Jeg er sterkest når jeg tør innrømme mine svakheter

18. søndag i treenighetstiden: PrekentekstMatt 8,5-13

Bokmål

5 Da Jesus gikk inn i Kapernaum, kom en offiser til ham og ba om hjelp.6 «Herre», sa han, «tjenestegutten min ligger lam hjemme og har store smerter.»7 Jesus sa: «Jeg skal komme og helbrede ham.»8 Offiseren svarte: «Herre, jeg er ikke verdig til at du kommer inn under mitt tak. Men si bare et ord, så vil tjenestegutten min bli helbredet.9 For jeg står selv under kommando og har soldater under meg. Sier jeg til én: ‘Gå!’ så går han, og til en annen: ‘Kom!’ så kommer han, og til min tjener: ‘Gjør dette!’ så gjør han det.»10 Jesus undret seg da han hørte dette, og han sa til dem som fulgte ham: «Sannelig, jeg sier dere: En slik tro har jeg ikke funnet hos noen i Israel.11 Det sier jeg dere: Mange skal komme fra øst og fra vest og sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmelriket.12 Men rikets barn skal kastes ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner.»13 Til offiseren sa Jesus: «Gå! Det skal skje, slik du trodde.» Og tjenestegutten ble frisk i samme stund.

Nynorsk

5 Då Jesus gjekk inn i Kapernaum, kom det ein offiser til han og bad om hjelp:6 «Herre», sa han, «tenesteguten min ligg lam heime og har svære plager.»7 Jesus sa: «Eg skal koma og lækja han.»8 «Herre», svara offiseren, «eg er ikkje verdig til at du kjem inn under mitt tak. Men sei berre eit ord, så blir tenesteguten min lækt.9 For eg må sjølv lyda dei som er over meg, og eg har soldatar under meg. Seier eg til éin: ‘Gå!’ så går han, og til ein annan: ‘Kom!’ så kjem han, og til tenaren min: ‘Gjer dette!’ så gjer han det.»10 Då Jesus høyrde det, undra han seg og sa til dei som følgde han: «Sanneleg, eg seier dykk: Ikkje hos nokon i Israel har eg funne slik ei tru.11 Og det skal de vita: Mange skal koma frå aust og frå vest og sitja til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmelriket.12 Men borna av riket skal kastast ut i mørkret utanfor, der dei græt og skjer tenner.»13 Og Jesus sa til offiseren: «Gå! Det skal skje, slik du trudde.» Og tenesteguten vart frisk i same stunda.

Nordsamisk

5 Go Jesus lei joavdamin Kapernaumii, de bođii muhtun offiseara su lusa ja dáhtui sus veahki:6 «Hearrá, mu bálvaleaddji lea veallámin lámisin ruovttus, ja sus leat garra bákčasat.»7 Jesus celkkii: «Mun boađán buoridit su.»8 Muhto offiseara vástidii sutnje: «Hearrá, mun in leat dohkálaš ahte don boađášit mu vissui. Muhto cealkke dušše ovtta sáni, de mu bálvaleaddji dearvvašmuvvá.9 Dasgo mun lean ieš gohčohallama vuloš, ja iežan vuolde gis leat soalddáhat. Jos dajan nubbái: Mana! de son manná, ja nubbái: Boađe! de son boahtá, ja bálvaleaddjásan: Daga dán! de son dahká dan.»10 Jesus ovddošii go gulai dán ja celkkii daidda geat ledje čuovvumin su: «Duođaid, mun cealkkán didjiide: Dákkár nana oskku in leat gávdnan velá Israelis ge.11 Mun cealkkán didjiide: Eatnagat bohtet nuortan ja oarjin ja čohkkájit almmiriikka beavddis Abrahamain ja Issáhiin ja Jáhkobiin.12 Muhto riikka árbbolaččat bálkestuvvojit olggobeallái seavdnjadassii; doppe sii čirrot ja gižahit bániid.»13 Jesus celkkii offiserii: «Mana ruoktot! Šaddos nugo don oskot.» Ja bálvaleaddji dearvvašmuvai seammá bottus.
   buhcciid

1. lesetekst1 Kong 8,41-43

Bokmål

41 Det kan også hende at fremmede som ikke hører til ditt folk Israel, kommer fra et land langt borte for ditt navns skyld.42 For de skal få høre om ditt store navn, din sterke hånd og din utstrakte arm. Når de så kommer og ber, vendt mot dette huset,43 da må du høre dem i himmelen der du troner, og gjøre alt det de roper til deg om! Slik skal alle folk på jorden lære navnet ditt å kjenne, og de skal frykte deg slik ditt folk Israel gjør, og vite at navnet ditt er nevnt over dette huset som jeg har bygd.
   

Nynorsk

41 Det kan òg henda at framande som ikkje høyrer til Israel, folket ditt, kjem frå eit land langt borte for ditt namn skuld.42 For dei får nok høyra om ditt store namn, di sterke hand og din utstrekte arm. Når dei så kjem og bed, vende mot dette huset,43 då må du høyra dei i himmelen der du tronar, og gjera alt det dei ropar til deg om! Slik skal alle folk på jorda læra namnet ditt å kjenna, og dei skal frykta deg liksom ditt eige folk, Israel, og sanna at namnet ditt er nemnt over dette huset som eg har bygd.
   

