Ta opp kampen for det gode!

16. søndag i treenighetstiden: Prekentekst1 Pet 4,12-19

Bokmål

12 Mine kjære! Vær ikke forundret over den ildprøven dere må igjennom, som om det hendte dere noe uventet.13 Gled dere jo mer dere får del i Kristi lidelser, så dere også kan juble av glede når han åpenbarer seg i sin herlighet.14 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere.15 La det bare ikke skje at noen av dere må lide straff for mord, tyveri eller annen ugjerning, eller for å ha blandet seg opp i andres saker.16 Men lider noen fordi han er en kristen, skal han ikke skamme seg, men prise Gud for dette navnet.
   17 For nå er tiden kommet da dommen skal begynne, og den skal begynne med Guds hus. Men kommer dommen over oss først, hvordan går det da til slutt med dem som er ulydige mot Guds evangelium?18  Og er det vanskelig for den rettferdige å bli frelst, hvordan skal det da gå den ugudelige og synderen?19 Derfor skal de som lider etter Guds vilje, overgi sin sjel til den trofaste Skaperen og gjøre det gode.

Nynorsk

12 Mine kjære! Undra dykk ikkje over den eldprøva de må igjennom, som om det hende dykk noko uventa.13 Men i same mon som de får del i Kristi lidingar, skal de gleda dykk, så de òg kan jubla av glede når han openberrar seg i sin herlegdom.14 Sæle er de når dei spottar dykk for Kristi namn skuld, for Guds Ande, herlegdomens Ande, kviler over dykk.15 Sjå berre til at ingen av dykk må lida straff som mordar, tjuv eller ugjerningsmann, eller for å ha blanda seg opp i sakene til andre.16 Men lid nokon fordi han er ein kristen, skal han ikkje skjemmast, men prisa Gud for dette namnet.
   17 For no er tida komen då dommen skal ta til, og han skal ta til med Guds hus. Men kjem dommen over oss først, kva ende skal så dei få som er ulydige mot Guds evangelium?18  Og er det vanskeleg for den rettferdige å bli frelst, korleis skal det då gå den ugudelege og syndaren?19 Difor skal dei som lid etter Guds vilje, overgje si sjel til den trufaste Skaparen og gjera det gode.

Nordsamisk

12 Ráhkkásiiddán, allet imaštala dan geahččalusa dola man čađa dii fertebehtet mannat, dego didjiide dáhpáhuvašii mihkkege apmasiid.13 Illudehket go dis lea oassi Kristusa gillámušain, vai ávvudivččiidet iluin go su hearvásvuohta almmustahttojuvvo.14 Ávdugasat dii lehpet jos bilkiduvvobehtet Kristusa nama dihtii, dasgo din badjel lea hearvásvuođa Vuoigŋa, Ipmila Vuoigŋa.15 Allos oktage dis gillájehko danne go son lea sorbmejeaddji, suola dahje vearredahkki, dahje danne go son bahkke eará olbmuid áššiide.16 Muhto jos son gillá danne go lea kristtalaš, de allos heahpanaddo, muhto gudnejahttos Ipmila dainna namain.
   17 Dasgo dál lea áigi boahtán go duopmu álggahuvvo, ja dat álggahuvvo Ipmila viesus. Muhto jos dat álggahuvvo min luhtte, mo lea dalle sin loahppa geat eai jeagat Ipmila evangeliuma?18 Ja jos vanhurskkis olmmoš illá bestojuvvo, mo de geavvá ipmilmeahttumii ja suttolažžii?19 Dan dihtii galget sii geat gillájit Ipmila dáhtu mielde, addit sieluset oskkáldas sivdnideaddji háldui ja dahkat buori.
   

1. lesetekstSal 13,2-6

2. lesetekstMatt 5,10-12

Bokmål

10 Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld,
          for himmelriket er deres.
11 Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis.12 Gled og fryd dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere.

Nynorsk

10 Sæle dei som blir forfølgde for rettferd skuld,
          himmelriket er deira.
11 Ja, sæle er de når folk for mi skuld spottar og forfølgjer dykk, lyg og talar vondt om dykk på alle vis.12 Gled dykk og jubla, for stor er løna dykkar i himmelen. Slik forfølgde dei òg profetane før dykk.

Nordsamisk

10 Ávdugasat sii geat doarrádallojit vanhurskkisvuođa dihtii,
        dasgo almmiriika lea sin.
   11 Ávdugasat lehpet dii go sii bilkidit ja doarrádallet din mu dihtii, gielistit din ala ja hállet baháid din birra juohke láhkái.12 Illudehket ja ávvudehket, dasgo din bálká lea stuoris almmis. Nu sii doarrádalle maiddái profehtaid ge ovdal din.
   

Men det er ikke lidelsen som er målet, men omsorgen for vår neste.

Kirkehistorien er full av fortellinger om martyrer, om de som døde for sin tro. Allerede i kirkens aller spedeste begynnelse ble Jesustroende truet, forfulgt og drept. Derfor er det ikke så underlig at Peter forbereder tilhørerne sine på at de kunne risikere både lidelse og død. Han prøver å sette mot i redde mennesker. Han prøver å heie dem fram sånn at de ikke skal gjemme seg, skalke lukene og forlate den kristne troen.

Noen mennesker har «martyr-gen». De oppsøker motstand. All protest og motbør de møter, blir som en bekreftelse på at de har rett. De kan ofte være kompromissløse og få folk med seg. Lidelsen blir nesten målet for livet, for den bekrefter at de har rett.

Men det er ikke lidelsen som er målet, men omsorgen for vår neste. Vi skal ikke oppsøke lidelsen, for lidelsens egen del, men det er en risikofaktor ved å leve som kristen. Jesus identifiserer seg med de laveste i samfunnet, han kaller dem sine minste søsken (Matt 25,40). Når vi gjør noe godt for dem, er det som om vi har vært god mot Jesus selv. Vi utfordres til å ta opp kampen for det gode. Det er ikke sikkert vi blir populære, og det er ikke sikkert det er gunstig for karrieren. Peter forbereder oss fortsatt på at det ikke alltid lønner seg å stå i det godes tjeneste, på kort sikt. Men vi lever ikke bare på kort sikt, vi har et mere langsiktig mål enn som så.

Del