Hvor kommer du fra?

3. søndag i treenighetstiden: PrekentekstJoh 1,35-51

Bokmål

35 Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine.36 Da Jesus kom gående, så Johannes på ham og sa: «Se, Guds lam!»37 De to disiplene hørte hva han sa og fulgte etter Jesus.38 Jesus snudde seg og så at de fulgte ham, og han sa: «Hva leter dere etter?» De svarte: «Rabbi, hvor bor du?» Rabbi betyr lærer.39 «Kom og se!» sa Jesus. De gikk da med ham og så hvor han bodde, og de ble hos ham den dagen. Det var omkring den tiende time.
   40 Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hadde hørt det Johannes sa, og som hadde fulgt etter Jesus.41 Han fant nå først sin bror Simon og sa til ham: «Vi har funnet Messias!» – Messias betyr «Den salvede».42 Så førte han Simon til Jesus. Jesus så på ham og sa: «Du er Simon, sønn av Johannes. Du skal hete Kefas» – det er det samme som Peter.
   43 Dagen etter ville Jesus dra til Galilea. Da fant han Filip og sa til ham: «Følg meg!»44 Filip var fra Betsaida, den byen Peter og Andreas var fra.45 Filip traff Natanael og sa til ham: «Vi har funnet ham som Moses har skrevet om i loven, og som også profetene har skrevet om: Det er Jesus fra Nasaret, Josefs sønn.»46 «Kan det komme noe godt fra Nasaret?» sa Natanael. Filip svarte: «Kom og se!»47 Jesus så Natanael komme gående og sa: «Se, der er en sann israelitt, en som er uten svik.»48 «Hvor kjenner du meg fra?» spurte Natanael. Jesus svarte: «Jeg så deg før Filip ropte på deg, da du satt under fikentreet.»49 Da sa Natanael: «Rabbi, du er Guds Sønn, du er Israels konge.»50 «Tror du fordi jeg sa at jeg så deg under fikentreet?» sa Jesus. «Du skal få se større ting enn dette.»51 Så sa han: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Dere skal se himmelen åpnet og Guds engler gå opp og gå ned over Menneskesønnen.»

Nynorsk

35 Dagen etter stod igjen Johannes der med to av læresveinane sine.36 Då Jesus kom gåande, såg Johannes på han og sa: «Sjå, Guds lam!»37 Dei to læresveinane høyrde kva han sa og følgde etter Jesus.38 Jesus snudde seg, og då han såg at dei følgde etter, sa han: «Kva leitar de etter?» Dei spurde: «Rabbi», – det tyder «lærar» – «kvar bur du?»39 «Kom og sjå», svara Jesus. Så gjekk dei med han og såg kvar han budde, og dei vart verande hos han den dagen. Det var omkring den tiande timen.
   40 Andreas, bror til Simon Peter, var ein av dei to som hadde høyrt det Johannes sa, og hadde følgt etter Jesus.41 Han finn først bror sin, Simon, og seier til han: «Vi har møtt Messias» – Messias tyder «Han som er salva».42 Så tok han Simon med seg til Jesus. Jesus såg fast på han og sa: «Du er Simon, son til Johannes. Du skal heita Kefas» – det er det same som Peter.
   43 Dagen etter ville Jesus dra til Galilea. Han fann då Filip og sa til han: «Følg meg!»44 Filip var frå Betsaida, same byen som Andreas og Peter var frå.45 Filip møtte Natanael og sa til han: «Vi har møtt han som Moses har skrive om i lova, og som profetane har skrive om: Det er Jesus frå Nasaret, son til Josef.»46 «Kan det koma noko godt frå Nasaret?» spurde Natanael. «Kom og sjå!» svara Filip.47 Jesus såg Natanael koma gåande mot seg og sa: «Sjå, der er ein ekte israelitt, ein som er utan svik.»48 «Kvar kjenner du meg frå?» spurde Natanael. Jesus svara: «Eg såg deg då du var under fikentreet, før Filip ropa på deg.»49 Då sa Natanael: «Rabbi, du er Guds Son, du er Israels konge.»50 «Trur du fordi eg sa at eg såg deg under fikentreet?» spurde Jesus. «Du skal få sjå større ting enn det.»51 Og han sa: «Sanneleg, sanneleg, eg seier dykk: De skal sjå himmelen opna og Guds englar gå opp og gå ned over Menneskesonen.»