Nordsamisk

41 Maiddái vierroolbmot vedjet boahtit gáiddus eatnamis. Sii eai gula du álbmogii,42 muhto doppenai beaggá du stuorra namma ja du gievrras ja bajiduvvon giehta. Go vierroolmmoš boahtá ja rohkadallá du dán tempelii čalmmiid,43 de gula dan ássansadjásat albmái ja daga dan maid son átnu dus. Dalle buot máilmmi álbmogat ohppet dovdat du nama, ballet dus du álbmoga Israela láhkái ja ipmirdit ahte dát tempel maid mun lean huksen, lea basuhuvvon du nammii.
   

2. lesetekstRom 15,25-33

Bokmål

25 Men nå drar jeg til Jerusalem med hjelpen til de hellige der.26 For menighetene i Makedonia og Akaia har bestemt at de vil samle inn en gave til de fattige blant de hellige i Jerusalem.27 De har selv bestemt dette og står jo også i gjeld til dem. De skylder å hjelpe dem med materielle gaver når de selv, som hedninger, har fått del i deres åndelige gaver.28 Når jeg har avsluttet dette og fruktene av innsamlingen er vel forvart hos dem, reiser jeg til Spania og legger veien om dere.29 Og jeg vet at når jeg kommer til dere, vil jeg komme med en rikdom av Kristi velsignelse.
   30 Jeg ber dere, søsken, ved vår Herre Jesus Kristus og ved den kjærlighet som Ånden gir: Kjemp sammen med meg ved å be til Gud for meg.31 Be om at jeg må bli berget fra de vantro i Judea, og om at de hellige i Jerusalem må ta godt imot hjelpen jeg bringer.32 Da kan jeg, om Gud vil, komme til dere med glede og få hvile ut sammen med dere.33 Fredens Gud være med dere alle! Amen.

Nynorsk

25 Men no dreg eg til Jerusalem med hjelpa til dei heilage der.26 Forsamlingane i Makedonia og Akaia har sagt at dei vil samla inn ei gåve til dei fattige mellom dei heilage i Jerusalem.27 Det vil dei gjerne gjera; dei står òg i gjeld til dei. Dei skyldar å hjelpa dei med materielle gåver når dei sjølve, som heidningar, har fått del i deira åndelege gåver.28 Når eg har fullført dette og fruktene av innsamlinga godt og vel er i deira hender, då reiser eg til Spania og legg vegen om dykk.29 Og eg veit at når eg kjem til dykk, skal eg koma med ein rikdom av Kristi velsigning.
   30 Eg legg dykk på hjartet, sysken, ved vår Herre Jesus Kristus og ved Andens kjærleik: Strid saman med meg ved å be til Gud for meg.31 Be om at eg må bli berga frå dei vantruande i Judea, og at dei heilage i Jerusalem må ta vel imot den hjelpa eg kjem med.32 Då kan eg, om Gud vil, koma til dykk med glede og få kvila ut saman med dykk.33 Fredens Gud vere med dykk alle! Amen.

Nordsamisk

25 Muhto dál mun vuolggán Jerusalemii bálvalit bassi olbmuid doppe.26 Dasgo Makedonia ja Akaia searvegottit leat mearridan čohkket attáldaga Jerusalema searvegotti gefiide.27 Sii leat ieža mearridan dán, ja sis han lea maid sidjiide vealgi. Sii leat velggolaččat veahkehit sin áiggálaš buriiguin go báhkinat leat ožžon oasi sin vuoiŋŋalaš buriin.28 Dasto go lean gárvvihan dán ja lean dolvon čohkkejuvvon ruđaid sidjiide, de áiggun vuolgit Spaniai; dalle jođán din bokte.29 Ja mun dieđán ahte go boađán din lusa, de mus lea Kristusa valljugas buressivdnádus.
   30 Oskuguoimmit, mun rávven din Hearrámet Jesus Kristusa dihtii ja dan vanhurskkisvuođa dihtii man Vuoigŋa addá: Sohtet muinna nu ahte rohkadallabehtet Ipmilii mu ovddas.31 Rohkadallet ahte mun gáddjojuvvošin Judea eahpeoskkolaččaid gieđain, ja ahte Jerusalema bassi olbmot vuostáiválddášedje bures mu bálvalusa.32 Dalle sáhtášin boahtit din lusa iluin, ja beassat din luhtte vuoiŋŋastit jos Ipmil dáhttu.33 Ráfi Ipmil lehkos dinguin buohkaiguin! Amen.
   

Likevel er ikke det å vise sårbarhet noe jeg først og fremst forbinder med mektige menn.

Offiseren i Kapernaum var en som ble sett på som sterk; han tilhørte de romerske okkupasjonsmaktene, sto i kommandolinje og hadde makt til å gi andre ordre. Men da det kom til tjenestegutten, sto det ikke lenger i hans makt å gjøre noe. I sin avmakt kom han til Jesus og ba om hjelp. Og han ba ikke bare om hjelp på sine egne premisser, men i tro og tillit la han hele tjenesteguttens liv i Jesu makt.  

Hvorfor er det ofte så vanskelig å be om hjelp, vise svakhet og sårbarhet eller innrømme egen maktesløshet?  Kanskje av frykt for å bli avvist. Fordi vi ikke vil tape ansikt. At vi er redde for at sårbarhet i en fase eller på et område av livet blir ansett som permanent eller altomfattende. Eller at noen skal bruke det mot oss rundt neste sving.  

Kanskje risikerte offiseren noe, men han vant antagelig mye mer. Ikke bare så Jesus den romerske offiserens bønn og omsorg for tjenestegutten. I tillegg så han også et menneske som i utgangspunktet var fremmed for den troen Jesus og disiplene delte, men som likevel, i tillit, kom og ba om hjelp.

I den tilliten så Jesus en tro som både var til å undre seg over og som er til å speile seg i!

Del