Da sa Jesus: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Jeg er porten inn til sauene.»  Joh 10,7

En leder som bryr seg

3. søndag i påsketiden: PrekentekstJoh 10,1-10

Bokmål

1 «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som ikke går inn til saueflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver.2 Men den som kommer inn gjennom porten, er gjeter for sauene.3 Portvokteren åpner for ham, og sauene hører stemmen hans. Han kaller sine egne sauer ved navn og fører dem ut.4 Og når han har fått ut alle sine, går han foran dem, og sauene følger ham, for de kjenner stemmen hans.5 Men en fremmed følger de ikke. De flykter fra ham fordi de ikke kjenner den fremmedes stemme.»6 Denne lignelsen fortalte Jesus, men de skjønte ikke hva han mente.
   7 Da sa Jesus: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Jeg er porten inn til sauene.8 Alle de som er kommet før meg, er tyver og røvere, men sauene har ikke hørt på dem.9 Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg, skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite.10 Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.

Nynorsk

1 «Sanneleg, sanneleg, eg seier dykk: Den som ikkje går inn til saueflokken gjennom porten, men kliv over ein annan stad, han er ein tjuv og ein røvar.2 Men den som går inn gjennom porten, er gjetaren til sauene.3 Portvaktaren lèt opp for han, og sauene høyrer røysta hans. Han kallar sine eigne sauer med namn og leier dei ut.4 Og når han har fått ut alle sine, går han føre dei, og sauene følgjer han, for dei kjenner røysta hans.5 Men ein framand vil dei ikkje følgja. Dei rømmer frå han, for dei kjenner ikkje røysta til den framande.»6 Denne likninga fortalde Jesus dei, men dei skjøna ikkje kva han meinte.
   7 Då sa Jesus: «Sanneleg, sanneleg, eg seier dykk: Eg er porten inn til sauene.8 Alle som er komne før meg, er tjuvar og røvarar, men sauene høyrde ikkje på dei.9 Eg er porten. Den som går inn gjennom meg, skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finna beite.10 Tjuven kjem berre for å stela, drepa og øydeleggja. Eg er komen for at de skal ha liv og overflod.

Nordsamisk

1 «Duođaid, duođaid, mun cealkkán didjiide: Dat guhte ii mana sávzzaid gárdái uksaráigge, muhto goargŋu eará báikki, son lea suola ja rievvár.2 Muhto dat guhte manná sisa uksaráigge, lea sávzzaid geahčči.3 Fákta rahpá sutnje, ja sávzzat gullet su jiena. Son čuorvu sávzzaidis namain ja doalvu daid olggos.4 Ja go son lea vuojehan olggos buot sávzzaidis, de manná daid ovddabeale, ja sávzzat čuvvot su, dasgo dat dovdet su jiena.5 Muhto amas olbmo dat eai čuovo; dat báhtarit sus, danne go eai dovdda amas olbmo jiena.»6 Jesus muitalii sidjiide dán veardádusa, muhto sii eai ádden maid son oaivvildii.
   7 Danne Jesus jotkkii: «Duođaid, duođaid, mun cealkkán didjiide: Mun lean uksa sávzzaid lusa.8 Buohkat geat leat boahtán mu ovdal, leat suollagat ja rievvárat, muhto sávzzat eai leat guldalan sin.9 Mun lean uksa. Dat guhte manná sisa mu čađa, bestojuvvo, ja son beassá vázzit sisa ja olggos ja gávdná guohtuma.10 Suola boahtá dušše suoládit, sorbmet ja stajidit. Mun lean boahtán vai oččošedje eallima, valljugas eallima.
   

1. lesetekstEsek 34,23-31

Bokmål

23 Jeg vil sette én gjeter over dem, og han skal gjete dem, min tjener David, han skal gjete dem, han skal være deres gjeter.24 Jeg, Herren, skal være deres Gud, og min tjener David skal være fyrste blant dem. Jeg, Herren, har talt.
   25 Jeg slutter en fredspakt med dem. Jeg utrydder villdyrene i landet, så folk kan bo trygt i ørkenen og sove i skogene.26 Jeg velsigner dem og landet omkring min høyde. Jeg lar regnet falle i rett tid, regn til velsignelse skal det være.27 Trærne på marken skal bære frukt, jorden skal gi sin grøde, og folk skal bo trygt i sitt land. De skal kjenne at jeg er Herren når jeg brekker stengene på åket deres og berger dem fra slavedriverne.28 De skal ikke lenger være et bytte for folkeslagene, og villdyrene skal ikke ete dem. De skal bo trygt, og ingen skal skremme dem.
   29 Jeg lar planter vokse opp som det går gjetord om, ingen i landet skal lenger rives bort av sult. Aldri mer må de tåle spott fra folkeslagene.30 De skal kjenne at jeg, Herren deres Gud, er med dem, og at de er mitt folk, Israels hus, sier Herren Gud.31 Dere er sauene mine, flokken som jeg gjeter. Dere er mennesker, jeg er deres Gud, sier Herren Gud.