Nordsamisk

35 Nuppi beaivvi Johanas čuoččui fas das guoktásiin máhttájeddjiinis.36 Dalle oinnii Jesusa vázzimin meattá ja celkkii: «Geahčči, die lea Ipmila láppis.»37 Go máhttájeaddjiguovttos gulaiga maid son celkkii, de čuovvuleigga Jesusa.38 Jesus jorggihii ja oinnii sudno čuovvumin iežas ja jearai: «Maid doai ohcabeahtti?» Soai vástideigga: «Rabbi, gos don orut?» Rabbi lea seammá go oahpaheaddji.39 Jesus celkkii: «Boahtti geahččat.» Soai manaiga suinna ja oinniiga gos son orru, ja soai bisáneigga su luhtte dan beaivái. Lei logát diimmu birrasiid.
   40 Ándaras, Simmon Biehtára viellja, lei nubbi dan guoktás geat leigga gullan maid Johanas celkkii, ja geat leigga čuvvon Jesusa.41 Ándaras gávnnai dál vuos vieljas Simmona ja dajai sutnje: «Moai letne gávdnan Messiasa.» Messias mearkkaša «Dat gii lea vuidojuvvon».42 De Ándaras doalvvui Simmona Jesusa lusa. Jesus geahčai sutnje ja celkkii: «Don leat Simmon, Johanasa bárdni. Du namma galgá leat Kefas.» Kefas lea seammá go Biehtár.
   43 Nuppi beaivvi Jesus lei vuolgimin Galileai. Son deaivvai Filipa ja celkkii sutnje: «Čuovo mu!»44 Filip lei Betsaidas eret, seammá gávpogis gos Biehtárguovttos Ándarasain ge.45 Filip deaivvai Natanaela ja dajai sutnje: «Mii leat gávdnan su gean birra Movsses lea čállán láhkii, ja gean birra profehtat ge leat čállán: Dat lea nasaretlaš Jesus, Jovsseha bárdni.»46 Natanael dajai: «Sáhttá ba Nasaretas boahtit mihkkege buriid?» Filip vástidii: «Boađe geahččat!»47 Go Jesus oinnii Natanaela boahtimin, de celkkii: «Gehččet, dá lea duohta israellaš, geas ii leat behtolašvuohta.»48 Natanael jearai: «Mas don mu dovddat?» Jesus vástidii: «Mun oidnen du čohkkámin fiikkonmuora vuolde juo ovdal go Filip čurvii dutnje.»49 Natanael dajai: «Rabbi, don leat Ipmila Bárdni, don leat Israela gonagas.»50 Jesus celkkii: «Oskkut go danne go mun celken ahte mun oidnen du fiikkonmuora vuolde? Don oaččut oaidnit stuorit dáhpáhusaid ge go dán.»51 Son jotkkii: «Duođaid, duođaid, mun cealkkán didjiide: Dii oažžubehtet oaidnit almmi rabasin ja Ipmila eŋgeliid badjáneamen ja njiedjamin Olbmobártni badjel.»
   

1. lesetekstJes 50,4-5

Bokmål

4 Herren Gud har gitt meg disiplers tunge
          så jeg kan styrke den trette med et ord.
          Morgen etter morgen vekker han mitt øre
          så jeg kan høre på disiplers vis.
          
   5 Herren Gud har åpnet mitt øre.
          Jeg var ikke trassig
          og trakk meg ikke tilbake.
          
   

Nynorsk

4 Herren Gud har gjeve meg læresveins tunge
          så eg kan styrkja den trøytte med eit ord.
          Morgon etter morgon vekkjer han mitt øyre
          så eg kan høyra på læresveins vis.
          
