Salige er…

Allehelgensdag: PrekentekstMatt 5,1-12

Bokmål

1 
    Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene samlet seg om ham.2 Han tok til orde og lærte dem:
          
   3 «Salige er de som er fattige i ånden,
          for himmelriket er deres.
          
   4 Salige er de som sørger,
          for de skal trøstes.
          
   5 Salige er de ydmyke,
          for de skal arve jorden.
          
   6 Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten,
          for de skal mettes.
          
   7 Salige er de barmhjertige,
          for de skal få barmhjertighet.
          
   8 Salige er de rene av hjertet,
          for de skal se Gud.
          
   9 Salige er de som skaper fred,
          for de skal kalles Guds barn.
          
   10 Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld,
          for himmelriket er deres.
11 Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis.12 Gled og fryd dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere.

Nynorsk

1 
    Då Jesus såg folkemengda, gjekk han opp i fjellet. Han sette seg, og læresveinane samla seg om han.2 Då tok han til orde og lærte dei:
          
   3 «Sæle dei som er fattige i ånda,
          himmelriket er deira.
          
   4 Sæle dei som sørgjer,
          dei skal bli trøysta.
          
   5 Sæle dei audmjuke,
          dei skal arva jorda.
          
   6 Sæle dei som hungrar og tørstar etter rettferda,
          dei skal bli metta.
          
   7 Sæle dei miskunnsame,
          dei skal få miskunn.
          
   8 Sæle dei reine i hjartet,
          dei skal sjå Gud.
          
   9 Sæle dei som skaper fred,
          dei skal kallast Guds born.
          
   10 Sæle dei som blir forfølgde for rettferd skuld,
          himmelriket er deira.
11 Ja, sæle er de når folk for mi skuld spottar og forfølgjer dykk, lyg og talar vondt om dykk på alle vis.12 Gled dykk og jubla, for stor er løna dykkar i himmelen. Slik forfølgde dei òg profetane før dykk.

Nordsamisk

1 Go Jesus oinnii olmmošjoavkkuid, de son manai várrái. Son čohkkedii, ja máhttájeaddjit čoahkkanedje su birra.2 Son sárdnugođii ja oahpahii sin ná:
   3 Ávdugasat sii geat leat váivvážat vuoiŋŋasteaset,
        dasgo almmiriika lea sin.
   4 Ávdugasat sii geat leat morrašis,
        dasgo sii ožžot jeđđehusa.
   5 Ávdugasat sii geat leat vuollegaččat,
        dasgo sii árbejit eatnama.
   6 Ávdugasat sii geain lea vanhurskkisvuođa nealgi ja goiku,
        dasgo sii gallehuvvojit.
   7 Ávdugasat sii geat leat váibmoláđđásat,
        dasgo sii ožžot váibmoláđisvuođa.
   8 Ávdugasat sii geat leat buhttásat váimmus,
        dasgo sii besset oaidnit Ipmila.
   9 Ávdugasat sii geat duddjojit ráfi,
        dasgo sii gohčoduvvojit Ipmila mánnán.
   10 Ávdugasat sii geat doarrádallojit vanhurskkisvuođa dihtii,
        dasgo almmiriika lea sin.
   11 Ávdugasat lehpet dii go sii bilkidit ja doarrádallet din mu dihtii, gielistit din ala ja hállet baháid din birra juohke láhkái.12 Illudehket ja ávvudehket, dasgo din bálká lea stuoris almmis. Nu sii doarrádalle maiddái profehtaid ge ovdal din.
   

1. lesetekstJes 49,8-10

2. lesetekstÅp 7,9-17

Bokmål

9 Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. De sto foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper, med palmegreiner i hendene.10 Og de ropte med høy røst:
          Seieren kommer fra vår Gud,
          han som sitter på tronen, og fra Lammet.
11 Alle englene sto rundt tronen og de eldste og de fire skapningene. De kastet seg ned for tronen med ansiktet mot jorden, tilba Gud12 og sa:
          Amen.
          All lov og pris og visdom,
          takk og ære, makt og velde
          tilhører vår Gud i all evighet.
          Amen.
13 En av de eldste tok da ordet og spurte meg: «Disse som er kledd i hvite kapper, hvem er de, og hvor kommer de fra?»14 «Herre», svarte jeg, «du vet det.» Da sa han til meg:
          «Dette er de som kommer ut av den store trengsel,
          de har vasket sine kapper
          og gjort dem hvite i Lammets blod.
          
   15 Derfor står de for Guds trone
          og tjener ham dag og natt i hans tempel,
          og han som sitter på tronen,
          skal reise sin bolig over dem.
          
