Søndagstanker

 

Prekentekst 04.09.16
16. søndag i treenighetstiden

16 Men hva skal jeg sammenligne denne slekten med? Den ligner barn som sitter på torget og roper til hverandre:
          
    17 ‘Vi spilte på fløyte for dere,
          men dere ville ikke danse.
          Vi sang klagesanger,
          men dere ville ikke sørge.’
18 For Johannes kom; han verken spiste eller drakk, og folk sier: ‘Han har en ond ånd i seg.’ 19 Menneskesønnen kom; han spiser og drikker, og de sier: ‘Se, for en storeter og vindrikker, venn med tollere og syndere!’ – Men Visdommen har fått rett, det bekrefter gjerningene hennes.»

1 Visdommen har bygd seg hus
          og hugget til sine sju søyler.
          
    2 Hun har slaktet fe og blandet vin,
          og hun har dekket bordet.
          
    3 Hun har sendt tjenestejentene ut,
          hun roper oppe fra høydene i byen:
          
    4 «Du uerfarne, vend deg hit!»
          Hun sier til den som er uten forstand:
          
    5 «Kom og spis av maten min
          og drikk av vinen jeg har blandet.
          
   

18 For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. 19 Det står jo skrevet:
           Jeg vil ødelegge de vises visdom,
           og de klokes klokskap vil jeg gjøre til intet.
20 Hvor er da de vise, hvor er de skriftlærde, hvor er denne verdens kloke hoder? Har ikke Gud vist at verdens visdom er dårskap? 21 For da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud i hans visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror, ved den dårskapen som vi forkynner. 22 For jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom, 23 men vi forkynner en korsfestet Kristus. Han er en snublestein for jøder og dårskap for hedninger, 24 men for dem som er kalt, både jøder og grekere, er Kristus Guds kraft og Guds visdom. 25 For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene.
   

16 Men kva skal eg likna denne slekta med? Ho er lik born som sit på torget og ropar til kvarandre:
          
    17 ‘Vi spela på fløyte for dykk,
          men de ville ikkje dansa.
          Vi song klagesongar,
          men de ville ikkje sørgja.’
18 For Johannes kom; han verken åt eller drakk, og folk seier: ‘Han har ei vond ånd i seg.’ 19 Menneskesonen kom; han et og drikk, og dei seier: ‘Sjå, for ein storetar og vindrikkar, ven med tollarar og syndarar!’ – Men Visdomen har fått rett, det stadfester gjerningane hennar.»

1 Visdomen har bygd seg hus
          og hogge til sine sju søyler.
          
    2 Ho har slakta fe og blanda vin,
          og ho har dekt på bordet.
          
    3 Ho har sendt tenestejentene ut,
          ho ropar oppe frå høgdene i byen:
          
    4 «Du som er urøynd, vend deg hit!»
          Til den vitlause seier ho:
          
    5 «Kom og et av maten min
          og drikk av vinen eg har blanda.
          
   

18 For ordet om krossen er dårskap for dei som går fortapt, men for oss som blir frelste, er det Guds kraft. 19 For det står skrive:
           Eg vil gjera ende på visdomen hos dei vise,
           og klokskapen hos dei kloke vil eg gjera til inkjes.
20 Kvar er så dei vise? Kvar er dei skriftlærde? Kvar er dei kloke hovuda i denne verda? Har ikkje Gud vist at visdomen i verda er dårskap? 21 For då verda ikkje nytta visdomen til å læra Gud å kjenna i hans visdom, då valde Gud å frelsa dei som trur, ved den dårskapen vi forkynner. 22 For jødar spør etter teikn, og grekarar søkjer visdom, 23 men vi forkynner ein krossfest Kristus. Han er ein snublestein for jødar og ein dårskap for heidningar. 24 Men for dei som er kalla, både jødar og grekarar, er Kristus Guds kraft og Guds visdom. 25 For Guds dårskap er visare enn menneske, og Guds veikskap er sterkare enn menneske.
   

16 Muhto mainna mun veardidan dán sohkagotti? Dat lea mánáid láhkásaš geat čohkkájit šiljus ja čurvot guhtet guimmiidasaset:
    17 Mii čuojaheimmet didjiide njurggonasa,
        ehpet ge dii gárron dánsut.
        Mii lávlluimet morašlávlagiid,
        ehpet ge dii gárron luoibmat.
    18 Dasgo Johanas bođii; ii son bora ii ge juga, ja olbmot dadjet: Sus lea bahá vuoigŋa. 19 Olbmobárdni bođii; son sihke borrá ja juhká, ja olbmot dadjet: Gehččet, man vuovdás ja viidnejuhkkis olmmái, tuolláriid ja suttolaččaid ustit! Muhto Viisodaga dagut duođaštit viisodaga.»
   

1 Viissisvuohta lea huksen alccesis viesu,
          son lea fearran iežas čieža bácci.
          
    2 Son lea njuovvan njuovvanomiidis,
          seaguhan viinni, láhčán beavddi
          
    3 ja vuolggahan bálvánieiddaidis
          čuorvut gávpoga dieváin:
          
    4 "Leatgo don dáidemeahttun?
          Boađe dalle deike!"
          Jierpmehemiide son dadjá:
          
    5 "Bohtet, borret mu láibbi,
          juhket viinni
          maid mun ieš lean seaguhan!
          
