Brød-og fiskemosaikk fra St Peterskirken i Tabgha.  Det er i følge tradisjonen her både brødunderet skjedde og Jesus viste seg for disiplene etter oppstandelsen og grillet sammen med dem på stranden.

Sauer, svik og kjærlighet

2. søndag i påsketiden: PrekentekstJoh 21,15-19

Bokmål

15 Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter: «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse?» Han svarte: «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham: «Fø lammene mine!»16 Igjen, for annen gang, sier han: «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg?» «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær», svarte Peter. Jesus sier: «Vær gjeter for sauene mine!»17 Så sier han for tredje gang: «Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær?» Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hadde ham kjær, og han sa: «Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham: «Fø sauene mine!18 Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Da du var ung, bandt du beltet om deg og gikk dit du selv ville. Men når du blir gammel, skal du strekke ut hendene dine, og en annen skal binde beltet om deg og føre deg dit du ikke vil.»19 Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Da han hadde sagt dette, sa han til Peter: «Følg meg!»
   

Nynorsk

15 Då dei hadde halde måltid, seier Jesus til Simon Peter: «Simon, son til Johannes, elskar du meg meir enn desse?» «Ja, Herre», svara han, «du veit at eg har deg kjær.» Jesus seier til han: «Fø lamma mine!»16 Og han seier til han andre gongen: «Simon, son til Johannes, elskar du meg?» «Ja, Herre», svara Peter, «du veit at eg har deg kjær». Jesus seier til han: «Gjet sauene mine!»17 Så seier han tredje gongen: «Simon, son til Johannes, har du meg kjær?» Peter vart sorgfull då Jesus tredje gongen spurde: «Har du meg kjær?» Og han svara: «Herre, du veit alt, du veit at eg har deg kjær.» Jesus seier til han: «Fø sauene mine!18 Sanneleg, sanneleg, eg seier deg: Då du var ung, batt du sjølv beltet om deg og gjekk dit du ville. Men når du blir gammal, skal du retta ut hendene, og ein annan skal binda beltet om deg og føra deg dit du ikkje vil.»19 Det sa han for å syna kva slag død han skulle æra Gud med. Då han hadde sagt dette, sa han til Peter: «Følg meg!»
   

Nordsamisk

15 Go sii ledje geargan boradeames, de Jesus cealká Simmon Biehtárii: «Simmon, Johanasa bárdni, ráhkistat go mu eanebut go dát earát?» Son vástidii: «De ráhkistan. Hearrá, don dieđát ahte mun anán du ráhkisin.» Jesus cealká sutnje: «Biepma mu lábbáid!»16 Nuppádassii Jesus jearrá sus: «Simmon, Johanasa bárdni, ráhkistat go mu?» Biehtár vástidii: «De ráhkistan. Hearrá, don dieđát ahte mun anán du ráhkisin.» Jesus cealká: «Geahča mu sávzzaid!»17 De Jesus cealká goalmmádassii: «Simmon, Johanasa bárdni, anát go mu ráhkisin?» Biehtár šlunddui go Jesus goalmmádassii jearrá sus ahte ráhkista go son su, ja son dajai: «Hearrá, don dieđát buot; don dieđát ahte mun anán du ráhkisin.» Jesus cealká sutnje: «Biepma mu sávzzaid!18 Duođaid, duođaid, mun cealkkán dutnje: Go don ledjet nuorra, de čanastit boahkánat birra ja mannet gosa dáhttot. Muhto go don boarásmuvat, de geiget gieđaidat, ja muhtun eará čatná du boahkána ja doalvu du gosa it dáhto.»19 Dán son celkkii almmuhan dihtii makkár jápmimiin Biehtár galggai gudnejahttit Ipmila.
        Dasto son celkkii Biehtárii: «Čuovo mu!»

1. lesetekstJer 31,1-6

Bokmål

1 På den tid, sier Herren, skal jeg være Gud for alle Israels slekter, og de skal være mitt folk.
          
   2 Så sier Herren:
          Det folket som slapp unna sverdet,
          har funnet nåde i ørkenen.
          Israel skal dra av sted og finne ro.3 Fra det fjerne viste Herren seg for meg:
          Med evig kjærlighet har jeg elsket deg, jomfru Israel,
          derfor har jeg hele tiden vist deg miskunn.
          
   4 Enda en gang vil jeg bygge deg
          så du blir bygd opp igjen.
          Enda en gang skal du pynte deg, ta håndtrommene
          og gå ut i latter og dans.
          
   5 Enda en gang skal du plante vinmarker
          på fjellene i Samaria,
          og de som har plantet, skal selv ta dem i bruk.
          
   6 Ja, det kommer en dag
          da vaktmenn skal rope på Efraim-fjellet:
          Kom, la oss dra opp til Sion,
          til Herren vår Gud.
          
   

Nynorsk

1 På den tid, seier Herren, skal eg vera Gud for alle slektene i Israel, og dei skal vera mitt folk.
          
   2 Så seier Herren:
          Det folket som slapp unna sverdet,
          har funne nåde i ørkenen.
          Israel skal dra av stad og finna ro.3 Frå det fjerne synte Herren seg for meg:
          Med evig kjærleik har eg elska deg, jomfru Israel,
          difor har eg heile tida vist deg miskunn.
          
   4 Endå ein gong vil eg byggja deg,
          du skal byggjast opp att.
          Endå ein gong skal du pynta deg, ta handtrommene
          og gå ut i latter og dans.
          
   5 Endå ein gong skal du planta vinmarker
          på fjella i Samaria,
          og dei som har planta, skal sjølve ta dei i bruk.
          
