Søndagstanker

 

Prekentekst 08.01.17
Kristi åpenbaringsdag

1 Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem 2 og spurte: «Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett stjernen hans gå opp, og vi er kommet for å hylle ham.» 3 Da kong Herodes hørte det, ble han svært urolig, og hele Jerusalem med ham. 4 Han kalte sammen alle overprestene og folkets skriftlærde og spurte dem ut om hvor Messias skulle bli født. 5 «I Betlehem i Judea», svarte de, «for slik står det skrevet hos profeten:
          
    6  Du Betlehem i Juda land
           er slett ikke den ringeste av fyrstene i Juda.
           For fra deg skal det komme en fyrste
           som skal være hyrde for mitt folk Israel.»
7 Da kalte Herodes vismennene til seg i all stillhet og spurte dem nøye ut om tiden da stjernen hadde vist seg. 8 Så sendte han dem til Betlehem og sa: «Dra av sted og forhør dere nøye om barnet! Og når dere har funnet det, så meld fra til meg, for at også jeg kan komme og hylle det.» 9 Da de hadde hørt kongens ord, dro de av sted. Og se, stjernen som de hadde sett gå opp, gikk foran dem inntil den ble stående over stedet der barnet var. 10 Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede. 11 De gikk inn i huset og fikk se barnet hos moren, Maria, og de falt på kne og hyllet ham. Så åpnet de skrinene sine og bar fram gaver til barnet: gull, røkelse og myrra. 12 Men i en drøm ble de varslet om at de ikke måtte vende tilbake til Herodes, og de tok en annen vei hjem til sitt land.

1 Reis deg, bli lys!
          For lyset ditt kommer,
           Herrens herlighet går opp over deg.
          
    2 Se, mørke dekker jorden,
          skodde dekker folkene.
          Men over deg går Herren opp,
          hans herlighet viser seg over deg.
          
    3 Folkeslag skal gå mot ditt lys,
          konger gå mot din soloppgang.
          
    4 Løft blikket, se deg omkring!
          Alle samler seg og kommer til deg.
          Sønnene dine kommer fra det fjerne,
          døtrene dine blir båret på armen.
          
    5 Da skal du se det og stråle,
          hjertet skal skjelve og svulme.
          For havets skatter blir dine,
          folkeslagenes rikdom kommer til deg.
          
    6 Kameler i mengde dekker deg,
          kamelfoler fra Midjan og Efa.
          Alle fra Saba kommer,
          gull og røkelse har de med seg,
          de forkynner Herrens pris.
          
   

1 Derfor bøyer jeg mine knær – jeg, Paulus, som nå er Kristi Jesu fange for dere hedningers skyld. 2 Dere har hørt om den forvalteroppgaven Gud i sin nåde har gitt meg hos dere. 3 I en åpenbaring ble mysteriet gjort kjent for meg. Jeg har ovenfor skrevet ganske kort om dette, 4 og når dere hører det opplest, kan dere skjønne hvilken innsikt jeg har i Kristi mysterium. 5 Det var ikke gjort kjent for menneskene i tidligere slekter, men nå er dette mysteriet ved Ånden blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter: 6 at hedningene har del i samme arv, samme kropp og samme løfte i Kristus Jesus ved evangeliet. 7 Jeg ble en tjener for dette evangeliet da Gud med sin veldige kraft ga meg sin nådegave.

1 Då Jesus var fødd i Betlehem i Judea, i kong Herodes' dagar, kom det nokre vismenn frå Austerland til Jerusalem 2 og spurde: «Kvar er den jødekongen som no er fødd? Vi såg stjerna hans gå opp, og no er vi komne og vil hylla han.» 3 Då kong Herodes fekk høyra det, vart han svært uroleg, og heile Jerusalem med han. 4 Han kalla saman alle overprestane og dei skriftlærde i folket og spurde dei ut kvar Messias skulle bli fødd. 5 «I Betlehem i Judea», svara dei, «for slik står det skrive hos profeten:
          
