Søndagstanker

 

Prekentekst 19.06.16
5. søndag i treenighetstiden

12 Hva mener dere? Dersom en mann har hundre sauer og én av dem går seg vill, lar han ikke da de nittini være igjen i fjellet og går og leter etter den som er kommet på avveier? 13 Og skulle han finne den – sannelig, jeg sier dere: Da gleder han seg mer over denne ene enn over de nittini som ikke har gått seg vill. 14 Slik vil heller ikke deres Far i himmelen at en eneste av disse små skal gå tapt. 15 Dersom din bror gjør en synd *mot deg•, så gå til ham og still ham til ansvar på tomannshånd. Hvis han hører på deg, har du vunnet din bror. 16 Men hvis han ikke hører, skal du ta med deg en eller to andre, for etter to eller tre vitners utsagn skal enhver sak være avgjort. 17 Hvis han ikke hører på dem heller, skal du si det til menigheten. Men hvis han ikke engang vil høre på menigheten, skal han være som en hedning eller toller for deg.
    18 Sannelig, jeg sier dere: Alt dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden, skal være løst i himmelen.
   

16 Så sier Herren:
          Still dere på veiene og se!
          Spør etter de gamle stiene,
          etter veien til det gode!
          Gå på den,
          så skal dere finne hvile for deres liv.
          Men de svarte: «Vi vil ikke gå der.»
          
    17 Jeg satte vaktmenn over dere.
          Lytt når hornet gjaller!
          Men de svarte: «Vi vil ikke lytte.»
          
    18 Derfor, hør, dere folkeslag,
          og forstå, dere som er samlet,
          hva som skjer med dem.
          
    19 Hør, du jord!
          Se, jeg fører ulykke over dette folket,
          frukten av deres egne planer.
          For de lyttet ikke til mine ord,
          og de foraktet min lov.
          
   

6 Det undrer meg at dere så raskt vender dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde, og til et annet evangelium, 7 men det finnes ikke noe annet, det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. 8 Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi forkynte dere, forbannet være han! 9 Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå: Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, forbannet være han!

12 Kva meiner de? Om ein mann har hundre sauer og ein av dei går seg vill, lèt han ikkje då dei nittini vera att i fjellet og går av stad og leitar etter den som er komen på avvegar? 13 Sanneleg, eg seier dykk: Skulle han finna sauen, då gler han seg meir over denne eine enn over dei nittini som ikkje gjekk seg vill. 14 Slik vil heller ikkje Far dykkar i himmelen at ein einaste av desse små skal gå tapt. 15 Syndar bror din *mot deg•, så gå til han og still han til ansvar på tomannshand! Høyrer han på deg, har du vunne bror din. 16 Men vil han ikkje høyra, så ta med deg ein eller to til, for etter to eller tre manns vitnemål skal kvar sak vera avgjord. 17 Høyrer han ikkje på dei, så sei det til forsamlinga. Men vil han ikkje høyra på forsamlinga heller, skal han vera som ein heidning eller ein tollar for deg.
    18 Sanneleg, eg seier dykk: Alt det de bind på jorda, skal vera bunde i himmelen, og alt det de løyser på jorda, skal vera løyst i himmelen.
   

16 Så seier Herren:
          Still dykk på vegane og sjå!
          Spør etter dei gamle stigane,
          etter vegen til det gode!
          Gå på den,
          så skal de finna kvile for dykkar liv.
          Men dei svara: «Vi vil ikkje gå der.»
          
    17 Eg sette vaktmenn over dykk.
          Lytt når hornet gjallar!
          Men dei svara: «Vi vil ikkje lytta.»
          
    18 Difor, høyr, de folkeslag,
          og forstå, de som er samla,
          kva som skjer med dei.
          
    19 Høyr, du jord!
          Sjå, eg fører ulukke over dette folket,
          frukta av deira eigne planar.
          For dei lytta ikkje til mine ord,
          og dei forakta mi lov.
          
