Søndagstanker

 

Prekentekst 10.07.16
8. søndag i treenighetstiden

28 En av de skriftlærde, som hadde hørt på dette ordskiftet og lagt merke til hvor godt Jesus svarte, gikk bort til ham og spurte: «Hvilket bud er det første av alle?» 29 Jesus svarte: «Det første budet er dette: ‘ Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én. 30  Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn og av all din kraft.31 Det andre er dette: ‘ Du skal elske din neste som deg selv.’ Ikke noe annet bud er større enn disse.» 32 Den skriftlærde sa til ham: «Du svarer godt, mester! Det er sant som du sier: Herren er én, og det er ikke noen annen enn han. 33  Å elske ham av hele sitt hjerte og av all sin forstand og av all sin kraft og å elske sin neste som seg selv, det er mer verdt enn alle brennoffer og andre offer.» 34 Da Jesus hørte hvor klokt han svarte, sa han til den skriftlærde: «Du er ikke langt borte fra Guds rike.» Og ingen våget å spørre ham mer.

1 Da kalte Josva til seg rubenittene, gadittene og halvparten av Manasses stamme 2 og sa til dem: «Dere har utført alt det som Moses, Herrens tjener, befalte dere, og dere har adlydt meg i alt jeg befalte dere. 3 Dere har ikke sviktet brødrene deres gjennom denne lange tiden, men har til denne dag holdt dere til de budene som Herren deres Gud ga dere. 4 Siden Herren deres Gud nå har gitt brødrene deres hvile, slik han lovet dem, kan dere også dra til hjemstedene deres og til landet som er deres eiendom, som Moses, Herrens tjener, ga dere på den andre siden av Jordan. 5 Men følg nøye og trofast budet og loven som Moses, Herrens tjener, befalte dere: at dere skal elske Herren deres Gud og alltid følge hans veier, så dere holder hans bud, holder fast ved ham og tjener ham av hele deres hjerte og hele deres sjel.» 6 Så velsignet Josva dem og sendte dem av gårde, og de dro hjem til sine telt.
   

9 Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, 10 slik at dere kan forstå og avgjøre hva som er viktig, og stå rene og uten feil på Kristi dag, 11 fylt av rettferds frukt som vokser fram ved Jesus Kristus, til lov og ære for Gud.

28 Ein av dei skriftlærde som hadde høyrt på dette ordskiftet, skjøna at Jesus hadde svara dei godt. No kom han bort til han og spurde: «Kva for eit bod er det første av alle?» 29 Jesus svara: «Dette er det første bodet: ‘ Høyr, Israel! Herren vår Gud, Herren er éin. 30  Du skal elska Herren din Gud av heile ditt hjarte og av heile di sjel og av alt ditt vit og av all di makt.31 Det andre er dette: ‘ Du skal elska nesten din som deg sjølv.’ Noko større bod enn desse finst ikkje.» 32 Den skriftlærde sa til han: «Du svarar godt, meister! Det er sant som du seier: Herren er éin, og det finst ingen annan enn han. 33  Å elska han av heile sitt hjarte og av alt sitt vit og av all si makt og å elska nesten sin som seg sjølv, det er meir verdt enn alle brennoffer og slaktoffer.» 34 Då Jesus høyrde kor klokt han svara, sa han til den skriftlærde: «Du er ikkje langt borte frå Guds rike.» Og ingen våga å spørja han meir.

1 Då kalla Josva til seg rubenittane, gadittane og halvparten av stammen til Manasse 2 og sa til dei: «De har gjort alt det som Moses, Herrens tenar, baud dykk, og de har lydd meg i eitt og alt. 3 Gjennom heile denne lange tida har de ikkje svikta brørne dykkar, men har til denne dag halde dykk til dei boda som Herren dykkar Gud gav dykk. 4 No har Herren dykkar Gud late brørne dykkar få kvile, slik han lova dei. Dra difor heim til landet de eig, som Moses, Herrens tenar, gav dykk på den andre sida av Jordan. 5 Men følg nøye og trufast bodet og lova som Moses, Herrens tenar, baud dykk: at de skal elska Herren dykkar Gud og alltid gå på hans vegar, så de held boda hans, held dykk til han og tener han av heile dykkar hjarte og heile dykkar sjel.» 6 Så velsigna Josva dei og sende dei av garde, og dei drog heim til telta sine.
   

