Dere skal elske hverandre  (Joh 13.34)

Hva er egentlig «påskens budskap?»

4. søndag i påsketiden: PrekentekstJoh 13,30-35

Bokmål

30 Da Judas hadde fått stykket, gikk han straks ut. Det var natt.31 Da han var gått, sa Jesus: «Nå ble Menneskesønnen herliggjort, og Gud ble herliggjort gjennom ham.32 Og er Gud blitt herliggjort gjennom ham, skal Gud også herliggjøre ham, og gjøre det snart.33 Mine barn! Ennå en liten stund er jeg hos dere. Dere skal søke meg, men det jeg sa til jødene, sier jeg nå til dere også: Dit jeg går, kan dere ikke komme.34 Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre.35 Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre.»

Nynorsk

30 Med det same Judas hadde fått biten, gjekk han ut. Det var natt.31 Då han hadde gått, sa Jesus: «No lyste Guds herlegdom om Menneskesonen, og herlegdom lyste om Gud gjennom han.32 Og har Gud vorte herleggjord gjennom han, så skal Gud sjølv herleggjera han. Ja, snart skal Guds herlegdom lysa om han!33 Endå ei lita stund er eg hos dykk, borna mine. De kjem til å leita etter meg, men det eg sa til jødane, seier eg no til dykk òg: Dit eg går, kan ikkje de koma.34 Eit nytt bod gjev eg dykk: De skal elska kvarandre. Som eg har elska dykk, skal de elska kvarandre.35 På det skal alle skjøna at de er mine læresveinar: at de har kjærleik til kvarandre.»

Nordsamisk

30 Go Judas lei váldán láibebihtá, de manai dakkaviđe olggos. Lei idja.
   31 Go Judas lei mannan, de Jesus celkkii: «Dál Olbmobárdni lea hearvásmahttojuvvon, ja Ipmil lea hearvásmahttojuvvon su siste.32 Jos Ipmil lea hearvásmahttojuvvon su siste, de Ipmil hearvásmahttá su iežas siste, ja son dahká dan fargga.33 Mánážiiddán! Oanehis bottoža lean mun ain din luhtte. Dii šaddabehtet ohcat mu, muhto mun cealkkán fas didjiide dan seammá maid celken juvddálaččaide: Gosa mun manan, dohko dii ehpet beasa.34 Mun attán didjiide ođđa báhkkoma: Ráhkistehket guhtet guimmiideattet. Nugo mun lean ráhkistan din, nu galgabehtet dii ge ráhkistit guhtet guimmiideattet.35 Jos dis lea ráhkisvuohta guhtet guoibmáseattet, de buohkat dovdet ahte dii lehpet mu máhttájeaddjit.»
   

1. lesetekstJes 43,16-21

Bokmål

16 Så sier Herren,
          han som gjorde vei gjennom sjøen,
          en sti i det veldige vannet,
          
   17 som førte vogner og hester,
          hær og høvdinger uti.
          Der ble de liggende og reiste seg aldri,
          de sluknet som når en veke slukkes.
          
   18 Dere skal ikke minnes de første ting,
          ikke tenke på det som hendte før.
          
   19 Se, jeg gjør noe nytt.
          Nå spirer det fram.
          Merker dere det ikke?
          Ja, jeg legger vei i ørkenen,
          elver i ødemarken.
          
   20 Ville dyr skal ære meg,
          sjakaler og strutser.
          For jeg gir vann i ørkenen
          og elver i ødemarken
          så mitt utvalgte folk kan få drikke.
          
   21 Mitt folk, som jeg har formet,
          skal forkynne min pris.
          
   

Nynorsk

16 Så seier Herren,
          han som gjorde veg gjennom sjøen,
          ein stig i det veldige vatnet,
          
   17 som førte vogner og hestar,
          hær og hovdingar uti.
          Der vart dei liggjande og reiste seg aldri,
          dei slokna som når ein veike blir sløkt.
          
   18 De skal ikkje minnast dei første ting,
          ikkje tenkja på det som hende før.
          
   19 Sjå, eg gjer noko nytt.
          No spirer det fram.
          Merkar de det ikkje?
          Ja, eg legg veg i ørkenen,
          elvar i øydemarka.
          
   20 Ville dyr skal æra meg,
          sjakalar og strutsar.
          For eg gjev vatn i ørkenen
          og elvar i øydemarka
          så mitt utvalde folk kan få drikka.
          
   21 Mitt folk, som eg har forma,
          skal forkynna min pris.
          
   

Nordsamisk

16 Ná cealká Hearrá,
          son gii dagai geainnu áhpái,
          bálgá veagalaš čáziid čađa,
          
   17 son gii divttii heasttaid ja vovnnaid
          ja gievrras sohttiid lihkkasit mátkái
          - čiekŋalasas sii dál njaŋgájit
          eaige šat čuožžil,
          dego lámppá jaddi dollanjuovčča
          sii jávke -
          ná son cealká:
          
   18 - Allet jurddaš dološ dáhpáhusaid,
          allet smiehta vássán áiggiid!
          
   19 Dál mun dagan juoidá ođđasiid.
          Dat lea juo bohciideamen ovdan,
          ehpetgo dii fuomáš?
          Mun dagan geainnu meahccái,
          eanuid ávdin eatnamii.
          
