Søndagstanker

 

Prekentekst 24.04.16
5. søndag i påsketiden

6 Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du ga meg fra verden. De var dine, og du ga meg dem, og de har holdt fast på ditt ord. 7 Nå vet de at alt som du har gitt meg, er fra deg. 8 For jeg har gitt dem de ord du ga meg, og de har tatt imot dem. Nå vet de i sannhet at jeg er gått ut fra deg, og de har trodd at du har sendt meg.
    9 Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de er dine. 10 Alt mitt er ditt, og det som er ditt, er mitt, og jeg er blitt herliggjort gjennom dem. 11 Jeg blir ikke lenger i verden, men de er i verden, og jeg går til deg. Hellige Far, bevar dem i ditt navn, det navnet du har gitt meg, så de kan være ett, slik som vi er ett.

12 Da sa Salomo:
           Herren har sagt
          at han vil bo i en mørk sky.
          
    13 Men nå har jeg bygd deg en praktfull bolig,
          et sted der du kan bo for alltid.

27 Men bor Gud virkelig på jorden? Se, himmelen og himlers himmel kan ikke romme deg, langt mindre dette huset som jeg har bygd! 28 Vend deg mot din tjeners bønn og hans rop om nåde, Herre, min Gud! Hør det ropet og den bønnen som din tjener bærer fram for deg i dag. 29 La dine øyne våke over dette huset natt og dag, over det stedet der du har lovet at navnet ditt skal bo. Hør de bønnene som din tjener bærer fram, vendt mot dette stedet! 30 Ja, hør bønnen om nåde som din tjener og ditt folk Israel ber, vendt mot dette stedet! Hør dem i himmelen der du bor, hør og tilgi!
   

17 Han kom og forkynte det gode budskapet om fred både for dere som var langt borte, og for dem som var nær. 18 Gjennom ham har både vi og dere adgang til Far i én Ånd. 19 Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie. 20 Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen. 21 Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren, 22 og i ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i Ånden.

6 Eg har openberra ditt namn for dei menneske du gav meg frå verda. Dei var dine, og du gav dei til meg, og dei har halde fast på ordet ditt. 7 No veit dei at alt det du har gjeve meg, er frå deg. 8 For dei orda du gav meg, har eg gjeve dei. Og dei har teke imot og verkeleg forstått at eg har gått ut frå deg, og dei har kome til tru på at du har sendt meg.
    9 Eg bed for dei. Eg bed ikkje for verda, men for dei som du har gjeve meg, for dei er dine. 10 Alt mitt er ditt, og det som er ditt, er mitt, og eg har vorte herleggjord gjennom dei. 11 Eg er ikkje lenger i verda, men dei er i verda, og eg går til deg. Heilage Far, hald dei fast i ditt namn, det namnet du har gjeve meg, så dei kan vera eitt slik som vi er eitt.

12 Då sa Salomo:
           Herren har sagt
          at han vil bu i ei mørk sky.
          
    13 Men no har eg bygd deg ein staseleg bustad,
          ein stad der du kan bu i all tid.

27 Men bur Gud verkeleg på jorda? Sjå, himmelen og himlars himmel kan ikkje rømma deg, langt mindre dette huset som eg har bygd! 28 Vend deg mot bøna til tenaren din og ropet hans om nåde, Herre, min Gud! Høyr ropet frå tenaren din og den bøna han i dag bed for ditt andlet! 29 Hald auga dine opne over dette huset natt og dag. Vak over den staden der du har lova at namnet ditt skal bu. Høyr dei bønene som tenaren din ber fram, vend mot denne staden! 30 Ja, høyr den bøna om nåde som tenaren din og Israel, folket ditt, bed, vende mot denne staden! Høyr dei i himmelen der du bur, høyr og tilgjev!
   

17 Og han kom og forkynte den gode bodskapen om fred for dykk som var langt borte, og fred for dei som var nær. 18 Ved han har både de og vi tilgang til Far i éin Ande. 19 Så er de ikkje lenger framande og utlendingar. Nei, de er medborgarar saman med dei heilage og høyrer Guds familie til. 20 De er oppbygde på grunnvollen til apostlane og profetane, og hjørnesteinen er Kristus Jesus sjølv. 21 I han blir heile bygningen halden saman, så han veks til eit heilagt tempel i Herren, 22 og i han blir de òg bygde opp til ein bustad for Gud i Anden.

6 Mun lean almmustahttán du nama daidda olbmuide geaid don válljejit máilmmis ja addet munnje. Sii gulle dutnje, ja don addet sin munnje, ja sii leat vurken du sáni. 7 Dál sii dihtet ahte buot maid don leat addán munnje, boahtá dus. 8 Dasgo mun lean addán sidjiide daid sániid maid don addet munnje, ja sii leat vuostáiváldán daid. Dál sii leat duođaid ádden ahte mun lean boahtán du luhtte, ja sii leat oskon ahte don leat vuolggahan mu.
    9 Mun rohkadalan sin ovddas. In rohkadala máilmmi ovddas, muhto sin ovddas geaid don leat addán munnje, dasgo sii gullet dutnje. 10 Buot mii lea mu, lea du, ja dat mii lea du, lea mu, ja mun lean hearvásmahttojuvvon sin bokte. 11 Mun in leat šat máilmmis, muhto sii báhcet máilbmái go mun boađán du lusa. Bassi Áhčči, várjal sin namainat man don leat addán munnje, vai sii livčče okta, nugo moai ge letne okta.

