Søndagstanker

 

Prekentekst 25.12.16
Juledag

1 I begynnelsen var Ordet.
          Ordet var hos Gud,
          og Ordet var Gud.
          
    2 Han var i begynnelsen hos Gud.
          
    3 Alt er blitt til ved ham,
          uten ham er ikke noe blitt til.
        
          Det som ble til
    4 i ham, var liv,
          og livet var menneskenes lys.
          
    5 Lyset skinner i mørket,
          og mørket har ikke overvunnet det.
        
6 Et menneske sto fram, utsendt av Gud. Navnet hans var Johannes. 7 Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham. 8 Selv var han ikke lyset, men han skulle vitne om lyset.
          
    9 Det sanne lys,
          som lyser for hvert menneske,
          kom nå til verden.
          
    10 Han var i verden,
          og verden er blitt til ved ham,
          men verden kjente ham ikke.
          
    11 Han kom til sitt eget,
          og hans egne tok ikke imot ham.
          
    12 Men alle som tok imot ham,
          dem ga han rett til å bli Guds barn,
          de som tror på hans navn.
          
    13 De er ikke født av kjøtt og blod,
          ikke av menneskers vilje
          og ikke av manns vilje,
          men av Gud.
          
    14 Og Ordet ble menneske
          og tok bolig iblant oss,
          og vi så hans herlighet,
          en herlighet som den enbårne Sønn
          har fra sin Far,
          full av nåde og sannhet.
        

1 Hør, Visdommen roper,
          forstanden løfter sin røst.
          
    2 Visdommen stiller seg på toppen av høydene,
          ved veien, der stiene møtes.
          
   

22 Herren bar meg fram som sitt første verk,
          før hans gjerninger i fjerne tider.
          
    23 Fra eldgammel tid ble jeg formet,
          i begynnelsen, før jorden ble til.
          
    24 Jeg ble født da dypene ikke fantes
          og de vannrike kildene ikke var til.
          
    25 Før fjellene var satt på plass,
          før høydene ble jeg født.
          
    26 Han hadde ennå ikke laget jorden og marken
          og landjordens første støvkorn.
          
    27 Jeg var der da han grunnfestet himmelen
          og risset opp himmelranden over dypet,
          
    28 da han ga kraft til skyene der oppe
          og kildene i dypet fikk styrke,
          
    29 da han satte grense for havet
          så vannet stanset der han befalte,
          da han risset opp jordens grunnvoller.
          
    30 Jeg var byggmester hos ham.
          Jeg var til glede for ham dag etter dag
          og lekte stadig for hans ansikt.
          
    31 Jeg lekte på hans vide jord
          og gledet meg med menneskene.
          
   

1 Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene. 2 Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom Sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden. 3 Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye. 4 Slik ble han mye større enn englene, for det navnet han har fått i arv, er så mye større enn deres. 5 For aldri har Gud sagt til noen engel:
           Du er min Sønn,
           jeg har født deg i dag.
Eller, som det også står:
           Jeg vil være far for ham,
           og han skal være sønn for meg.
6 Og når han på nytt fører den førstefødte inn i verden, sier han:
           Alle Guds engler skal tilbe ham.

1 I opphavet var Ordet,
          Ordet var hos Gud,
          og Ordet var Gud.
          
    2 Han var i opphavet hos Gud.
          
    3 Alt vart til ved han,
          og utan han vart ikkje noko til.
        
          Det som vart til
    4 i han, var liv,
          og livet var lyset for menneska.
          
    5 Lyset skin i mørkret,
          og mørkret har ikkje overvunne det.
        
6 Eit menneske stod fram, utsendt av Gud; namnet hans var Johannes. 7 Han kom for å vitna. Han skulle vitna om lyset, så alle kunne koma til tru ved han. 8 Han sjølv var ikkje lyset, men han skulle vitna om lyset.
          
    9 Det sanne lyset,
          som lyser for kvart menneske,
          kom no til verda.
          
    10 Han var i verda,
          og verda vart til ved han,
          og verda kjende han ikkje.
          
    11 Han kom til sitt eige,
          og hans eigne tok ikkje imot han.
          
    12 Men alle som tok imot han,
          dei gav han rett til å bli Guds born,
          dei som trur på namnet hans.
          
    13 Dei er ikkje fødde av kjøt og blod,
          ikkje av menneskevilje
          og ikkje av manns vilje,
          men av Gud.
          
    14 Og Ordet vart menneske
          og tok bustad mellom oss.
          Og vi såg hans herlegdom,
          ein herlegdom som den einborne Sonen
          har frå Far sin,
          full av nåde og sanning.
        