   

18 Dasgo sátni ruossa birra lea jallavuohta sidjiide geat mannet gáđohussii, muhto midjiide geat bestojuvvot, dat lea Ipmila fápmu. 19 Dasgo lea čállojuvvon:
        Mun duššadan viisáid viisodaga,
        ja jierpmálaččaid jierpmálašvuođa dagan duššin.
    20 Gos dál lea viissis, čálaoahppavaš ja dálá máilmmi viissástalli? Ii go Ipmil leat dahkan dán máilmmi viisodaga jallodahkan? 21 Vaikko Ipmil čájehii viisodagas, de máilbmi ii iežas viisodagas oahppan dovdat Ipmila. Dan dihtii Ipmil dáhtui min sárdnidit jallavuođa ja nu beastit sin guđet oskot. 22 Juvddálaččat gáibidit mearkkaid, ja greikalaččat ohcet viisodaga, 23 muhto mii sárdnidit russiinávlejuvvon Kristusa. Juvddálaččaid mielas dát lea vearránus ja báhkiniid mielas jallavuohta, 24 muhto sidjiide geat leat rávkojuvvon, sihke juvddálaččaide ja greikalaččaide, mii sárdnidit ahte Kristus lea Ipmila fápmu ja Ipmila viissisvuohta. 25 Dasgo Ipmila jallodat lea viisáset go olbmuid viisodat, ja Ipmila headjuvuohta gievrrat go olbmuid gievravuohta.
   

Perrongen

Det er alle dansemusikeres mareritt; Du spiller svingende og godt, alle blir bare sittende, og du aner ikke hva du gjør feil. Eller, fra orgelkrakken, for eksempel; Du skal gi tone til noe alvorlig og trist og opplever at de fremmøtte skravler enda høyere, helt uberørt.

Engasjementet er fraværende.
Det er sin egen tid, sin egen slekt, Jesus karakteriserer på denne måten. Det er vel vår også.

Så kommer vi til de kritiske. De som finner det gale med alt og alle.
En (Johannes) er for streng og pietistisk. Slik livsfornektende tilværelse er latterlig og ødeleggende.
En (Jesus) slår ut håret og er for frivol og uansvarlig.
Det dømmes med god distanse og selvrettferdig indignasjon. Slik vil vi ikke ha det, og er det ikke det ene så er det det andre osv.
Igjen er det Jesu samtid som beskrives - og vår.

Ingen ting er tilfredsstillende og ingen ting er bra nok. Og da kan man like gjerne vente på noe bedre. Hvis vi da orker å bry oss i det hele tatt.
Perrongen fylles mens togene går.

Et, for meg, logisk hopp:
Jesu budskap vekker motstand, det er både for lett og for vanskelig å forholde seg til.
Når Jesus understreker at Guds nåde er helt gratis blir det for enkelt.
Når han understreker livsalvoret, med oppgjør og kamp blir det for vanskelig.

Da er perrongen et tilsynelatende godt sted å være.
Men perronger ble jo bygget for noe helt annet!

Skrevet av

Lars-Erik Espeland

Sokneprest i Tanum (Bærum)  

29.08.16

Skriv en kommentar

Vi har hatt litt problemer med useriøse kommentarer og spam i det siste. Vi ber deg derfor skrive inn svaret på regnestykket under for å legge inn en kommentar.

Arkiv

Abonner på Søndagstanker

Møt nettprestene Asle Tveit er opptatt Asle Tveit er pålogget Møt nettprestene Einar Vannebo er opptatt Einar Vannebo er pålogget Møt nettprestene Maria Paulsen Skjerdingstad er opptatt Maria Paulsen Skjerdingstad er pålogget Møt nettprestene Marie Skarrebo Holmen er opptatt Marie Skarrebo Holmen er pålogget Møt nettprestene Roger Brevik er opptatt Roger Brevik er pålogget Møt nettprestene Pernille Astrup er opptatt Pernille Astrup er pålogget Møt nettprestene Line Kvalvaag er opptatt Line Kvalvaag er pålogget Møt nettprestene Eli Kristin Flåten er opptatt Eli Kristin Flåten er pålogget Møt nettprestene Lena Rebekka Risnes er opptatt Lena Rebekka Risnes er pålogget Møt nettprestene Britt Aanes Ekhougen er opptatt Britt Aanes Ekhougen er pålogget Møt nettprestene Ingrid Nyhus er opptatt Ingrid Nyhus er pålogget Møt nettprestene Ingunn Grytnes Kristensen er opptatt Ingunn Grytnes Kristensen er pålogget Møt nettprestene Inger Bækken er opptatt Inger Bækken er pålogget Møt nettprestene Karoline Astrup er opptatt Karoline Astrup er pålogget Møt nettprestene Janne Sukka er opptatt Janne Sukka er pålogget Møt nettprestene Harald Daasvand er opptatt Harald Daasvand er pålogget Møt nettprestene Knut Nåtedal er opptatt Knut Nåtedal er pålogget