   

6 Det undrar meg at de så raskt vender dykk bort frå han som kalla dykk ved Kristi nåde, og til eit anna evangelium. 7 Men det finst ikkje noko anna; det er berre nokre som forvirrar dykk og vil forvrengja Kristi evangelium. 8 Men om vi sjølve, ja, om ein engel frå himmelen skulle forkynna dykk eit anna evangelium enn det vi forkynte dykk, forbanna vere han! 9 Vi har sagt det før, og eg seier det på nytt: Om nokon forkynner dykk eit anna evangelium enn det som de har motteke, forbanna vere han!

12 Mo orru din mielas? Jos muhtun olbmás leat čuođi sávzza, ja okta dain láhppo, ii go son dalle guođe dan ovccilogiovcci várrái ja vuolgge ohcat dan mii lea láhppon? 13 Ja jos son gávdná dan, de illuda eanebut dan ovtta dihtii go dan ovccilogiovcci dihtii mat eai lean láhppon. 14 Seammá láhkái lea din almmálaš Áhči dáhttu ahte ii oktage dáin uhcahaččain láhppoše.
    15 Jos du oskuguoibmi sudduda du vuostái, de mana su lusa ja cuiggot su guovttágaskan. Jos son guldala du, de don leat vuoitán oskuguoimmát. 16 Muhto jos son ii guldal, de váldde fárrui ovtta dahje guoktása, dasgo juohke ášši nannejuvvo guovtti dahje golmma duođašteaddji sániin. 17 Jos son ii guldal sudno ge, de muital searvegoddái. Muhto jos son ii dáhto guldalit searvegotti ge, de ane su báhkinin dahje tuollárin.
    18 Duođaid, mun cealkkán didjiide: Buot maid dii čatnabehtet eatnama alde, lea čadnojuvvon almmis, ja buot maid čoavdibehtet eatnama alde, lea čovdojuvvon almmis.

16 Ná cealká Hearrá:
          - Orustehket ja gehččet gosa
          lehpet mannamin,
          váldet vára boares bálgáin!
          Jerret mii lea buorre geaidnu
          ja vádjolehket dan,
          de dii gávdnabehtet vuoiŋŋadusa.
          Muhto dii vástideiddet: "Eat vádjol!"
          
    17 Mun bidjen didjiide várdájeddjiid ja dadjen:
          "Guldalehket dorvve jiena!"
          Muhto dii vástideiddet: "Eat guldal!"
          
    18 Gullet dál, álbmogat! Dii buohkat
          geat lehpet čoagganan,
          fuomášehket mii dál dáhpáhuvvá.
          
    19 Gula, eanan!
          Mun buvttán lihkuhisvuođa dán álbmogii,
          dat lea dan bahás áigumušaid šaddu.
          Dat ii leat jeagadan mu sániid,
          mu lága dat lea hilgon.
          
   

6 Mun imaštan go dii nu johtilit lehpet jorgaleamen eret sus guhte rávkkai din Kristusa árpmuin ja lehpet jorgalan eará evangeliumii, 7 vaikko eará evangelium ii oppa leat ge. Muhtumat leat dušše čádjidahttimin din ja dáhttot jorgut Kristusa evangeliuma. 8 Muhto jos velá mii dahje muhtun almmi eŋgel sárdnidišgoađášii didjiide eará evangeliuma go dan maid mii leat sárdnidan didjiide, de lehkos son garuhuvvon! 9 Mii leat cealkán dan ovdal, ja dál mun geardduhan dan: Jos oktage sárdnidišgođeš didjiide eará evangeliuma go dan maid dii lehpet vuostáiváldán, de lehkos son garuhuvvon!
   

Ingen er glemt av Gud

På søndag skal vi høre om en side ved Gud som er kjent og kjær for mange. Den gode gjeteren. Noen ser kanskje for seg søndagsskolebildet av Jesus som bøyer seg over en bortkommen liten sau i et farlig terreng for å redde den ut av en farlig situasjon. Kanskje noen til og med har hatt et bilde med dette motivet over senga si? Bildet er så kjent at det nesten har blitt en klisje; så kjent at det sier oss lite nytt om hvem Gud er.