9 Og dette bed eg om, at kjærleiken dykkar må bli rikare og rikare på dømmekraft og innsikt, 10 så de kan skjøna og avgjera kva som er viktig, og stå reine og ulastelege på Kristi dag, 11 fylte av rettferds frukt som veks fram ved Jesus Kristus, til lov og ære for Gud.

28 Muhtun čálaoahppavaš gii gulai sin nákkáhallama ja fuomášii man bures Jesus lei vástidan, manai su lusa ja jearai: «Guhtemuš báhkkon lea buot mávssolaččamus?» 29 Jesus vástidii: «Mávssolaččamus báhkkon lea dát: Gula, Israel! Hearrá Ipmileamet, Hearrá lea áidna Ipmil; 30 ja don galggat ráhkistit Hearrá Ipmilat oppa váimmustat ja oppa sielustat ja oppa mielastat ja oppa fámustat. 31 Nubbi lea dát: Don galggat ráhkistit lagamuččat nugo iežat. Ii mihkkege báhkkomiid leat stuorit go dát guokte.» 32 Čálaoahppavaš dajai sutnje: «Oahpaheaddji, dat lea riekta! Lea duohta maid don cealkkát ahte Hearrá lea áidna Ipmil, ja ahte ii leat eará Ipmil go son. 33 Ja go ráhkista su oppa váimmus ja oppa jirpmiin ja oppa fámuin, ja go ráhkista lagamučča nugo iežas, de dat lea eanet veara go buot boaldinoaffarat ja njuovvanoaffarat.» 34 Jesus gulai man jierpmálaččat son vástidii ja celkkii sutnje: «Don it leat guhkkin eret Ipmila riikkas.» Ii ge oktage duostan šat jearrat sus.
   

1 Josua rávkkai lusas Rubena ja Gada čearddaid ja Manasse čeardabeale 2 ja dajai: "Dii lehpet dahkan buot maid Moses, Hearrá bálvaleaddji, gohčui din dahkat, ja dii lehpet jeagadan buot maid mun lean gohččon. 3 Oppa dán guhkes áiggi, gitta otná beaivvi rádjái, dii ehpet leat hilgon vieljaideattet, muhto lehpet doallan Hearrá, din Ipmila, gohččumiid. 4 Dál Hearrá, din Ipmil, lea addán din vieljaide mášu nugo son lohpidii, ja dál dii oažžubehtet máhccat ruovttuidasadet dan eatnamii maid Moses, Hearrá bálvaleaddji, attii didjiide opmodahkan Jordana nuorttabealde. 5 Muhto dollet fal dárkilit daid báhkkomiid ja dan lága maid Moses, Hearrá bálvaleaddji, attii didjiide. Ráhkistehket Hearrá, din Ipmila, vádjolehket su geainnuid ja dollet su báhkkomiid, lehket sutnje oskkáldasat ja bálvalehket su oppa váimmus ja oppa sielus." 6 Josua buressivdnidii sin ja luittii sin mannat, ja sii vulge ruovttuidasaset.
   

9 Ja dát lea mu rohkos ahte din ráhkisvuohta lassánivččii dieđu ja árvádusa hárrái, 10 vai dii áddešeiddet dan mii lea mávssolaš ja livččiidet buhttásat ja láitemeahttumat Kristusa beaivvi rádjái, 11 dievva vanhurskkisvuođa šattuin, maid Jesus Kristus duddjo, Ipmilii gudnin ja máidnumin.
   

