Vil du være en tro og klok forvalter?

13. søndag i treenighetstiden: PrekentekstLuk 12,41-48

Bokmål

41 Da spurte Peter: «Herre, er det oss du sikter til med denne lignelsen, eller gjelder den for alle?»42 Herren svarte:
        «Hvem er da den tro og kloke forvalteren som herren vil sette over tjenestefolket sitt for å gi dem mat i rett tid?43 Lykkelig er den tjeneren som herren finner i arbeid med dette når han kommer tilbake!44 Sannelig, jeg sier dere: Herren skal sette ham over alt han eier.45 Men sett at denne tjeneren sier til seg selv: ‘Det varer lenge før herren min kommer’ og så gir seg til å slå tjenesteguttene og tjenestejentene og spise og drikke til han blir full.46 Da skal tjenerens herre komme en dag han ikke venter og en time han ikke kjenner, og hugge ham ned og la ham dele skjebne med de vantro.47 En tjener som kjenner sin herres vilje og likevel ikke steller i stand eller gjør det herren vil, han skal få mange slag.48 Men en som ikke kjenner den og gjør det som fortjener slag, skal slippe med færre. Av den som har fått mye, skal det ventes mye, og av den som mye er betrodd, skal det kreves desto mer.

Nynorsk

41 Då spurde Peter: «Herre, er det oss du siktar til med denne likninga, eller gjeld ho for alle?»42 Herren svara:
        «Kven er den trufaste og kloke hushaldaren, den som herren set over tenestefolket sitt så han skal gje dei mat i rette tid?43 Lukkeleg er den tenaren som herren finn i arbeid med dette når han kjem tilbake!44 Sanneleg, eg seier dykk: Herren skal setja han over alt det han eig.45 Men set at tenaren seier med seg: ‘Det tek nok endå ei stund før herren min kjem’, og han så tek til å slå tenestegutane og tenestejentene og eta og drikka til han blir full.46 Då skal herren hans koma ein dag han ikkje ventar og ein time han ikkje veit om, og hogga han ned og la han få dela lagnad med dei vantruande.47 Den tenaren som veit kva herren hans vil, og likevel ikkje steller i stand eller gjer det herren vil, han skal få mange slag.48 Men den som ikkje veit det og gjer det som fortener slag, han skal sleppa med færre. Den som mykje har fått, av han blir det venta mykje. Og den som mykje er tiltrudd, av han skal det krevjast dess meir.

Nordsamisk

41 Biehtár jearai: «Hearrá, muitalat go dán veardádusa dušše midjiide vai buohkaide?»42 Ja Hearrá vástidii:
        Gii lea oskkáldas ja jierpmálaš dállodoalli, dakkár gean isit bidjá bearráigeahččat eará bálvaleddjiid vai attášii sidjiide borramuša rivttes áigái?43 Ávdugas dat bálvaleaddji gean isit gávdná dahkamin dán go son boahtá!44 Duođaid, mun cealkkán didjiide: Isit addá buot opmodagaidis su háldui.45 Muhto jos mat dát bálvaleaddji dadjá alccesis: «Mu isit ádjána boahtimis», ja de cábmigoahtá reaŋggaid ja biiggáid, ja borragoahtá ja juhkagoahtá gárremiidda,46 dalle isit boahtá muhtun beaivvi goas bálvaleaddji ii leat vuordimin su ja dan diimmu go son ii dieđe, ja isit čuohppá su guovtte oassái ja addá su dohko gos eahpeoskkolaččat leat.47 Dat bálvaleaddji gii diehtá isidis dáhtu, ii ge dattege ráhkkan ja daga su dáhtu mielde, son cábmojuvvo garrasit.48 Muhto dat gii dieđekeahttá dahká dakkáriid main ánssáša cápmáhallat, son beassá uhcibuin.
        Geasa lea addojuvvon ollu, sus vurdojuvvo ollu. Ja geasa lea oskkilduvvon ollu, sus gáibiduvvo velá eanet.
   