12 Dalle Salomo dajai:
          "Hearrá, don dáhtut ássat moskosis.
          
    13 Mun lean huksen dutnje ássansaji
          agálaš áigái."

27 Muhto ásságo Ipmil duođaid eatnama alde? Albmi, velá almmiid almmitge eai gease du, mo dasto dát tempel maid mun lean huksen! 28 Hearrá, mu Ipmil! Jorgal almmatge bálvaleaddját beallái ja gula mu vuollegis átnuma, go mun dál rohkadalan du ovddas. 29 Ane čalmmiid ijatbeaivái rabasin dán tempela guvlui, dan báikki man hárrái leat cealkán: 'Dás mu namma ássá.' Gula maid du bálvaleaddji rohkadallá dán báikái čalmmiid. 30 Gula du bálvaleaddji ja du álbmoga Israela átnumiid, go mii rohkadallat du dán báikái čalmmiid. Vare don gulašit daid ássansadjásat albmái, gulašit ja attášit ándagassii!
   

17 Son bođii ja sárdnidii ráfi didjiide geat leiddet guhkkin eret, ja sidjiide geat ledje lahka. 18 Dasgo su dihtii sáhttit sihke mii ja dii beassat ovtta Vuoiŋŋas Áhči lusa.
    19 Dii nappo ehpet leat šat amas olbmot ja vierrásat, muhto dii lehpet Ipmila olbmuid siidaguoimmit ja gullabehtet Ipmila dáluolbmuide. 20 Dii lehpet huksejuvvon apoastaliid ja profehtaid vuođu ala, man čiehkageađgi lea Kristus Jesus ieš. 21 Son doallá oppa viesu čoahkis vai dat šattašii Hearrá bassi tempelin, 22 ja su siste dii ge huksejuvvobehtet Ipmila vuoiŋŋalaš viessun.
   

Han ber for oss

"Jeg skal tenke på deg!" sier jeg medfølende til et annet menneske som sliter, og som trenger litt omsorg. Noen ganger sier jeg: «Jeg skal be for deg!» Så tenner jeg et lys, folder hendene og ber ei bønn. Det er sjelden jeg får tilbakemelding om at det hjelper. Hvorfor gjør jeg det da? Er det noe mer enn et uttrykk for medmenneskelig omsorg?

Jeg gjør det fordi Jesus har bedt oss om å gjøre det. Og fordi Jesus gjorde det selv. Han ba for disiplene sine. Og for alle oss som er kommet til tro gjennom dem.

«Jeg ber for dem!» sier Jesus i søndagens tekst. Det er godt å vite. Han har ikke glemt oss. Vi er ikke fullstendig overlatt til oss selv. Han husker på oss, og ber for oss.

Men hva er det han ber om? Det står det faktisk også noe om i teksten. Jesus ber: «Hellige Far, bevar dem i ditt navn, så de kan være ett, slik som vi er ett!»

Det er to ting Jesus ber om. At vi må bli bevart i troen. Det er ingen selvfølge. Til og med Peter, den første leder i den kristne kirke fikk høre: «Jeg bad for deg at din tro ikke måtte svikte!» Derfor trenger vi også at Jesus ber for oss.

Det andre han ber om, er at vi kristne skal være ett. Det kan virke som et håpløst prosjekt. Kristenheten er oppdelt i utrolig mange kirkesamfunn og ulike trosfellesskap. Bare innenfor Den norske folkekirken er det mange grupperingerog skarpe motsetninger. Hvor er enheten i alt mangfoldet?

Jesus snakket om enhet, ikke enighet. Å tilhøre ei menighet er ikke det samme som å ha de samme meninger. Det finnes en enhet midt i mangfold og uenighet. Derfor trenger vi mer enn noensinne å be denne bønnen: «Hellige Far, bevar oss i ditt navn, så vi kan være ett i troen på deg!»

Skrevet av

Odd Jarle Eidner

Prostiprest i Bodø  

18.04.16

Skriv en kommentar

Vi har hatt litt problemer med useriøse kommentarer og spam i det siste. Vi ber deg derfor skrive inn svaret på regnestykket under for å legge inn en kommentar.

Arkiv

Abonner på Søndagstanker

Møt nettprestene Asle Tveit er opptatt Asle Tveit er pålogget Møt nettprestene Einar Vannebo er opptatt Einar Vannebo er pålogget Møt nettprestene Maria Paulsen Skjerdingstad er opptatt Maria Paulsen Skjerdingstad er pålogget Møt nettprestene Marie Skarrebo Holmen er opptatt Marie Skarrebo Holmen er pålogget Møt nettprestene Roger Brevik er opptatt Roger Brevik er pålogget Møt nettprestene Pernille Astrup er opptatt Pernille Astrup er pålogget Møt nettprestene Line Kvalvaag er opptatt Line Kvalvaag er pålogget Møt nettprestene Eli Kristin Flåten er opptatt Eli Kristin Flåten er pålogget Møt nettprestene Lena Rebekka Risnes er opptatt Lena Rebekka Risnes er pålogget Møt nettprestene Britt Aanes Ekhougen er opptatt Britt Aanes Ekhougen er pålogget Møt nettprestene Ingrid Nyhus er opptatt Ingrid Nyhus er pålogget Møt nettprestene Ingunn Grytnes Kristensen er opptatt Ingunn Grytnes Kristensen er pålogget Møt nettprestene Inger Bækken er opptatt Inger Bækken er pålogget Møt nettprestene Karoline Astrup er opptatt Karoline Astrup er pålogget Møt nettprestene Janne Sukka er opptatt Janne Sukka er pålogget Møt nettprestene Harald Daasvand er opptatt Harald Daasvand er pålogget Møt nettprestene Knut Nåtedal er opptatt Knut Nåtedal er pålogget