   20 Meahcieallitge gudnejahttet mu,
          šakalat ja struhcat,
          danne go mun lean buktán čázi
          čázehis meahccái,
          jogaid jakŋa eatnamii,
          vai mu álbmot
          maid mun lean válljen,
          beassá juhkat.
          
   21 Álbmot maid mun lean
          ráhkadan alccesan,
          lávlu mu rámádusa.
          
   

2. lesetekstÅp 2,1-7

Bokmål

1 
    Skriv til engelen for menigheten i Efesos:
        Dette sier han som holder de sju stjernene i sin høyre hånd, han som går omkring blant de sju lysestakene av gull:2 Jeg vet om dine gjerninger, ditt strev og din utholdenhet. Jeg vet også at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvet dem som kaller seg apostler, men ikke er det, og du har funnet at de er løgnere.3 Du har holdt ut, du har tålt mye for mitt navns skyld og ikke gått trett.
   4 Men dette har jeg imot deg: Du har forlatt din første kjærlighet.5 Tenk på hvor du sto før du falt. Vend om og gjør de gjerninger du gjorde før! Ellers kommer jeg til deg og tar lysestaken din bort – hvis du ikke vender om.6 Men du skal ha ros for at du hater nikolaittenes gjerninger, slik jeg selv gjør.
   7 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis.

Nynorsk

1 
    Skriv til engelen for forsamlinga i Efesos:
        Dette seier han som held dei sju stjernene i si høgre hand, han som går omkring mellom dei sju gull-lysestakane:2 Eg veit om gjerningane dine: Du har streva, og du har halde ut. Eg veit òg at du ikkje kan tola dei vonde. Du har prøvd dei som kallar seg apostlar, men ikkje er det, og du har funne at dei er løgnarar.3 Du har halde ut, og du har tolt mykje for mitt namn skuld og ikkje trøytna.
   4 Men dette har eg imot deg: Du har gjeve opp din første kjærleik.5 Kom i hug kvar du stod før du fall. Vend om og gjer dei gjerningane du gjorde før! Elles kjem eg til deg og tek lysestaken din bort – om du ikkje vender om.6 Men den ros skal du ha, at du hatar gjerningane til nikolaittane, slik eg sjølv gjer.
   7 Den som har øyre, høyr kva Anden seier til forsamlingane! Den som sigrar, vil eg la eta av livsens tre, som er i Guds paradis.

Nordsamisk

1 Čále Efesosa searvegotti eŋgelii: Ná cealká son guhte doallá čieža nástti olgeš gieđastis, ja guhte váccaša čieža gollelámppá gaskkas:2 Mun dieđán du daguid, du rahčama ja du gierdavašvuođa. Don it gierdda bahás olbmuid, don leat geahččalan sin geat gohčodit iežaset apoasttalin vaikko eai leat, ja don leat gávnnahan sin gielisteaddjin.3 Don leat gierdavaš; don leat gierdan ollu mu nama dihtii it ge leat váiban.
   4 Muhto dan in dus dohkket ahte don leat luohpan vuosttaš áiggi ráhkisvuođat.5 Muitte mas don leat jorralan, jorgal ja daga fas vuosttaš áiggi daguidat! Muhto jos it jorgal, de mun boađán fargga du ala ja sirddán du lámppá eret sajistis.6 Muhto dákko don ánssášat rámi, ahte don vašuhat nikolaoslaččaid daguid, maid mun ge vašuhan.
   7 Geas ležžet bealjit, son gullos maid Vuoigŋa cealká searvegottiide! Guhte vuoitá, su mun suovan borrat eallima muoras, mii lea Ipmila paradiásis.
   

Påskenhøytiden er over for denne gang. Mange opplevde påske med fjell og vidde, kvikklunsj, bål og peiskos. Andre valgte tur i marka, eller store og små kulturopplevelser hvor fridagene hang sammen.

Den kristne påskehøytid feires over hele verden med visshet om at Gud er så glad i oss mennesker at han lar «nåde gå for rett»: Han gir oss mulighet til å se utfordringen i å være glade i hverandre på tilsvarende vis.

«Påskens budskap» er tema i norske kirker i påsketiden, men også i resten av året: Hvordan kan vi takke Gud for gleden og samtidig glede hverandre oppriktig året rundt? Er denne gleden et svar på ekte kjærlighet til Gud og mennesker, eller er det en nidkjærhet og påtatt rettvishet?

I evangeliet etter Johannes, viser Jesus at alt blir forandret når «det lille barn i Betlehem» fremstår 33 år senere som «Menneskesønnen», Guds egen sønn. Han skal gå foran og rydde vei for menneskeheten. Jesus sier også: «Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre».

Gjennom hele historien har det likevel vært et sterkt preg av ondskap mellom mennesker og makter, i store og små detaljer. Det er nok å minne om mange krigsoffer og urettferdigheter, om smålighet og nabokrangler. Men Jesus viser altså en tro på et håp, nemlig den gjensidig kjærlighet: «Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre». 

Det gjelder vel hele årets budskap, ikke bare påskens...?

Del