26. søndag i treenighetstiden

26. søndag i treenighetstiden: PrekentekstJoh 9,1-7.35b-38

Bokmål

1 Da Jesus kom gående, så han en mann som var født blind.2 Disiplene spurte da: «Rabbi, hvem er det som har syndet, han selv eller hans foreldre, siden han ble født blind?»3 Jesus svarte: «Verken han eller hans foreldre har syndet. Men nå kan Guds gjerninger bli åpenbart på ham.4 Så lenge det er dag, må vi gjøre hans gjerninger som har sendt meg. Det kommer en natt da ingen kan arbeide.5 Så lenge jeg er i verden, er jeg verdens lys.»6 Da han hadde sagt dette, spyttet han på jorden, laget til leire med spyttet og smurte den på mannens øyne.7 Så sa han: «Gå og vask deg i Siloa-dammen!» Siloa betyr utsendt. Mannen gikk dit og vasket seg, og han kom tilbake seende.
   

35 Jesus fikk høre at de hadde kastet ham ut, og da han møtte ham, spurte han: «Tror du på Menneskesønnen?»36 Han svarte: «Hvem er han da, gode herre, så jeg kan tro på ham?»37 Jesus svarte: «Du har sett ham, det er han som snakker med deg.»38 «Jeg tror, Herre», sa mannen. Og han tilba ham.
   

Nynorsk

1 Då Jesus kom gåande, fekk han sjå ein mann som hadde vore blind frå han var fødd.2 Læresveinane spurde: «Rabbi, kven er det som har synda, han eller foreldra hans, sidan han vart fødd blind?»3 Jesus svara: «Verken han eller foreldra hans har synda. Men no kan Guds gjerningar bli openberra på han.4 Så lenge det er dag, må vi gjera hans gjerningar som har sendt meg. Det kjem ei natt då ingen kan arbeida.5 Så lenge eg er i verda, er eg lyset i verda.»6 Då han hadde sagt det, spytta han på jorda og laga til litt leire av spyttet og smurde på auga til mannen.7 Så sa han: «Gå og vask deg i Siloa-dammen!» Siloa tyder utsend. Mannen gjekk dit og vaska seg, og då han kom att, kunne han sjå.
   

35 Jesus fekk høyra at dei hadde kasta han ut, og då han møtte mannen, spurde han: «Trur du på Menneskesonen?»36 Mannen svara: «Kven er han då, gode herre, så eg kan tru på han?»37 «Du har sett han», sa Jesus. «Det er han som no snakkar med deg.»38 «Eg trur, Herre», sa mannen. Og han tilbad han.
   

Nordsamisk

1 Go Jesus bođii vácci, de oinnii olbmá guhte lei riegádan čalmmeheapmin.2 Máhttájeaddjit jerre: «Rabbi, gii lea dahkan suttuid maid sivas son lea riegádan čalmmeheapmin, son ieš vai su vánhemat?»3 Jesus vástidii: «Ii son eaba ge su vánhemat leat suddudan. Dat dáhpáhuvai vai Ipmila dagut almmustuvašedje go son dearvvašmahttojuvvo.4 Nu guhká go lea beaivi, de mii fertet dahkat su daguid gii lea vuolggahan mu. Idja boahtá, goas ii oktage sáhte bargat.5 Nu guhká go mun lean máilmmis, de mun lean máilmmi čuovggas.»6 Go Jesus lei cealkán dán, de čolgadii eatnamii ja dagai rábáha ja vuoiddai dan olbmá čalmmiide.7 De son celkkii sutnje: «Mana basadit Siloaláddos.» Namma Siloa mearkkaša vuolggahuvvon. Olmmái manai dohko ja bođii ruovttoluotta oaidnin.
   

35 Jesus gulai ahte sii ledje bálkestan olbmá olggos, ja go son oinnii su, de jearai olbmás: «Oskkut go don Olbmobárdnái?»36 Olmmái vástidii: «Gii son lea, Hearrá, vai mun beasašin oskut sutnje?»37 Jesus vástidii: «Don leat oaidnán su; son lea dat gii sárdnu duinna.»38 Olmmái dajai: «Mun oskkun, Hearrá!» ja luoitádii su ovdii.
   