1. lesetekst2 Krøn 1,7-12

2. lesetekstEf 4,11-16

Bokmål

11 Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere,12 for å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp,13 inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds Sønn og i kjennskapet til ham og blir det modne mennesket som er fullvoksent og har hele Kristi fylde.
   14 Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn, ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste vindpust av ny lære, så vi blir et bytte for menneskers falske spill og listige, forførende knep.15 Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus.16 Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd, alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet.

Nynorsk

11 Og det var han som gav somme til å vera apostlar, somme til profetar, somme til evangelistar, somme til hyrdingar og lærarar.12 Slik kunne dei heilage bli utrusta til teneste og Kristi kropp byggjast opp,13 til vi alle når fram til einskapen i trua på Guds Son og i kjennskapen til han og blir det mogne mennesket som har nådd sin fulle vekst og har heile Kristi fylde.
   14 Så skal vi ikkje lenger vera umyndige småborn, ikkje bli kasta hit og dit og drivne omkring ved kvart vindpust av ny lære, så vi blir eit bytte for menneska sitt falske spel og villfaringa sine listige kunster.15 Nei, vi skal vera trufaste mot sanninga i kjærleik og i eitt og alt veksa opp til han som er hovudet, Kristus.16 Ut frå han blir heile kroppen sett saman og halden i hop av kvart støttande band, alt etter den oppgåva som kvar einskild lem har fått tilmålt. Slik veks kroppen og blir oppbygd i kjærleik.

Nordsamisk

11 Son ásahii muhtumiid apoasttalin, muhtumiid profehtan, muhtumiid evangelistan, muhtumiid báimmanin ja oahpaheaddjin,12 vai sii ráhkkanahtášedje bassi olbmuid bálvalussii, ja nu huksešedje Kristusa rupmaša,13 dassážii go mii buohkat ollet oskku searvevuhtii ja Ipmila Bártni dovdamuššii, ja mii rávásmuvvat ja juksat Kristusa dievasvuođa.
   14 De mii eat leat šat mánát geaid buotlágán oahppobiekkat suhpodit ja rievddahit duohko deike, ja geat jorralit go fillejeaddji ja gávvilis olbmot juonastit minguin.15 Muhto ráhkisvuođas mii galgat čuovvut duohtavuođa ja juohke dáfus stuorrut nu ahte mii ovttastahttojuvvot Kristusiin guhte lea oaivi.16 Son bidjá oktii olles rupmaša ja doallá dan čoahkis buot suonaiguin, nu ahte juohke lađas bargá dan maid juo galgá ge, ja nu rumaš stuorru ja huksejuvvo ráhkisvuođas.
   

Det er jo ikke sikkert at det er det du vil hver dag, hvis du skal være helt ærlig.

Kanskje synes du sånne mennesker er litt slitsomme – sånne som alltid er fornuftige og gjør det «rette». Mennesker som trener hver dag, alltid spiser sunt og kun kjøper miljøvennlig OG rettferdige varer. Jeg fikk en gang en button av en venn hvor det sto: «Jesus is coming – Look Busy». Det er enklere å late som. Det er lettere å ha meninger som er kloke og rette, sånn at du sier de riktige tingene – og så bare la det være med det.

Jeg skulle ønske at søndagens tekst ikke var så full av skremsler over hva som skjer hvis ikke jeg lever som en tro og klok forvalter. For det gjør meg egentlig ikke så motivert. Jeg skulle ønske at Jesus hadde sagt noe mer om nåden som finnes for den som iblant går feil og som ikke alltid orker å tenke klokt. Så vet jeg at livet mitt er best når jeg legger meg på kvelden og vet at i dag har jeg gjort kloke valg. Kroppen har det best når jeg har vært god mot den med aktivitet og sunn mat. De rundt meg har det bedre når jeg har tenkt fellesskap og forvalterskap. Og jeg vet at mitt liv er hver dag, ikke bare en dag innimellom.

Jesus ber oss leve livet som tro og kloke forvaltere fordi han vet at det er slik det gode livet leves – for deg og for alle du har rundt deg og for skaperverket. Gjennom mitt liv kan jeg være med å ære Gud, bygge Guds rike og ta vare på Guds gode skaperverk. Det er jo det jeg er skapt til – det gode livet. Det gode livet vil jeg si ja til.

Vil du leve det gode livet?

Del