   6 Ja, det kjem ein dag
          då vaktmenn skal ropa på Efraim-fjellet:
          Kom, lat oss dra opp til Sion,
          til Herren vår Gud!
          
   

Nordsamisk

1 Daid áiggiid, cealká Hearrá, mun lean buot Israela sogaid Ipmil, ja dat leat mu álbmot.
          
   2 Ná cealká Hearrá:
          Álbmot mii beasai báhtui miehkis,
          oaččui árpmu ávdin meahcis.
          Israel máhccá fas iežas eatnamii
          ja gávdná ráfi.
          
   3 Hearrá almmustuvai munnje,
          son bođii guhkkin ja celkkii:
          Agálaš ráhkisvuođain mun lean ráhkistan du,
          danne mun geasuhan du lusan oskkáldasat.
          
   4 Mun huksen du ođđasis,
          ja don huksejuvvot, nieida Israel.
          Don čiŋadat fas, válddát giehtarumbbu
          ja manat dánsut illudeaddji olbmuiguin.
          
   5 Don gilvvát fas viidnegárddiid
          Samaria váriide,
          ja dat geat gilvet
          besset maid rádjat šaddosiid.
          
   6 Boahtá beaivi
          goas várdájeaddjit čurvot Efraimváris:
          Bohtet, vulgot Sionii
          Hearrá, min Ipmila, lusa!
          
   

2. lesetekst1 Joh 5,1-5

Bokmål

1 Enhver som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud. Og den som elsker Gud, som har født oss, elsker også den som er født av ham.2 Kjennetegnet på at vi elsker Guds barn, er at vi elsker Gud og holder hans bud.3 Å elske Gud er å holde hans bud. Og hans bud er ikke tunge.4 For alt som er født av Gud, seirer over verden. Og det som har seiret over verden, er vår tro.5 Hvem andre seirer over verden enn den som tror at Jesus er Guds Sønn?

Nynorsk

1 Kvar den som trur at Jesus er Kristus, er fødd av Gud. Og den som elskar han som har fødd oss, elskar òg det som er fødd av han.2 På dette kjenner vi at vi elskar Guds born: at vi elskar Gud og held hans bod.3 Å elska Gud er å halda hans bod, og hans bod er ikkje tunge.4 For alt som er fødd av Gud, sigrar over verda. Og det som har sigra over verda, er vår tru.5 Kven andre vinn over verda enn den som trur at Jesus er Guds Son?

Nordsamisk

1 Juohkehaš guhte osku ahte Jesus lea Kristus, lea riegádan Ipmilis. Ja juohkehaš guhte ráhkista Áhči, ráhkista maiddái su gii sus lea riegádan.2 Das mii diehtit ahte mii ráhkistit Ipmila mánáid, go mii ráhkistit Ipmila ja doallat su báhkkomiid.3 Dasgo dát lea ráhkisvuohta Ipmilii, ahte mii doallat su báhkkomiid. Eai ge su báhkkomat leat lossadat.4 Buot mii lea riegádan Ipmilis, vuoitá máilmmi. Ja dat mii lea vuoitán máilmmi, lea min osku.5 Gii eará vuoitá máilmmi go dat guhte osku ahte Jesus lea Ipmila Bárdni?
   

Det er lite som er så vanskelig å gå videre etter som svik. Det er krenkende, sårende og ødeleggende.

Hva skjer etter sviket? Når en du har stolt på, har vist seg å gjøre noe som gjør at tilliten rakner totalt? Eller når du sjøl har gått bak ryggen på noen, kanskje med vitende og vilje, eller kanskje uten å forstå før etterpå at det du gjorde, var et tillitsbrudd? Det er lite som er så vanskelig å gå videre etter som svik. Det er krenkende, sårende og ødeleggende. Og likevel svikter vi hverandre hele tida, kanskje fordi vi vil oppnå et gode som gjør at vi tråkker over noen grenser, eller fordi vi bare ikke orker å ta omkostningene ved å være lojale.

Peter svikta. Natta Jesus ble tatt til fange, sto Peter foran øversteprestens hus og fornekta tre ganger, på direkte spørsmål, at han kjente Jesus. I den avgjørende timen svikta motet. Peter var redd. Han var så redd at han var villig til å overgi hele forholdet til Jesus for å slippe unna omkostningene. Så kom langfredag, dagen Jesus døde. Deretter kom påskemorgen, da disiplene fant graven tom og Jesus oppstanden. Og så viste Jesus seg for disiplene noen få ganger, før han dro opp til himmelen. I dagens tekst har Jesus vist seg for disiplene og hjulpet dem til å få en stor fiskefangst. Deretter har han tent opp bål, stekt fisk og spist sammen med det. Etter måltidet stiller Jesus Peter det samme spørsmålet tre ganger: «Elsker du meg?» Peter ble bedrøvet, står det, over at Jesus gjentok spørsmålet tre ganger.  Han var smertelig klar over sitt eget trippel-svik natta ved øversteprestens hus. Til tross for sviket, ga Jesus ham en ny mulighet. Tre ganger fikk han på ny bekrefte sin kjærlighet til Jesus. Tre ganger ble han bedt om være gjeter for sauene, for alle de troende. Og tre ganger svarte han ja. Den kristne kirke er bygd på Peters virke etter at Jesus dro opp til himmelen. Så finnes det tilgivelse å få for sviket. Det finnes nye muligheter. Fordi det finnes kjærlighet, en kjærlighet som påskenatt viste seg å være sterkere enn døden.

Del