Men klisjeer har mye for seg, bare vi greier å åpne øynene for å se dem på nytt. Og jeg tror at det blir viktigere og viktigere å se hvor radikalt budskapet er i fortellingen om han som leiter etter den ene av de mange sauene. Vi er så mange mennesker på denne lille jorda vår. Det skal så mye til for å hevde seg, og alt for mange strever for å bli sett. Kampen for ikke å bli usynlig har for en del blitt panisk, og kanskje særlig gjelder dette de unge. Men ikke bare de unge. Vi kan lett bli overvelda, noen og en hver: Hvem er jeg i dette mylderet av et liv? Er det i det hele tatt noen som ser meg? Ja. Gud ser. Gud ser hver eneste en av oss. Gud ser hvem som holder på å gå seg vill i verden, og Gud leter. Gud setter alt på spill for å finne den som har gått seg bort. «Ikke en eneste en av disse små skal gå tapt", sier Jesus. Ingen er tapt av Gud.

Skrevet av

Merete Thomassen

Førsteamanuensis ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo  

13.06.16
4 kommentarer
 • T.B.H. Stusset også over denne "omskrivingen"
  21.06.2016 16:10:24
 • T.B.H. Stusset også over denne "omskrivingen"
  21.06.2016 16:09:45
 • Dithen takk for fine søndagstanker :)
  17.06.2016 16:25:38
 • Magne Mølster Jeg lurer på hvor Merete Thomassen har funnet det avsluttende bibelsitatet. Jeg finner i min bibel (Mt 18,14) følgende vers: "Slik vil heller ikke deres Far i himmelen at en eneste av disse små skal gå tapt." Det sier noe ganske annet enn "Ikke en eneste en av disse små skal gå tapt", slik artikkelforfatteren siterer.
  Gud Faders ønske er at ingen skal gå fortapt, men realiteten er jo at mange mennesker ikke ønsker å la seg finne av Gud.
  14.06.2016 11:40:40

Skriv en kommentar

Vi har hatt litt problemer med useriøse kommentarer og spam i det siste. Vi ber deg derfor skrive inn svaret på regnestykket under for å legge inn en kommentar.

Arkiv

Abonner på Søndagstanker

Møt nettprestene Asle Tveit er opptatt Asle Tveit er pålogget Møt nettprestene Einar Vannebo er opptatt Einar Vannebo er pålogget Møt nettprestene Maria Paulsen Skjerdingstad er opptatt Maria Paulsen Skjerdingstad er pålogget Møt nettprestene Marie Skarrebo Holmen er opptatt Marie Skarrebo Holmen er pålogget Møt nettprestene Roger Brevik er opptatt Roger Brevik er pålogget Møt nettprestene Pernille Astrup er opptatt Pernille Astrup er pålogget Møt nettprestene Line Kvalvaag er opptatt Line Kvalvaag er pålogget Møt nettprestene Eli Kristin Flåten er opptatt Eli Kristin Flåten er pålogget Møt nettprestene Lena Rebekka Risnes er opptatt Lena Rebekka Risnes er pålogget Møt nettprestene Britt Aanes Ekhougen er opptatt Britt Aanes Ekhougen er pålogget Møt nettprestene Ingrid Nyhus er opptatt Ingrid Nyhus er pålogget Møt nettprestene Ingunn Grytnes Kristensen er opptatt Ingunn Grytnes Kristensen er pålogget Møt nettprestene Inger Bækken er opptatt Inger Bækken er pålogget Møt nettprestene Karoline Astrup er opptatt Karoline Astrup er pålogget Møt nettprestene Janne Sukka er opptatt Janne Sukka er pålogget Møt nettprestene Harald Daasvand er opptatt Harald Daasvand er pålogget Møt nettprestene Knut Nåtedal er opptatt Knut Nåtedal er pålogget