    6  Du Betlehem i Juda land,
           blant fyrstane i Juda er du slett ikkje den ringaste.
           For frå deg skal det koma ein fyrste,
           ein hyrding for mitt folk Israel.»
7 Då kalla Herodes vismennene til seg i løynd og spurde dei nøye ut om kva tid stjerna hadde synt seg. 8 Så sende han dei til Betlehem og sa: «Gå og forhøyr dykk nøye om barnet. Og når de har funne det, så sei frå til meg, så eg òg kan koma og hylla det.» 9 Då dei hadde høyrt kva kongen hadde å seia, tok dei i veg. Og sjå, stjerna som dei hadde sett koma opp, fór føre dei heilt til ho vart ståande over staden der barnet var. 10 Då dei såg stjerna, vart dei umåteleg glade. 11 Dei gjekk inn i huset og fann barnet hos mora, Maria. Og dei fall på kne og hylla det. Så opna dei skrina sine og bar fram gåver til barnet: gull, røykjelse og myrra. 12 Men Gud varsla dei i ein draum at dei ikkje måtte fara attende til Herodes, og dei tok ein annan veg heim til landet sitt.

1 Reis deg, bli lys!
          For lyset ditt kjem,
           Herrens herlegdom går opp over deg.
          
    2 Sjå, mørker dekkjer jorda,
          skodde dekkjer folka.
          Men over deg går Herren opp,
          hans herlegdom viser seg over deg.
          
    3 Folkeslag skal gå mot ditt lys,
          kongar gå mot din soloppgang.
          
    4 Lyft auga, sjå deg ikring!
          Alle samlar seg og kjem til deg.
          Sønene dine kjem frå det fjerne,
          døtrene dine blir borne på armen.
          
    5 Då skal du sjå det og stråla,
          hjartet skal skjelva og svulma.
          For havsens skattar blir dine,
          rikdomen til folkeslaga kjem til deg.
          
    6 Kamelar i mengd dekkjer deg,
          kamelfolar frå Midjan og Efa.
          Alle frå Saba kjem,
          gull og røykjelse har dei med seg,
          dei forkynner Herrens pris.
          
   

1 Difor bøyer eg mine kne – eg, Paulus, Kristi Jesu fange for dykkar skuld, de som er heidningar. 2 De har høyrt om den forvaltaroppgåva Gud i sin nåde har gjeve meg hos dykk. 3 I ei openberring vart mysteriet gjort kjent for meg, slik eg kort har skrive om her. 4 Og når de les det opp, kan de skjøna kor vel eg kjenner Kristi mysterium, 5 det som menneska i tidlegare slektsledd ikkje fekk vita om, men som no ved Anden har vorte openberra for hans heilage apostlar og profetar: 6 at heidningane har del i den same arven, den same kroppen og den same lovnaden i Kristus Jesus ved evangeliet. 7 Eg vart ein tenar for dette evangeliet då Gud med si veldige kraft gav meg si nådegåve.

1 Go Jesus lei riegádan Betlehemas, Judeas, gonagasa Herodesa áiggi, de bohte muhtun viisát nuortan Jerusalemii 2 ja jerre: «Gos lea dat juvddálaččaid gonagas gii dál lea riegádan? Dasgo mii oinniimet su nástti badjáneamen iđitgukso áiggi ja leat boahtán gudnejahttit su.» 3 Go gonagas Herodes gulai dán, de son suorganii, ja oppa Jerusalem suinna. 4 Son gohčui čoahkkái buot bajitbáhpaid ja álbmoga čálaoahppavaččaid ja jearai sis gos Messias galggai riegádit. 5 Sii vástidedje: «Betlehemas, Judeas, dasgo ná lea čállojuvvon profehta girjái:
    6 Don Betlehem Juda eatnamis,
        it leat eisege heajumus Juda ráđđejeddjiid gaskkas.
        Dasgo dus boahtá oaivámuš
        gii lea mu álbmoga Israela báimman.»
    7 Dalle Herodes gohčui suoli viisáid lusas ja jearahalai sis áiggi goas násti lei ihtán. 8 Dasto son vuolggahii sin Betlehemii ja dajai: «Mannet dal ja guorahallet dárkilit dán máná hárrái! Ja go lehpet gávdnan dan, de dieđihehket munnje, vai mun ge beasašin gudnejahttit su.» 9 Go sii ledje gullan gonagasa sániid, de vulge. Násti man sii ledje oaidnán badjáneamen, manai sin ovddas, dassážii go bisánii dan báikki badjelii gos mánná lei. 10 Go sii oidne nástti, de illudedje sakka. 11 Sii manne vissui ja oidne máná etniinis Márjjáin, ja sii luoitádedje ja gudnejahtte dan. De sii rahpe giissáideaset ja bukte skeaŋkkaid mánnái: golliid, suovvasiid ja myrra. 12 Muhto niegus sii várrejuvvojedje máhccamis Herodesa lusa, ja sii manne eará luotta ruoktot eatnamasaset.
   

