mii leimmet jápmán rihkkumiiddámet dihtii. Árpmus dii lehpet bestojuvvon.6 Kristus Jesusis son bajásčuoččáldahtii min oktan suinna ja attii midjiide ge saji almmis,7 ja nu son dáhtui čájehit buot boahtte áiggiide man valljugas rikkis su árbmu ja buorrevuohta lea, dat man son attii midjiide Kristus Jesusis.8 Dasgo árpmustis Ipmil lea beastán din go oskubehtet. Bestojupmi ii leat din iežadet dahku, muhto Ipmila attáldat.9 Dat ii leat olbmuid daguid duohken, amas oktage čevllohallat.10 Dasgo mii leat Ipmila dahku, son lea sivdnidan min Kristus Jesusis buriide daguide, maid Ipmil juo ovdal lea bidjan gárvvisin midjiide, vai mii vádjolivččiimet daid siste.
   

Korset gir meg både identitet og trygghet.

Rundt halsen bærer jeg et enkelt kors av sølv. Jeg fikk det da jeg ble døpt. Det er ikke spesielt tungt å bære. Snarere tvert imot. Det gir meg både identitet og trygghet.

Det var nok ikke et slikt kors Jesus hadde i tankene. Den gangen han tok disiplene til siden for å snakke om å ta sitt kors opp. Det korset Jesus selv så frem imot var både fysisk tungt og personlig kostbart. Vi vet også en del om de omkostningene disiplene måtte betale for å bringe budskapet om Jesus videre.

Så kan jeg undre meg over hvorfor mitt kors skal være så mye lettere å bære. Jeg er jo takknemlig for at jeg ikke risikerer liv og helse for å bekjenne at Jesus er Herre. Jeg får bære mitt kors rundt halsen med stolthet og glede.

Samtidig er det min erfaring at det ikke er uten omkostninger, det å holde fast på den sannheten som korset rundt halsen forteller meg. Når så mange stemmer rundt meg her i verden vil fortelle meg hvem jeg er, må jeg jobbe for å holde på min identitet. Holde fast på korset.

Del