Du skal elske

Viktor Frankl var i Auschwitz under andre verdens krig. Ingen har beskrevet kjærligheten vakrere enn han har, syns jeg, i boken «Kjempende livsmot». Kjærlighet kan noen ganger virke som et krav, eller kan måles i inderlighet og ildfullhet, som i kjærlighetsromaner og dikt. Forelskelse er deilig og slitsomt, kjærlig bekymring for sine nærmeste er fint og slitsomt. Men noen ganger, noen dager er følelsene helt stille. Noen ganger beskriver vi oss selv som følelsesløs. Mennesker som lett gråter blir oppfattet som mer kjærlighetsfulle. Noen ganger kjenner jeg meg tom, andre ganger er alle følelser med på en gang. Når Jesus snakker om kjærlighet og om å elske kan det oppleves som et krav til intensitet i følelseslivet, eller en liste av gode gjøremål.

Kjærlighet er mye mer. Å elske er alt det som bærer. Som det står i 1Kor 13, så er det kjærligheten som ikke opphører, om tro og håp skulle svinne. Frankl beskriver kjærligheten til sin kone, som han ikke vet om lever. Men han beskriver kjærligheten til henne som uavhengig av hennes tilstand, eller om hun fremdeles levde. For kjærligheten er sterkere enn døden. Han beskriver en ung pikes samtale med håpet før hun dør, om hennes visshet om at kjærligheten var den som omsluttet, beskyttet og var konstant.

Du skal hvile

Med en setning gir Jesus meg muligheten til å leve med krav, forventninger og bud. Først er kjærligheten, den som rammer inn, overstyrer, gir retning. For vi elsker, vi mennesker. Enten vi føler på den ene eller den andre måten, uavhengig av hvor intense vi er. Vi er skapt i kjærlighet og for kjærlighet, med de gledene og smertene, savn og bekymringer det innebærer. Å elske kan ikke være et krav, en følelse, en handling. Vi er i den, puster den, lever den, dør med den. Hvilket bud står over alle de andre? Hva overstyrer alt? Det at et menneske våger å bry seg, våger å stå opp mot hatet, mot likegyldighet, tør å være sårbar, våger å hvile i det at kjærligheten er nok i seg selv. Du skal elske, og våge å hvile i det at du er evig elsket, uansett.

 

Skrevet av

Ingunn Dalan Vik

Sykehusprest  

04.07.16
En kommentar
  • Arild Markussen "..om tro og håp skulle svinne", skriver du. Men apostelen skriver "Så blir da disse tre stående; tro, håp og kjærlighet.."
    04.07.2016 13:05:35

Skriv en kommentar

Vi har hatt litt problemer med useriøse kommentarer og spam i det siste. Vi ber deg derfor skrive inn svaret på regnestykket under for å legge inn en kommentar.

Arkiv

Abonner på Søndagstanker

Møt nettprestene Asle Tveit er opptatt Asle Tveit er pålogget Møt nettprestene Einar Vannebo er opptatt Einar Vannebo er pålogget Møt nettprestene Maria Paulsen Skjerdingstad er opptatt Maria Paulsen Skjerdingstad er pålogget Møt nettprestene Marie Skarrebo Holmen er opptatt Marie Skarrebo Holmen er pålogget Møt nettprestene Roger Brevik er opptatt Roger Brevik er pålogget Møt nettprestene Pernille Astrup er opptatt Pernille Astrup er pålogget Møt nettprestene Line Kvalvaag er opptatt Line Kvalvaag er pålogget Møt nettprestene Eli Kristin Flåten er opptatt Eli Kristin Flåten er pålogget Møt nettprestene Lena Rebekka Risnes er opptatt Lena Rebekka Risnes er pålogget Møt nettprestene Britt Aanes Ekhougen er opptatt Britt Aanes Ekhougen er pålogget Møt nettprestene Ingrid Nyhus er opptatt Ingrid Nyhus er pålogget Møt nettprestene Ingunn Grytnes Kristensen er opptatt Ingunn Grytnes Kristensen er pålogget Møt nettprestene Inger Bækken er opptatt Inger Bækken er pålogget Møt nettprestene Karoline Astrup er opptatt Karoline Astrup er pålogget Møt nettprestene Janne Sukka er opptatt Janne Sukka er pålogget Møt nettprestene Harald Daasvand er opptatt Harald Daasvand er pålogget Møt nettprestene Knut Nåtedal er opptatt Knut Nåtedal er pålogget