1 Čuožžil, báitte šearrádin, Jerusalem!
          Du čuovga boahtá,
          Hearrá hearvásvuohta badjána
          du badjelii.
          
    2 Seavdnjadas gokčá eatnama,
          álbmogiid badjel lea mierká,
          muhto du albmái badjána iđedisguovssu,
          Hearrá hearvásvuohta šlietnju
          du badjelis.
          
    3 Álbmogat vádjolit
          du čuovgga guvlui,
          gonagasat du beaivebadjáneami
          báitima guvlui.
          
    4 Bajit čalmmiid, geahča birrasat:
          Buohkat leat čoahkkanan,
          sii bohtet du lusa,
          du bártnit geat bohtet guhkkin,
          du nieiddat geat guddojuvvojit salas.
          
    5 Don oainnát buot dan
          ja báittát ilus,
          du váibmu ravká,
          du raddi viidu,
          go meara dávvirat
          šaddet du oapmin
          ja álbmogiid riggodagat
          addojuvvojit du gihtii,
          
    6 go kamelaid eatnatvuohta,
          Midjana ja Efa kamelavárssáid márra
          gokčá du eatnama.
          Buot Saba olbmot bohtet
          golli ja suovvasat vel noađđin,
          ja sii buohkat gulahit Hearrá gudni.
          
   

1 Dan dihtii mun, Bávlos, gii dál lean Jesus Kristusa fáŋgan din báhkiniid dihtii, sojaldahtán čippiidan. 2 Dii han lehpet gullan Ipmila árpmu doaimma birra, mii addojuvvui munnje din várás. 3 Dát čiegusvuohta dieđihuvvui munnje almmustusas, nugo lean juo čállán oanehaččat. 4 Ja go dii lohkabehtet dan, de árvidehpet man bures mun dovddan Kristusa čiegusvuođa. 5 Dat ii almmustuvvan ovddit buolvvaid olbmuide, muhto dál lea Vuoigŋa almmustahttán dán čiegusvuođa su bassi apoastaliidda ja profehtaide 6 ahte maiddái báhkinat ge Jesus Kristusa dihtii leat ožžon oasi árbbis evangeliuma bokte; sii leat seammá rupmaša lahtut ja leat dan lohpádusa oasálaččat. 7 Ja dán evangeliuma bálvaleaddjin mun šadden go Ipmil stuora fámustis attii munnje árpmus attáldahkan.

Kjærlighetsmøte

På julekvelden leser vi juleevangeliet - fortellingen om at Gud kom til menneskene og ble født som et lite barn. Josef og Maria fikk Jesus i sine hender, og han fant veien inn i deres hjerter. Mange som lytter til juleevangeliet får en følelse av at Jesus finner veien også til vårt hjerte. Juleevangeliet skjer igjen og igjen der i den enkelte. Da skjer et kjærlighetsmøte mellom jord og himmel.

På Kristi åpenbaringsdag kommer ikke Jesus til oss, men de tre vise mennene fra langt av sted kommer til ham. De har satt kursen for å gå til ham med det fineste de har. De tror de skal finne en konge, men må søke overraskende veier. Hva er det fineste vi har? Og hvordan kan vi sette kursen for vår vandring i et nytt år?

