Når Jesus går foran

20. søndag i treenighetstiden: PrekentekstJoh 11,1-5

Bokmål

1 En mann som het Lasarus, var blitt syk. Han var fra Betania, landsbyen der Maria og hennes søster Marta bodde.2 Det var Maria som salvet Herren med fin salve og tørket føttene hans med håret sitt. Lasarus, som lå syk, var hennes bror.3 Søstrene sendte bud til Jesus og sa: «Herre, han som du er så glad i, er syk.»4 Da Jesus fikk høre det, sa han: «Denne sykdommen fører ikke til døden, men er til Guds ære. For ved den skal Guds Sønn bli herliggjort.»5 Jesus var glad i Marta og hennes søster og Lasarus.
   

Nynorsk

1 Ein mann som heitte Lasarus, låg sjuk. Han var frå Betania, den byen som Maria og Marta, syster hennar, budde i.2 Det var Maria som hadde salva Herren med olje og tørka føtene hans med håret sitt. Lasarus, som låg sjuk, var bror hennar.3 Systrene sende då bod til Jesus og sa: «Herre, han som du er så glad i, er sjuk.»4 Då Jesus høyrde det, sa han: «Denne sjukdomen fører ikkje til døden. Nei, han er til Guds ære; han skal herleggjera Guds Son.»5 Jesus var svært glad i Marta og syster hennar og Lasarus.
   

Nordsamisk

1 Olmmái gean namma lei Lasarus, lei buohccán. Son lei Betanias eret, dan gilis gos Márjá ja su oabbá Mártá oruiga.2 Márjá lei son gii vuoiddai Hearrá julggiid njálggahájat vuoidasiin ja sihkui su julggiid vuovttaidisguin. Lasarus, gii lei buohcamin, lei su viellja.3 Oappášguovttos bijaiga sáni Jesusii: «Hearrá, du ráhkis ustit lea buohcci.»4 Go Jesus gulai dan, de celkkii: «Dát ii leat jápmindávda, muhto dat lea Ipmilii gudnin, vai Ipmila Bárdni hearvásmahttojuvvošii dan bokte.»5 Jesus ráhkistii Márttá ja su oappá ja Lasarusa.
   

1. lesetekst1 Sam 18,1-4

Bokmål

1 Da David hadde snakket med Saul, ble Jonatan nær knyttet til David, og han fikk ham så kjær som sitt eget liv.2 Samme dag tok Saul David til seg og lot ham ikke mer få vende tilbake til sitt hjem.3 Jonatan sluttet en pakt med David fordi han hadde fått ham så kjær som sitt eget liv.4 Han tok av seg kappen han hadde på, og ga den til David sammen med stridsklærne og sverdet, buen og beltet.
   

Nynorsk

1 Då David hadde snakka med Saul, vart Jonatan nær knytt til David og fekk han så kjær som sitt eige liv.2 Same dagen tok Saul David til seg og lét han ikkje meir få venda attende til heimen sin.3 Og Jonatan gjorde ei pakt med David fordi han hadde fått han så kjær som sitt eige liv.4 Han tok av seg kappa og gav henne til David saman med stridskleda og sverdet, bogen og beltet.
   

Nordsamisk

1 Go David lei sártnodan Sauliin, de Jonatan gessui sakka Davidii ja ráhkistii su dego iežas heakka.2 Dan beaivvi Saul válddii Davida lusas iige suovvan su šat máhccat ruoktot.3 Jonatan dagai lihtu Davidiin, danin go son ráhkistii Davida dego iežas heakka.4 Son nuolai iežas oalgebiktasa ja attii dan Davidii, ja son attii sutnje maiddái eará gárvvuid ja velá miehki, dávggi ja boahkána.

2. lesetekstHebr 13,1-3

Bokmål

1 Hold søskenkjærligheten levende!2 Glem ikke å være gjestfrie, for på den måten har noen hatt engler som gjester, uten å vite det.3 Husk på dem som sitter i fengsel, som om dere var lenket sammen med dem, og husk på dem som blir mishandlet, som om det gjaldt deres egen kropp.
   

Nynorsk

1 Hald syskenkjærleiken levande!2 Gløym ikkje å vera gjestfrie, for på den måten har somme hatt englar til gjester utan å vita det.3 Kom i hug dei som sit i fengsel, som om de sat i lenkjer saman med dei. Og tenk på dei som blir mishandla, som om det gjaldt dykkar eigen kropp.
   

Nordsamisk

1 Bisuhehket vieljalaš ráhkisvuođa.2 Allet vajáldahte čájeheames guosseláđisvuođa, dasgo dainna lágiin muhtumat leat váldán guossin eŋgeliid dieđekeahttá dan.3 Muitet fáŋggaid, dego livččiidet sin fáŋgaguoimmit; muitet sin geat illástuvvet, dego din iežadet rumaš illástuvašii.
   

Veien fram finner vi ved at Jesus er i går og i dag den samme, ja til evig tid.

Det var ingen som så det komme! Tre søsken fra Betfage som levde under samme tak, nært knyttet til hverandre og nær bekjent av snekkersønnen Jesus. Plutselig en dag ble broren, Lasarus, alvorlig syk, og de to søstrene hans, Marta og Maria, sendte bud etter Jesus.

Når Jesus hører dette, er det vel naturlig å forvente at han forlater det han holder på med og skynder seg til vennens hus. Vi hører jo at Jesus var svært glad i «Maria og hennes søster og Lasarus»; om Jesus skulle gjøre et under, må det vel være i denne anledningen?

Det virker som at Jesus ikke skjønner alvoret.  Han bagatelliserer tilsynelatende den mulig dødelige sykdommen og går videre med sine gjøremål. Ta det med ro. Og dessuten: sykdommen skal skje «til Guds ære», sier Jesus. Det er Guds Sønn som er i fokus – ikke Lasarus.

Lengre nede i teksten hører vi at Jesus omsider kom til søsknene, men da var Lasarus død.  Marta målbærer det som utallige mennesker har gitt ut for senere: Det er nå det trengs hjelp, ikke i evigheten.

Det er vel her «sann tro» kommer inn. I en forstand er Lasarus død, men rett forstått er han levende. Det er nå vi forstår at Gud er virksom til tross for vår tvil. Det er nå Jesus lever, ikke bare for 2000 år siden. Det er nå Den Hellige Ånd er til stede og virker i vår hverdag.  

Det aner meg at det i dagens tekst er viktigere for oss å oppdage Guds løfter og velsignelser på ny og på ny fremfor å få viljen vår.  Det vi trenger mest ligger jo allerede klart for oss – for oss selv og for Marta og Maria. Og veien fram finner vi ved at Jesus er i går og i dag den samme, ja til evig tid.

Del