"La det skje med meg som du har sagt"

Maria budskapsdag: PrekentekstLuk 1,26-38

Bokmål

26 Men da Elisabet var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret,27 til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ætt. Jomfruens navn var Maria.28 Engelen kom inn til henne og sa: «Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!»29 Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg over hva denne hilsenen skulle bety.30 Men engelen sa til henne:
          «Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud.
          
   31 Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn,
          og du skal gi ham navnet Jesus.
          
   32 Han skal være stor og kalles Den høyestes Sønn,
          og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone.
          
   33 Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid;
          det skal ikke være ende på hans kongedømme.»
34 Maria sa til engelen: «Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann?»35 Engelen svarte:
          «Den hellige ånd skal komme over deg,
          og Den høyestes kraft skal overskygge deg.
          Derfor skal barnet som blir født,
          være hellig og kalles Guds Sønn.
36 Og hør: Din slektning Elisabet venter en sønn, hun også, på sine gamle dager. Hun som de sa ikke kunne få barn, er allerede i sjette måned.37 For ingen ting er umulig for Gud.»38 Da sa Maria: «Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt.» Så forlot engelen henne.

Nynorsk

26 Men då Elisabet var i sjette månaden, vart engelen Gabriel send frå Gud til ein by i Galilea som heitte Nasaret,27 til ei jomfru som var lova bort til Josef, ein mann av Davids ætt. Namnet hennar var Maria.28 Engelen kom inn til henne og sa: «Ver helsa, du som har fått nåde! Herren er med deg!»29 Ved desse orda vart ho forskrekka og undrast på kva denne helsinga skulle tyda.30 Men engelen sa til henne:
          «Ver ikkje redd, Maria! For du har funne nåde hos Gud.
          
   31 Høyr! Du skal bli med barn og få ein son,
          og du skal gje han namnet Jesus.
          
   32 Han skal vera stor og kallast Son til Den høgste.
          Herren Gud skal gje han kongsstolen til David, far hans.
          
   33 Han skal vera konge over Jakobs hus til evig tid,
          og det skal ikkje vera ende på kongedømet hans.»
34 Maria sa til engelen: «Korleis skal dette gå til når eg ikkje har vore saman med nokon mann?»35 Engelen svara:
          «Den heilage ande skal koma over deg,
          og krafta frå Den høgste skal skyggja over deg.
          Difor skal òg barnet som blir fødd,
          vera heilagt og kallast Guds Son.
36 Og høyr: Elisabet, slektningen din, ventar ein son, ho òg, på sine gamle dagar. Ho som dei sa ikkje kunne få born, er alt i sjette månaden.37 For ingen ting er umogleg for Gud.»38 Då sa Maria: «Sjå, eg er Herrens tenestekvinne. Lat det gå meg som du har sagt.» Så forlét engelen henne.

Nordsamisk

26 Go Elisabet lei guđat mánus, de Ipmil vuolggahii eŋgel Gabriela muhtun Galilea gávpogii man namma lei Nasaret,27 nieidda lusa gii lei lohpádallan Jovssehiin, Dávveda sogalaččain; nieidda namma lei Márjá.28 Eŋgel bođii su lusa ja celkkii: «Dearvva dutnje, don guhte leat ožžon árpmu! Hearrá lea duinna!»29 Son suorganii sakka eŋgela sániid dihtii ja imaštii maid dát buorástahttin mearkkašivččii.30 Muhto eŋgel celkkii sutnje: «Ale bala, Márjá! Dasgo Ipmil lea čájehan dutnje árpmu.31 Geahča, don šattat máná vuostái ja riegádahtát bártni ja bijat sutnje nama Jesus.32 Son šaddá leat stuoris ja gohčoduvvo Alimusa Bárdnin. Hearrá Ipmil addá sutnje su áhči Dávveda truvnnu,33 ja son ráđđe agálaččat Jáhkoba soga, ja su gonagasriika ii noga goassege.»34 Márjá jearai eŋgelis: «Mo dát sáhttá dáhpáhuvvat go in leat leamaš ovttainge olbmáin?»35 Eŋgel vástidii: «Bassi Vuoigŋa boahtá du badjelii, ja Alimusa fápmu suoivanastá du badjel. Dan dihtii lea bassi dat mánná gii riegáda ja gohčoduvvo bassin ja Ipmila Bárdnin.36 Ja fuolkát Elisabet han lea maiddái vuordimin bártni, vaikko lea boaris. Daddjojuvvui ahte son ii sáhte oažžut máná, muhto dál son lea juo guđat mánus.37 Dasgo ii mihkkege leat veadjemeahttun Ipmilii.»38 Dalle Márjá celkkii: «Mun lean Hearrá bálvaleaddji. Šaddos munnje nugo don leat cealkán.» Ja eŋgel guđii su.
   