Sonja i «Reisen til julestjernen» valgte alltid venstre fordi det er hjertesiden. Den som evakuerer et fly, vet at det er smart å finne lysstripen i gulvet og følge den. Hver lille blomst vender seg etter lyset. De fleste av oss har erfart at vi som kongene må søke stadig nye veier på vår vandring, og ofte mangler ledestjernen. Men hvis vi skal finne veien til Jesus med det fineste vi har, kan vi lære både av Sonja og exit-linjene og den lille blomsten. De går alle etter lyset. Den som våger la sitt hjerte bevege av Gud som kommer til oss og elsker oss slik vi er, vil også søke sine medmennesker med sin kjærlighet. Og bare slik kan vi nå Jesus med det fineste vi har. Når vi møter hverandre med godhet, skjer samtidig et kjærlighetsmøte mellom jord og himmel.

Skrevet av

Pernille Astrup

Nettprest  

02.01.17
3 kommentarer
 • Toril Solevåg Takk!
  08.01.2017 08:50:22
 • Eli Brede Vakkert tenkt og skrevet.
  08.01.2017 07:01:40
 • K. K. Kjeldahl Det er veldig godt å lese din Søndagstanke 2. 1. -17 nettprest Pernille Astrup.
  I det små kan en se det store om en er mottakelig for inntrykkene, assosiasjonene,
  opplevelsen og at en på et vis blir gitt en anledning til aha/eureka) hendinger.
  Men en skal måtte stålsette seg for å
  takle påkjenninger av alvorlig art.
  Nå er en jo et kart av erfaring med tid.
  Og om hjertet og gleden og med det triste og
  lyset ikke til enhver tid er synlig, tror en at blir hjulpet av Kristus. Tålmodigheten blir strukket linestramt til tider og spennet kan briste og bli for mye for en rett og slett. En trøst er nettopp det å komme
  til et annet menneske med kjærlighet der presten illustrerte den så godt om den 2. 1. 2. -17.
  06.01.2017 13:05:43

Skriv en kommentar

Vi har hatt litt problemer med useriøse kommentarer og spam i det siste. Vi ber deg derfor skrive inn svaret på regnestykket under for å legge inn en kommentar.

Arkiv

Abonner på Søndagstanker

Møt nettprestene Asle Tveit er opptatt Asle Tveit er pålogget Møt nettprestene Einar Vannebo er opptatt Einar Vannebo er pålogget Møt nettprestene Maria Paulsen Skjerdingstad er opptatt Maria Paulsen Skjerdingstad er pålogget Møt nettprestene Marie Skarrebo Holmen er opptatt Marie Skarrebo Holmen er pålogget Møt nettprestene Roger Brevik er opptatt Roger Brevik er pålogget Møt nettprestene Pernille Astrup er opptatt Pernille Astrup er pålogget Møt nettprestene Line Kvalvaag er opptatt Line Kvalvaag er pålogget Møt nettprestene Eli Kristin Flåten er opptatt Eli Kristin Flåten er pålogget Møt nettprestene Lena Rebekka Risnes er opptatt Lena Rebekka Risnes er pålogget Møt nettprestene Britt Aanes Ekhougen er opptatt Britt Aanes Ekhougen er pålogget Møt nettprestene Ingrid Nyhus er opptatt Ingrid Nyhus er pålogget Møt nettprestene Ingunn Grytnes Kristensen er opptatt Ingunn Grytnes Kristensen er pålogget Møt nettprestene Inger Bækken er opptatt Inger Bækken er pålogget Møt nettprestene Karoline Astrup er opptatt Karoline Astrup er pålogget Møt nettprestene Janne Sukka er opptatt Janne Sukka er pålogget Møt nettprestene Harald Daasvand er opptatt Harald Daasvand er pålogget Møt nettprestene Knut Nåtedal er opptatt Knut Nåtedal er pålogget