1 Høyr, Visdomen ropar,
          forstanden lyfter si røyst.
          
    2 Visdomen stiller seg på toppen av høgdene,
          ved vegen, der stigane møtest.
          
   

22 Herren bar meg fram som sitt første verk,
          før hans gjerningar i fjerne tider.
          
    23 Frå eldgammal tid vart eg forma,
          i opphavet, før jorda vart til.
          
    24 Eg vart fødd då djupa ikkje fanst
          og dei vassrike kjeldene ikkje var til.
          
    25 Før fjella vart sette på plass,
          før høgdene vart eg fødd.
          
    26 Han hadde enno ikkje laga jorda og marka
          og dei første støvkorn på landjorda.
          
    27 Eg var der då han grunnfeste himmelen
          og rissa opp himmelranda over djupet,
          
    28 då han gav kraft til skyene der oppe
          og kjeldene i djupet fekk styrke,
          
    29 då han sette grense for havet
          så vatnet stansa der han baud,
          då han rissa opp grunnvollane under jorda.
          
    30 Eg var byggmeister hos han.
          Eg var til glede for han dag etter dag
          og leika meg støtt for hans andlet.
          
    31 Eg leika på hans vide jord
          og gledde meg med menneska.
          
   

1 Mange gonger og på mange måtar har Gud i tidlegare tider tala til fedrane gjennom profetane. 2 Men no, i desse siste dagar, har han tala til oss gjennom Sonen. Han har Gud sett til arving over alle ting, for ved han skapte han verda. 3 Han er utstrålinga av Guds herlegdom og biletet av hans vesen, og han ber alt med sitt mektige ord. Då han hadde fullført reinsinga for syndene våre, sette han seg ved høgre handa åt Majesteten i det høge. 4 Slik vart han mykje større enn englane, for det namnet han har fått i arv, er så mykje større enn deira. 5 For aldri har Gud sagt til nokon engel:
           Du er Son min,
           eg har fødd deg i dag.
Eller, som det òg står:
           Eg vil vera far for han,
           og han skal vera son for meg.
6 Og når han på nytt fører den førstefødde inn i verda, seier han:
           Alle Guds englar skal tilbe han.

1 Álggus lei Sátni. Sátni lei Ipmila luhtte, ja Sátni lei Ipmil. 2 Sátni lei álggus Ipmila luhtte. 3 Buot lea dahkkojuvvon Sáni bokte; almmá Sáni haga ii leat mihkkege dahkkojuvvon das mii lea. 4 Sáni siste lei eallin, ja eallin lei olbmuid čuovggas. 5 Čuovggas báitá seavdnjadasas, muhto seavdnjadas ii vuostáiváldán dan.
    6 De lei olmmái gean Ipmil lei vuolggahan. Johanas lei su namma. 7 Son bođii duođašteaddjin, čuovgasa duođašteaddjin, vai buohkat su bokte oskugoađášedje. 8 Ii son lean ieš čuovggas, muhto son lei čuovgasa duođašteaddji.
    9 Duohta čuovggas mii čuvge juohke olbmo, lei boahtimin máilbmái. 10 Son lei máilmmis, ja máilbmi lea dahkkojuvvon su bokte, muhto máilbmi ii dovdan su. 11 Son bođii iežas olbmuid lusa, muhto su iežas olbmot eai vuostáiváldán su. 12 Muhto buohkaide geat vuostáiválde su, attii son vuoigatvuođa šaddat Ipmila mánnán – buohkaide geat oskot su nammii. 13 Eai sii leat riegádan oaččis ja varas, eai rupmaša dáhtus eai ge olbmá dáhtus, muhto Ipmilis.
    14 Ja Sátni šattai olmmožin ja ássagođii min luhtte, ja mii oinniimet su hearvásvuođa, dan hearvásvuođa man áidnoriegádan Bárdni lea ožžon Áhčistis, dievva árpmus ja duohtavuođas.

1 Gula, viissisvuohta čuorvu,
          ipmárdus addá jienas gullot.
          
    2 Dievvačohkain, geaidnoguorain son čuožžu,
          doppe gokko luottat earránit.
          
   

22 Hearrá sivdnidii mu vuosttamužžan,
          daguidis álgun, guhká dás ovdal.
          
    23 Agálašvuođas mun hábmejuvvojin,
          álggus juo, ovdal go eanan lei.
          
    24 Mun riegádin ovdal go
          ledje mearračiekŋalasat,
          go ii lean vel oktage čáhccás ája,
          
    25 ovdal go várit biddjojuvvojedje
          sadjáseaset,
          ovdal buot dieváid riegádin mun,
          
    26 ovdal go son dagai eatnama
          ja meahci
          dahje muoldda mii gokčá eatnama.
          
    27 Mun ledjen das go son ráhkadii almmiid,
          dalle go son lebbii gomuvuođa
          čiekŋalasa badjel,
          
    28 go son attii allagasa balvvaide
          fámu
          ja divttii mearračiekŋalasa
          ádjagiid boršut,
          
    29 go son bijai merrii ráji,
          nu ahte čáhci bisánii dasa
          gosa son gohčui,
          go son bijai eatnama vuođđudusaid.
          
    30 Dalle juo mun ledjen mánnán su luhtte,
          mun ledjen su illun beaivvis beaivái
          ja duhkoradden álelassii
          su muođuid ovddas.
          
