When 2 become 1

20. søndag i treenighetstiden: PrekentekstMark 10,2-9

Bokmål

2 Noen fariseere kom og spurte ham: «Har en mann lov til å skille seg fra sin kone?» De ville sette ham på prøve.3 «Hva har Moses påbudt dere?» sa han.4 De svarte: «Moses har tillatt mannen å skrive skilsmissebrev og sende henne fra seg.»5 Da sa han til dem: «Fordi dere har så harde hjerter, har Moses gitt dere dette budet.6 Men fra begynnelsen av, ved skapelsen, skapte Gud dem som mann og kvinne.7  Derfor skal mannen forlate sin far og mor og holde fast ved sin kvinne,8  og de to skal være én kropp. Så er de ikke lenger to; de er én kropp.9 Og det som Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille.»
   

Nynorsk

2 Då kom det nokre farisearar og spurde han: «Har ein mann lov til å skilja seg frå kona si?» Dei ville setja han på prøve.3 «Kva bod fekk de av Moses?» sa Jesus.4 Dei svara: «Moses har gjeve mannen lov til å skriva skilsmissebrev og senda henne frå seg.»5 Då sa han til dei: «Fordi hjarta dykkar er så harde, har Moses gjeve dykk dette bodet.6 Men i opphavet, då alt vart til, skapte Gud dei som mann og kvinne.7  Difor skal mannen forlata far sin og mor si og halda fast ved kvinna si,8  og dei to skal vera éin kropp. Så er dei ikkje lenger to; dei er éin kropp.9 Og det som Gud har bunde saman, skal ikkje menneske skilja.»
   

Nordsamisk

2 Maiddái farisealaččat ge bohte, ja sii jerre geahččalan dihtii su: «Lea go boatnjás lohpi earránit áhkástis?»3 Son vástidii sidjiide: «Maid Movsses lea gohččon din?»4 Sii dadje: «Movsses lea mieđihan boatnjá čállit earrogirjji ja earránit áhkás.»5 De son celkkii sidjiide: «Movsses čálii dán mearrádusa danne go dis leat nu garra váimmut.6 Muhto sivdnideami álggus Ipmil sivdnidii sudno olmmájin ja nisun.7 Dan dihtii olmmái guođđá áhčis ja eatnis, ja bissu áhkás luhtte,8 ja dat guovttis šaddaba oktan oažžin. De eaba leat šat guovttis, muhto okta.9 Maid Ipmil nappo lea ovttastahttán, dan ii olmmoš galgga earuhit.»
   

1. lesetekst1 Mos 2,18-25

2. lesetekstEf 5,31-33

Bokmål

31  Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp.32 Dette er et stort mysterium; jeg tenker på Kristus og kirken.33 Men det gjelder også hver enkelt av dere: Hver mann skal elske sin kone som seg selv, og hun skal ha respekt for sin mann.

Nynorsk

31  Difor skal mannen forlata far og mor og halda fast ved kvinna si, og dei to skal vera éin kropp.32 Dette er eit stort mysterium; eg tenkjer på Kristus og kyrkja.33 Men det gjeld dykk òg: Kvar og ein av dykk skal elska kona si som seg sjølv, og ho skal ha respekt for mannen sin.

Nordsamisk

31 Dan dihtii boadnjá guođđá áhčis ja eatnis ja bissu áhkás luhtte, ja dat guovttis šaddaba oktan oažžin.32 Dát čiegusvuohta lea stuoris; ja mun oaivvildan Kristusa ja girku.33 Muhto dat guoská maiddái didjiide ge ahte juohkehaš galgá ráhkistit áhkás dego iežas, ja áhkká gis galgá atnit árvvus boatnjás.
   

Som kirke vil vi at folk skal ta vare på hverandre

Denne uka minner Jesus meg om en Spice Girls-låt fra tenåra mine: When 2 become 1. Den handler om det å trenge kjærlighet og lengte etter noen. De to skal være en, sier Jesus.

Vi må veie våre ord på gullvekt når vi snakker om samliv i kirka. For det er nettopp i møte med samlivsetikken at mange har opplevd kirka som lovisk og fordømmende. Og det som ble fordømt, var gjerne samliv som folk opplevde som gode og sunne på hjemmebane. Kjærlighet som måtte holdes skjult for kirka. Jeg vet. Jeg er prest og samboer.  

I teksten blir Jesus spurt om hva som er lov. Men som vanlig, er Jesus lite opptatt av lovens bokstav og mer opptatt av lovens intensjon: At to skal bli én. Man skal ikke skille seg.

Men akkurat som med så mange andre av de radikale idealene Jesus beskriver, er livet alt for komplisert at vi skal kunne etterleve dem helt. Våre hjerter er herdet av gamle sår. Og når denne teksten skal bli prekt over i landets kirker på søndag, sitter det folk med all slags samlivserfaringer i benkeradene. Klarer vi å snakke sant om folks liv denne gangen? 

Som kirke vil vi at folk skal ta vare på hverandre. Vi lengter, som Spice Girls, etter en sånn kjærlighet som Jesus beskrev. Derfor oppfordrer vi folk til å forplikte seg. Men bare du vet hvordan livet ditt ser ut. Og vi er mange som forstår. Vi har vært der selv.

Del