1. lesetekst2 Mos 3,10-12. 4,10-16

2. lesetekstRom 9,20-24

Bokmål

20 Men hvem er du, menneske, som tar til motmæle mot Gud? Kan verket si til håndverkeren: «Hvorfor gjorde du meg slik?»21 Bestemmer ikke pottemakeren over leiren, så han av samme leirklump kan lage én krukke til fint bruk og en annen til simplere bruk?22 Og enda Gud ville vise sin vrede og gjøre sin makt kjent, har han tålmodig båret over med de krukkene som var under vreden, de som var laget for å gå til grunne.23 Han gjorde det for å gjøre kjent hvor rik hans herlighet er for dem som han ville vise godhet, og som var gjort ferdige for herligheten.24 Også oss har han kalt til å være slike krukker, ikke bare blant jødene, men også blant hedningene.

Nynorsk

20 Men kven er du, menneske, som tek til motmæle mot Gud? Kan verket seia til handverkaren: «Kvifor laga du meg slik?»21 Eller har ikkje pottemakaren makt over leira, så han av same leirklumpen kan laga ei krukke til fint bruk og ei anna til simplare bruk?22 Og endå Gud ville visa sin vreide og kunngjera si makt, har han med stort tolmod bore over med dei krukkene som var under vreiden og laga for å gå til grunne.23 Han gjorde det for å kunngjera kor rik hans herlegdom er for dei som han ville visa miskunn, dei som han på førehand hadde gjort ferdige til herlegdom.24 Oss òg har han kalla til å vera slike krukker, ikkje berre mellom jødane, men mellom heidningane òg.

Nordsamisk

20 Muhto gii leat don, olmmošriehpu, gii duosttat cuiggodit Ipmila? Sáhttá go dat mii lea ráhkaduvvon, dadjat ráhkadeaddjái: «Manne don dahket mu dákkárin?»21 Ii go láirálihttedahkki sáhte hábmet láirrá nugo ieš dáhttu, nu ahte son seammá láirrás ráhkada guokte lihti, nuppi čikŋalihttin ja nuppi fas atnulihttin?22 Ja nu lea maiddái Ipmil dahkan go dáhtui čájehit moaris ja almmuhit fámus. Stuora guhkesmielalašvuođain son sesttii vel daid lihtiid ge maid lei ráhkadan cuvken dihtii moaristis.23 Son dáhtui almmustahttit rikkis hearvásvuođas daid lihtiide maid son váibmoláđisvuođastis lea gárvvistan hearvásvuhtii.24 Maiddái min ge son lea rávkan dákkár lihttin, ii dušše juvddálaččaid gaskkas, muhto báhkiniid gaskkas ge,

Han møtte Jesus, så Jesus og trodde på Jesus

Den blinde mannen i søndagens tekst fikk livet snudd på hodet. Nesten på grunn av en tilfeldighet. Hadde Jesus stoppet opp og helbredet mannen om det ikke var for at disiplene spurte om hvem som hadde syndet siden han var blind? Ikke vet jeg. Men den blindes møte med Jesus gjorde ham seende igjen. Han fikk se alt det han frem til nå i livet kun hadde hørt, hørt om, eller kjent på med fingrene. Plutselig kunne han se ansikter, se naturen rundt seg. Det er stort. Hans møte med Jesus snudde opp ned på livet hans. Han hadde sittet og tigget på torget hele livet, men nå kunne han gjøre andre ting med livet sitt.

I den siste delen av teksten står det at Jesus møtte mannen igjen etter at han ble kastet ut fra tempelet. Jesus spør om han tror på Menneskesønnen. Mannen vet ikke hvem menneskesønnen er, men Jesus sier at det er ham som han snakker med. Mannen så Jesus, han så menneskesønnen, og trodde.

Den blinde mannen møtte Jesus, fikk se Jesus, trodde på Jesus og tilba Jesus. På den samme måten kan vi se både oss selv, andre og verden på en ny måte og i et nytt lys når vi får et møte med Jesus.

Del