    31 Mun duhkoradden miehtá
          su máilmmi,
          mu illun ledje olbmománát.
          
   

1 Ipmil lea máŋgii ja máŋgga láhkái dolin sárdnon min máddariidda profehtaidis bokte, 2 muhto dáid maŋimuš beivviid son lea sárdnon midjiide Bártnis bokte, gean lea bidjan buot árbejeaddjin ja gean bokte lea maiddái sivdnidan máilmmi. 3 Son lea Ipmila hearvásvuođa čuovgadas, su luonddu duohta govva, ja fámolaš sániinis son bisuha buot. Go son ieš lei buhtistan min suttuin, de čohkánii Allatvuođa olgeš gieđa beallái allagasas.
    4 Nu son lea šaddan sakka stuoribun go eŋgelat ja árben hearváset nama go sii. 5 Dasgo Ipmil ii leat goassege cealkán guđege eŋgelii:
        Don leat mu bárdni,
        mun lean riegádahttán du odne.
        Ii ge son leat cealkán:
        Mun lean su áhčči,
        ja son lea mu bárdni.
    6 Muhto go Ipmil fas bidjá vuosttašriegádeaddjis máilbmái, de son cealká:
        Buot Ipmila eŋgelat gopmirdehkoset su.
   

Evangeliet om en naturlov

Naturlovene trenger ikke å vedtas, de bare er der.

Mennesket inngår i naturen og er underlagt naturlovene. Det er ikke like forutsigbart som tidevann og sol og måne, men mennesket kan være klokt og godt. Da den kalde krigen var over, kom en følelse av at nå forstår alle én gang for alle at fred og samarbeid alltid er det beste. Mens vi nå igjen befinner oss i en tid med opprusting og innslag av skrantende tillit.

Evangeliet fra Johannes handler om naturloven Gud endrer seg ikke. Gud skaper, han frelser, han gir liv på ny. Om igjen og om igjen. Hos han er det ikke noe uforutsigbart skifte mellom lys og mørke.

I det mange ganger kompliserte menneskelivet, der en kan befinne seg i usikkerhet og frykt, og stå i utfordringer som en kan ha sine tvil om en klarer å komme gjennom, har vi tilgang på en som ikke forandrer seg, - Jesus Kristus. Han kommer inn i våre tilværelser med sitt lys og sin fred. Inn i kaoset og angsten, der hvor tilliten skranter og utryggheten er stor. Med andre ord, der hvor lyset og forsoningen og freden trengs aller mest.

Med vår menneskelige natur, den som kan oppleves både uforutsigbar og vinglete, er vi skapt og villet og elsket av Gud. Vår natur er skapt for å ta imot Guds natur. Gud nyskaper oss hver gang vi åpner oss for han. Han som kom, - lyset som aldri slutter å skinne i mørket -, er alltid på vei til oss for å velsigne oss med sannhet og rett, kjærlighet og fred.

Skrevet av

Birgitte Bentzrød

Utenlandssjef  

19.12.16
2 kommentarer
  • Anne L. Takk for gode ord!
    25.12.2016 16:59:08
  • Allan Karlsson f.d. kyrkväktare GOD JUL önskar jag dig och ett GOTT NYTT ÅR till det.
    23.12.2016 16:05:07

Skriv en kommentar

Vi har hatt litt problemer med useriøse kommentarer og spam i det siste. Vi ber deg derfor skrive inn svaret på regnestykket under for å legge inn en kommentar.

Arkiv

Abonner på Søndagstanker

Møt nettprestene Asle Tveit er opptatt Asle Tveit er pålogget Møt nettprestene Einar Vannebo er opptatt Einar Vannebo er pålogget Møt nettprestene Maria Paulsen Skjerdingstad er opptatt Maria Paulsen Skjerdingstad er pålogget Møt nettprestene Marie Skarrebo Holmen er opptatt Marie Skarrebo Holmen er pålogget Møt nettprestene Roger Brevik er opptatt Roger Brevik er pålogget Møt nettprestene Pernille Astrup er opptatt Pernille Astrup er pålogget Møt nettprestene Line Kvalvaag er opptatt Line Kvalvaag er pålogget Møt nettprestene Eli Kristin Flåten er opptatt Eli Kristin Flåten er pålogget Møt nettprestene Lena Rebekka Risnes er opptatt Lena Rebekka Risnes er pålogget Møt nettprestene Britt Aanes Ekhougen er opptatt Britt Aanes Ekhougen er pålogget Møt nettprestene Ingrid Nyhus er opptatt Ingrid Nyhus er pålogget Møt nettprestene Ingunn Grytnes Kristensen er opptatt Ingunn Grytnes Kristensen er pålogget Møt nettprestene Inger Bækken er opptatt Inger Bækken er pålogget Møt nettprestene Karoline Astrup er opptatt Karoline Astrup er pålogget Møt nettprestene Janne Sukka er opptatt Janne Sukka er pålogget Møt nettprestene Harald Daasvand er opptatt Harald Daasvand er pålogget Møt nettprestene Knut Nåtedal er opptatt Knut Nåtedal er pålogget