Søndagstanker

 

Prekentekst 20.11.16
Domssøndag/Kristi kongedag

39 Da sa Jesus: «Til dom er jeg kommet til denne verden, så de som ikke ser, skal bli seende, og de som ser, skal bli blinde.» 40 Noen av fariseerne som sto der, hørte dette og sa til ham: «Kanskje vi også er blinde?» 41 Jesus svarte: «Var dere blinde, hadde dere ingen synd. Men nå sier dere: ‘Vi ser!’ Derfor blir deres synd stående.»

15 Se, i dag har jeg lagt fram for deg livet og det gode og døden og det onde. 16 Gjør du som jeg pålegger deg i dag, så du elsker Herren din Gud og går på hans veier og holder hans bud, forskrifter og dommer, da skal du leve og bli tallrik. Herren din Gud skal velsigne deg i landet du går inn i og legger under deg.
    17 Men om ditt hjerte vender seg bort og du ikke er lydig, men lar deg rive med så du bøyer deg og tilber andre guder og dyrker dem, 18 da kunngjør jeg dere i dag at dere skal gå fullstendig til grunne. Dere skal ikke få leve lenge i det landet du går over Jordan for å innta.
    19 I dag tar jeg himmel og jord til vitne mot dere. Jeg har lagt fram for deg liv og død, velsignelse og forbannelse. Velg da livet, så du og dine etterkommere kan få leve. 20 Du skal elske Herren din Gud, lyde hans røst og holde fast ved ham! Da skal du få leve og bo lenge i det landet som Herren med ed lovet å gi dine fedre, Abraham, Isak og Jakob.

22 For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. 23 Men hver i sin tur: Kristus er førstegrøden. Deretter, ved hans gjenkomst, følger de som hører Kristus til. 24 Så kommer slutten, når han overgir sin kongsmakt til Gud, sin Far, etter at han har tilintetgjort alle makter, myndigheter og krefter. 25 For han skal være konge helt til Gud har lagt alle fiender under hans føtter. 26 Den siste fienden som blir tilintetgjort, er døden. 27 For alt la han under hans føtter. Når det står alt, er det klart at Gud er unntatt. Det er jo Gud som legger alt under ham. 28 Men når alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg Gud, som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle.
   

39 Då sa Jesus: «Til dom er eg komen til denne verda, så dei som ikkje ser, skal sjå, og dei som ser, skal bli blinde.» 40 Nokre av farisearane som stod der, høyrde dette og sa til han: «Kanskje vi òg er blinde?» 41 Jesus svara: «Var de blinde, hadde de inga synd. Men no seier de ‘Vi ser!’ Difor blir synda dykkar ståande.»

15 Sjå, i dag har eg lagt fram for deg livet og det gode og døden og det vonde. 16 Gjer du som eg byd deg i dag, så du elskar Herren din Gud og går på hans vegar og held hans bod, forskrifter og dommar, då skal du leva og bli talrik. Herren din Gud skal velsigna deg i det landet du går inn i og legg under deg.
    17 Men om hjartet ditt vender seg bort og du ikkje lyder, men lèt deg riva med og tilbed andre gudar og dyrkar dei, 18 då kunngjer eg dykk i dag at de skal gå fullstendig til grunne. De skal ikkje få leva lenge i det landet som du no går over Jordan for å ta.
    19 Himmel og jord tek eg i dag til vitne mot dykk. Eg har lagt fram for deg liv og død, velsigning og forbanning. Vel då livet, så du og etterkomarane dine kan få leva. 20 Du skal elska Herren din Gud, lyda hans røyst og halda fast ved han! Då skal du få leva og bu lenge i det landet Herren med eid lova å gje fedrane dine, Abraham, Isak og Jakob.

22 For liksom alle døyr på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. 23 Men kvar til si tid: Kristus er førstegrøda, deretter følgjer dei som høyrer Kristus til, når han kjem. 24 Så kjem enden, når han overgjev kongsmakta til Gud, sin Far, etter at han har utsletta all makt og alt herredøme og alt velde. 25 For han skal vera konge til Gud har lagt alle fiendar under hans føter. 26 Den siste fienden som blir gjord til inkjes, er døden. 27 For alt har han lagt under hans føter. Når det heiter alt, er det klårt at Gud sjølv er unnateken frå dette. For det er Gud som har lagt alt under han. 28 Men når alt er han underlagt, skal òg Sonen sjølv gje seg inn under Gud, som har lagt alt under han, og Gud skal vera alt i alle.
   

39 Ja Jesus celkkii: «Mun lean boahtán dán máilbmái duopmun, vai čalmmeheamit oaidnigohtet, ja sii geat oidnet, čalmmehuvvet.» 40 Muhtun farisealaččat geat čužžo das, gulle dán ja dadje sutnje: «Dáidit mii ge leat čalmmeheamit?» 41 Jesus vástidii: «Jos livččiidet čalmmeheamit, de dii livččiidet suttu haga. Muhto dál dadjabehtet ahte oaidnibehtet, ja danne bissu din suddu.»
   