Nynorsk

23 Eg vil setja éin gjetar over dei, og han skal gjeta dei, min tenar David, han skal gjeta dei, han skal vera gjetaren deira.24 Eg, Herren, skal vera deira Gud, og min tenar David skal vera fyrste mellom dei. Eg, Herren, har tala.
   25 Eg gjer ei fredspakt med dei. Eg ryddar ut villdyra i landet, så folk kan bu trygt i ørkenen og sova i skogane.26 Eg velsignar dei og landet omkring mi høgd. Eg lèt regnet falla i rett tid, regn til velsigning skal det vera.27 Trea på marka skal bera frukt, jorda skal gje si grøde, og folk skal bu trygt i sitt land. Dei skal kjenna at eg er Herren når eg bryt sund stengene på åket deira og bergar dei frå slavedrivarane.28 Dei skal ikkje lenger vera eit bytte for folkeslaga, og villdyra skal ikkje eta dei. Trygt skal dei bu, og ingen skal skremma dei.
   29 Eg lèt planter veksa opp som det går gjetord om, ingen i landet skal meir rivast bort av svolt. Aldri meir må dei tola spott frå folkeslaga.30 Dei skal kjenna at eg, Herren deira Gud, er med dei, og at dei er mitt folk, Israels hus, seier Herren Gud.31 De er sauene mine, flokken som eg gjeter. De er menneske, eg er dykkar Gud, seier Herren Gud.

Nordsamisk

23 Mun bijan sin geahččin ovtta báimmana, bálvaleaddján Davida. Son áimmahuššá sin, son lea sin báimman.24 Mun, Hearrá, lean sin Ipmil, ja mu bálvaleaddji David lea sin oaivámuš. Mun, Hearrá, lean sárdnon.
   25 Mun dagan singuin ráfilihtu. Mun duššadan eatnamis meahcispiriid, nu ahte olbmot sáhttet oadjebassan ássat meahcis ja oađđit vuovddis.26 Mun divttán sin ássat mu vári birra. Mun attán sidjiide arvvi rivttes áigái, ja dat lea buressivdnádusa arvi.27 Muorat šaddadit šaddosiiddiset ja eanan addá šattuidis, ja sii besset eallit oadjebassan iežaset eatnamis. Mun doaján sin geassá ja gájun sin sin šlávvavuođas. Dalle sii ipmirdit ahte mun lean Hearrá.28 Sii eai šatta šat eará álbmogiid sálašin eaige meahcispiriid biebmun, muhto ásset oadjebassan, iige oktage suorggat sin.29 Sii besset gilvit šattolaš eatnamiid, iige sin eatnamis oktage šat dárbbaš nealgut jámas. Eará álbmogat eai beasa šat hiddjidit sin.30 Dalle sii ipmirdit ahte mun, Hearrá, sin Ipmil, lean singuin ja ahte sii, Israel, leat mu álbmot, cealká Hearrá Ipmil.31 Dii lehpet mu sávzzat, iežan ealu sávzzat, ja mun lean din Ipmil. Ná cealká Hearrá Ipmil.

2. lesetekstHebr 13,20-21

Bokmål

20 Fredens Gud, han som i kraft av en evig pakts blod førte den store hyrden for sauene, vår Herre Jesus Kristus, opp fra de døde,21 må han utruste dere med alt godt, så dere gjør hans vilje. Ja, måtte han ved Jesus Kristus skape i oss det som er godt i hans øyne. Ham være ære i all evighet! Amen.
   

Nynorsk

20 Fredens Gud, han som i kraft av blodet frå ei evig pakt førte den store hyrdingen for sauene, vår Herre Jesus Kristus, opp frå dei døde,21 må han utrusta dykk med alt godt, så de kan gjera hans vilje. Ja, måtte han ved Jesus Kristus skapa i oss det som er godt i hans auge. Han vere ære i all æve! Amen.
   

Nordsamisk

20 Ráfi Ipmil, guhte agálaš lihtu oaffarvara bokte lea bajásčuoččáldahttán jápmimis dan stuora sávzageahčči, Hearrámet Jesusa,21 addos didjiide buriid attáldagaid, nu ahte sáhttibehtet ollašuhttit su dáhtu. Dahkos son ieš mis dan mii lea su miela mielde, son ja Jesus Kristus. Su lea gudni álo ja agálašvuhtii. Amen.
   

For noen tiår siden skjedde det et bemerkelsesverdig skifte i ledelsesfaget: Man innså viktigheten av å bry seg om folk.

Lenge hadde ledelse implisitt betydd å belønne dem som nådde et mål, og straffe dem som ikke gjorde det. Gulrot og pisk. Faget var formet av produksjonsbedrifter, som skjortefabrikker – og riktignok ble det ofte produsert flere skjorter om man lovet en bonus. Men hva når oppgavene man skulle løse var mer komplekse?

Når man skal løse noe som krever kreativitet eller dyp innsikt, er det faktisk noe helt annet som er god ledelse. Det som gir best resultater da, er at lederen viser omtanke, har tillit, gir inspirerende motivasjon og intellektuell stimulans. Det kalles transformasjonsledelse. En transformasjonsleder spør: Hva skal til for at du skal kunne bli med meg dit vi skal?

Livet er den oppgaven vi alle prøver å løse. Og vi kristne søker til kirka og til Jesus for rettledning. Hva slags ledelse er det som møter oss? Ikke få ganger har jeg tenkt at Jesus drev med transformasjonsledelse i et samfunn som var vant med gulrot og pisk. Jesus oppfordret folk til endring. Han gav dem nye sjanser, gav det de trengte for å bli satt fri. Fri til å leve.

I Bibelens jordbruksunivers er gjeteren et mye brukt bilde på den gode lederen. I denne ukas tekst viser Jesus at en god gjeter spiller med åpne kort, kommer inn porten, og skaper gjenkjennelse hos sauene sine. Leder gjennom relasjon. Sånne ledere bør vi være for hverandre. Og med Jesus som porten vi går gjennom, minnes vi om at det er ved å vise omsorg og spørre hva den andre trenger, at vi best kan lede hverandre på livets vei.

Del