   5 Herren Gud har opna mitt øyre.
          Eg var ikkje trassig
          og trekte meg ikkje tilbake.
          
   

Nordsamisk

4 Hearrá Ipmil lea addán munnje
          máhttájeaddji njuokčama,
          nu ahte mun máhtán roahkasmahttit
          váiban olbmo.
          Juohke iđida son dahká
          mu bealji gearggusin
          guldalit máhttájeddjiid láhkái.
          
   5 Hearrá Ipmil rabastii mu beljiid.
          Mun in vuostálastán,
          in geassádan eret.
          
   

2. lesetekstRom 8,28-30

Bokmål

28 Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje.29 Dem som han på forhånd har vedkjent seg, har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter sin Sønns bilde, så han skal være den førstefødte blant mange søsken.30 Og dem som han på forhånd har bestemt til dette, har han også kalt. Dem som han har kalt, har han også kjent rettferdige, og dem som han har kjent rettferdige, har han også herliggjort.
   

Nynorsk

28 Vi veit at alle ting tener til det gode for dei som elskar Gud, dei han etter sin frie vilje har kalla.29 Dei han på førehand vedkjende seg, har han òg på førehand sett til å bli forma etter biletet av Son sin, så han skulle vera den førstefødde mellom mange sysken.30 Og dei han på førehand har bestemt til dette, har han òg kalla. Og dei han kalla, har han òg sagt rettferdige, og dei han har sagt rettferdige, har han òg herleggjort.
   

Nordsamisk

28 Mii diehtit ahte buot boahtá buorrin sidjiide geat ráhkistit Ipmila, sidjiide geaid son lea rávkan áigumušas mielde.29 Dasgo sin geaid son ovdalis lea dovdan, lea son maiddái ovddalgihtii mearridan hábmet Bártnis gova mielde, vai Bárdni livččii vuosttašriegádeaddji eatnat vieljažiid gaskkas.30 Sin geaid son ovddalgihtii lea válljen, lea son maiddái rávkan. Sin geaid son lea rávkan, lea son maiddái cealkán vanhurskkisin, ja sin geaid son lea cealkán vanhurskkisin, lea son maiddái dahkan hearvásin.
   

Ikke alle synes det er lett å prate med folk de ikke kjenner så godt.

I Norge har vi lett for å ty til opprinnelsessted, hvor dialekten kommer fra, hvor bunaden kommer fra. Vi sjekker ut om vi har felles kjente. Det handler om tilhørighet, folk og slektskap, men kanskje også om å sette i bås.

«Hvor kommer du fra? Hvem hører du sammen med?»
Kan det si noe om hvem og hvordan du er?

Noen ganger tar vi feil. Det kan komme noe godt fra steder vi ikke forventet noe bra fra, både drabantbyen, nabobygda og Nasaret.

«Hvor bor du?» – spurte de unge mennene etter at Johannes hadde pekt ut Jesus for dem.
Litt sånn: Vis meg huset ditt, og jeg skal si deg hvem du er! Men Jesus oppgir ikke bare adressen, men han inviterer dem inn. «Bli med. Kom og se! Opplev selv.»

De ble med og fikk være sammen med. De så og hørte med sine egne øyne og ører. De tok sjansen på å bli bedre kjent. Sånn utviklet det seg et dypt vennskap og nærhet. De fulgte kanskje etter Jesus fordi Johannes hadde skapt en nysgjerrighet. Men de fulgte Jesus fordi de opplevde at han hadde noe som var viktig og vesentlig. De så ikke lenger bare på det ytre – på huset, boligstrøket, familieforhold. Det de så, skapte tro.

Fortellingen fortsetter med at de løper ut og forteller videre. De overtar rollen som de som peker og formidler kontakt. Det store stafettløpet er i gang!

Del