   16  De skal ikke lenger sulte eller tørste,
           solen skal ikke falle på dem, og ingen brennende hete.
          
   17 For Lammet som står midt på tronen, skal være gjeter for dem
           og vise dem vei til kilder med livets vann,
           og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne

Nynorsk

9 Deretter såg eg ein flokk så stor at ingen kunne telja han, av alle folkeslag og ætter, av alle folk og tungemål. Dei stod framfor trona og Lammet, kledde i kvite klede, med palmegreiner i hendene.10 Og dei ropa med høg røyst:
          Sigeren kjem frå vår Gud,
          han som sit på trona, og frå Lammet.
11 Alle englane stod rundt trona og dei eldste og dei fire skapningane. Dei kasta seg ned framfor trona med andletet mot jorda og tilbad Gud12 og sa:
          Amen.
          All lov og pris og visdom,
          takk og ære, makt og velde
          høyrer vår Gud til i all æve.
          Amen.
13 Då tok ein av dei eldste til orde og spurde meg: «Desse som er kledde i kvite klede, kven er dei, og kvar kjem dei frå?»14 «Herre», svara eg, «du veit det.» Då sa han til meg:
          «Dette er dei som kjem ut av den store trengsla
          og har vaska kappene sine
          og gjort dei kvite i blodet frå Lammet.
          
   15 Difor står dei for Guds trone
          og tener han dag og natt i hans tempel.
          Og han som sit på trona,
          skal reisa sin bustad over dei.
          
   16  Dei skal ikkje lenger svelta eller tørsta,
           og sola skal ikkje falla på dei eller brennande hete.
          
   17 For Lammet, som står midt på trona, skal vera gjetaren deira
           og føra dei til kjelder med livsens vatn,
           og Gud skal tørka kvar tåre frå auga deira

Nordsamisk

9 Oainnáhusastan mun oidnen joavkku mii lei nu stuoris ahte ii oktage sáhttán lohkat dan, buot álbmogiin ja čearddain ja buot sogain, ja sii sárdno buot máilmmi gielaid. Sii čužžo truvnnu ja Lábbá ovddas, vilges biktasat badjelis ja pálbmaoavssit gieđas.10 Ja sii čurvo alla jienain:
        Bestojupmi boahtá min Ipmilis
        gii čohkká truvnnus,
        ja Lábbás.
   11 Buot eŋgelat čužžo truvnnu ja vuorrasiid ja dan njealji sivdnádusa birra, ja sii luoitádedje truvnnu ovdii gopmut ja gudnejahtte Ipmila12 cealkkedettiin:
        Amen!
        Buot máidnun ja hearvásvuohta ja viisodat,
        giittus ja gudni, fápmu ja givrodat
        gullá Ipmilasamet álo ja agálašvuhtii.
        Amen!
   13 De muhtun vuorrasiin jearai mus: «Geat leat dát vilgesbivttasolbmot, ja gos sii bohtet?»14 Mun vástidin: «Hearrá, don dieđát dan.» Ja son celkkii munnje: «Dát leat sii geat leat beassan stuora áŧestusas, ja geat leat bassan biktasiiddiset ja vilggodahttán daid Lábbá varas.15 Danne sii čužžot dál Ipmila truvnnu ovddas ja bálvalit su ijatbeaivvi su tempelis, ja son guhte čohkká truvnnus, cegge goađis sin badjelii.16 Eai sii nealggo šat eai ge goikka, ii beaivváš ii ge goardi báhkka givssit sin.17 Dasgo Láppis, guhte čuožžu truvnnu ovddas, lea sin báimman ja láide sin ealli čázi ádjagiidda, ja Ipmil sihkku eret juohke gatnjala sin čalmmiin.»
   

Jesus snur stadig opp ned på vanlig menneskelig målestokk.

Jeg har alltid strevd med å finne min plass i de såkalte «saligprisningene». Jeg identifiserer meg ikke med de som er «fattige i ånden», jeg er ikke spesielt ydmyk, kanskje litt mer barmhjertig enn andre – men i hvert fall ikke ren av hjertet. Og jeg blir definitivt ikke utsatt for forfølgelse på grunn av mitt livssyn. Derfor har jeg lurt på om jeg kan være blant dem som Jesus priser salige. Det gjelder kanskje bare noen andre?

Hva betyr det forresten å være «salig»? Ifølge ei ordbok betyr det å være lykkelig eller velsignet. Men det handler ikke først og fremst om hvordan vi har det her på jorda med oss selv. Det handler om hvem som kommer inn i Guds Rike, og hvilke egenskaper som kvalifiserer til det.

Det slår meg hvordan Jesus stadig snur opp ned på vanlig menneskelig målestokk. Det er ikke de vellykkede, de rike eller de suksessrike som kommer til himmelen. Det er de som mangler mye, og som er avhengige av Gud. Og her finner jeg noen egenskaper som jeg kan identifisere meg med.

Salige er de som sørger. Det gjør jeg til stadighet – sørger og savner. Allehelgensdag er en av disse årlige merkedagene til å ta fram sorgen og savnet. Minnes det som var, uten å skygge for gleden over livet. Og hente fram håpet om å møtes igjen.

Salig er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten. Jeg blir ofte opprørt over all uretten i verden. Og jeg blir rørt og fylt av håp hver gang jeg hører Bjørn Eidsvåg synge «En dag skal rettferdigheten seire!» Den som kjemper for rettferdighet, er på vinnerlaget. Det gir håp.

Saligheten ligger kanskje i dette håpet? Da har jeg funnet min plass!

Del