15 Mun lean odne bidjan din válljet eallima dahje jápmima, buori dahje bahá. 16 Jos dii dahkabehtet nu go mun dál gohčun din dahkat ja ráhkistehpet Hearrá, Ipmileattet, vádjolehpet su geainnuid ja doallabehtet su báhkkomiid, lágaid ja mearrádusaid, de dii oažžubehtet eallit. Dii eatnánehpet, ja Hearrá, din Ipmil, buressivdnida din dan eatnamis maid lehpet dál mannamin váldit oapmineattet. 17 Muhto mun gulahan didjiide odne ahte jos din váibmu jorgala eret Hearrás ehpetge dii doahttal su muhto diktibehtet iežadet fillejuvvot rohkadallat eará ipmiliid ja bálvalit daid, 18 de dii duššabehtet. Dii ehpet beasa eallit guhká dan eatnamis maid lehpet dál mannamin váldit oapmineattet Jordana don bealde. 19 Mun válddán almmi ja eatnama duođašteaddjin, go dál dajan: Mun lean bidjan din válljet eallima dahje jápmima, buressivdnádusa dahje garuhusa. De válljejehket dalle eallima, vai dii ja din nálli oažžubehtet eallit. 20 Ráhkistehket Hearrá, Ipmileattet, gullet su jiena ja lehket sutnje oskkáldasat. Dalle dii oažžubehtet eallit, ja Hearrá diktá din álo ássat dan eatnamis maid son vuordnumiin lohpidii addit din áhčiide Abrahamii, Isakii ja Jakobii.

22 Dasgo nugo buohkat jápmet oktan Áttámiin, de buohkat dahkkojit eallin oktan Kristusiin. 23 Muhto juohkehaš vuorus mielde: Kristus lea álgošaddu, dasto čuvvot sii geat gullet Kristusii, go son boahtá. 24 Das maŋŋil boahtá loahppa, go son addá riikka Ipmil Áhččái maŋŋil go lea duššadan buot hearrávuođa, válddi ja fámu. 25 Dasgo Kristus galgá ráđđet gonagassan dassážii go Ipmil lea bidjan buot vašálaččaid su julggiid vuložin. 26 Maŋimuš vašálaš gii duššaduvvo, lea jápmin, 27 dasgo Ipmil lea bidjan buot su julggiid vuložin. Go daddjo ahte buot lea biddjon su julggiid vuložin, de lea čielggas ahte Ipmil ieš ii lohkko dása, dasgo son dat lea guhte lea bidjan buot su vuollái. 28 Muhto go buot lea biddjon su vuollái, de Bárdni ieš ge bidjá iežas Ipmila vuollái gii bijai buot su vuollái, vai Ipmil ráđđe buot dievaslaččat.
   

Tid for oppgjør

På søndag er det nyttårsaften i kirka. Kalenderåret og kirkeåret er ikke helt i takt på denne tiden av året. Neste søndag starter et nytt kirkeår med første søndag i advent, så derfor blir førstkommende søndag den siste i det gamle kirkeåret.

Et årsskifte er tid for oppgjør. Det er tid for å gjøre opp regnskapet, og oppsummere det året som har gått. Om ei stund får vi selvangivelsen, men den er ferdig utfylt - for å gjøre det lettvint. I kirka må vi selv fylle inn det som gjelder livet vårt. Her er vi selv ansvarlige, og vi kan ikke hente hjelp fra noen andre til dette oppgjøret.

Tekstene for kirkens nyttårsaften handler om den aller siste selvangivelsen. Regnskapet for hele livet vårt. Paulus formulerer det slik: «Så skal altså hver enkelt avlegge regnskap for seg selv!» (Rom.14,12). Dette ordet leser jeg i hver eneste begravelse som jeg forretter. Jeg legger ekstra vekt på de tre siste ordene: «for seg selv!» Dette er et regnskap som naboen ikke har noe med. Det er et oppgjør mellom meg og Vårherre – på ære og samvittighet!

«Til dom er jeg kommet til denne verden!» sier Kirkens Herre på kirkens nyttårsaften. Neste søndag, på første søndag i advent, får vi høre ordene: «Velsignet være Han som kommer i Herrens navn!»

Skrevet av

Odd Jarle Eidner

Prostiprest i Bodø  

13.11.16
En kommentar
  • eldbjørg lundby Med høstens store debatt om livet har 2 utganger, trodde jeg denne teksten ville ta opp den problematikken. Du kommer inn på livets selvangivelse, men hva så? Hva venter oss etterpå?
    15.11.2016 02:16:51

Skriv en kommentar

Vi har hatt litt problemer med useriøse kommentarer og spam i det siste. Vi ber deg derfor skrive inn svaret på regnestykket under for å legge inn en kommentar.

Arkiv

Abonner på Søndagstanker

Møt nettprestene Asle Tveit er opptatt Asle Tveit er pålogget Møt nettprestene Einar Vannebo er opptatt Einar Vannebo er pålogget Møt nettprestene Maria Paulsen Skjerdingstad er opptatt Maria Paulsen Skjerdingstad er pålogget Møt nettprestene Marie Skarrebo Holmen er opptatt Marie Skarrebo Holmen er pålogget Møt nettprestene Roger Brevik er opptatt Roger Brevik er pålogget Møt nettprestene Pernille Astrup er opptatt Pernille Astrup er pålogget Møt nettprestene Line Kvalvaag er opptatt Line Kvalvaag er pålogget Møt nettprestene Eli Kristin Flåten er opptatt Eli Kristin Flåten er pålogget Møt nettprestene Lena Rebekka Risnes er opptatt Lena Rebekka Risnes er pålogget Møt nettprestene Britt Aanes Ekhougen er opptatt Britt Aanes Ekhougen er pålogget Møt nettprestene Ingrid Nyhus er opptatt Ingrid Nyhus er pålogget Møt nettprestene Ingunn Grytnes Kristensen er opptatt Ingunn Grytnes Kristensen er pålogget Møt nettprestene Inger Bækken er opptatt Inger Bækken er pålogget Møt nettprestene Karoline Astrup er opptatt Karoline Astrup er pålogget Møt nettprestene Janne Sukka er opptatt Janne Sukka er pålogget Møt nettprestene Harald Daasvand er opptatt Harald Daasvand er pålogget Møt nettprestene Knut Nåtedal er opptatt Knut Nåtedal er pålogget