1. lesetekstJes 7,10-14

2. lesetekstGal 4,4-7

Bokmål

4 Men i tidens fylde sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne og født under loven.5 Han skulle kjøpe fri dem som sto under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn.6 Fordi dere er barn, har Gud sendt sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, og Ånden roper: «Abba, Far!»7 Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, er du også arving, innsatt av Gud.

Nynorsk

4 Men då tida var fullkomen, sende Gud sin eigen Son, fødd av ei kvinne, fødd under lova.5 Han skulle kjøpa fri dei som var under lova, så vi kunne få retten til å vera Guds born.6 Og sidan de er born, har Gud sendt sin Sons Ande inn i hjarta våre, og Anden ropar: «Abba, Far!»7 Difor er du ikkje lenger slave, men son. Og er du son, då er du òg arving, innsett av Gud.

Nordsamisk

4 Muhto go áigi dievai, de Ipmil vuolggahii Bártnis, nissonis ja lága vuložin riegádan,5 oastit friddjan sin geat ledje lága vuložat, vai mii oččošeimmet máná vuoigatvuođa.6 Danne go dii ge lehpet mánát, lea Ipmil vuolggahan min váimmuide Bártnis Vuoiŋŋa, gii čuorvu: «Abba, Áhčážan!»7 Dan dihtii don it leat šat šlávva, muhto mánná. Ja go leat mánná, de lea Ipmil dahkan du árbbolažžan.
   

På Maria budskapsdag er det opp til hver enkelt å si ja og å feire at Gud som er kjærlighet, har sådd et frø i hjertet til hver eneste enkelt.

Det er mars, vi venter på vår og sommer. Noen hageentusiaster har trukket ut med trillebår og rake, her og der fjernes restene av et juletre.  Ingenting er meg mer fremmed enn å begynne nedtellingen til jul, men det er nå frøet blir sådd i Maria. Det er et svangerskap til vi igjen finner fram stall og krybbe og feirer barnets komme. En gang for 2000 år siden sa Maria ja til å bære Gud i sin egen kropp. Hver jul feirer vi at dette barnet ikke bare fødtes på underfullt vis i en stall for lenge siden, men at han fødes igjen i den enkeltes hjerte. Betyr det kan hende at vi alle går svanger?

Utallige ganger har jeg blitt grepet av underet at det vokser blomster opp av mørk jord, at det gror nytt liv inne i en kvinne. Vi kjenner biologien, men det reduserer ikke mirakelet at et nytt og helt originalt menneske er på vei til livet. For den som går svanger, gjelder det å forberede seg. Det gjelder å si ja til kroppens endringer, det gjelder å sette sine egne valg på vent for en tid og la det nye livet bestemme agendaen. Fastetid handler om noe av det samme. Det handler om å sette egne ønsker og egen behovstilfredsstillelse på vent for en tid, slik at noe annet kan tre inn og sette agendaen. «La det skje med meg, som du har sagt» sa Maria til engelen. På Maria budskapsdag er det opp til hver enkelt å si ja og å feire at Gud som er kjærlighet, har sådd et frø i hjertet til hver eneste enkelt. Gud er der i oss. Våger vi å være der også?

Del