Søndagstanker

 

Prekentekst 17.04.16
4. søndag i påsketiden

1 La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! 2 I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? 3 Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. 4 Og dit jeg går, vet dere veien.»
    5 Tomas sier til ham: «Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien?» 6 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. 7 Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.»
    8 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett meg, har sett Far. Hvordan kan du da si: ‘Vis oss Far’? 10 Tror du ikke at jeg er i Far og Far i meg? De ord jeg sier til dere, har jeg ikke fra meg selv: Far er i meg og gjør sine gjerninger. 11 Tro meg: Jeg er i Far og Far i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld.

26 Løft blikket mot det høye og se:
          Hvem har skapt alt dette?
          Han som teller stjerners hær,
          fører dem ut
          og kaller dem alle ved navn.
          Hans kraft er så stor og hans styrke så veldig
          at ikke én skal mangle.
          
    27 Hvorfor tenker du, Jakob,
          hvorfor sier du, Israel:
          «Min vei er skjult for Herren,
          min Gud bryr seg ikke om min rett»?
          
    28 Vet du ikke, har du ikke hørt?
           Herren er den evige Gud
          som skapte jordens ender.
          Han blir ikke trett og ikke sliten,
          ingen kan utforske hans forstand.
          
    29 Han gir den trette kraft,
          og den som ikke har krefter,
          gir han stor styrke.
          
    30 Gutter blir trette og slitne,
          unge menn snubler og faller.
          
    31 Men de som venter på Herren,
          får ny kraft,
          de løfter vingene som ørnen,
          de løper og blir ikke slitne,
          de går og blir ikke trette.

14 For vi vet at han som reiste opp Herren Jesus, han skal også reise oss opp sammen med ham og føre oss fram sammen med dere. 15 Men alt skjer for deres skyld, for at nåden skal bli stor og få takken til å stige fra så mange flere – til Guds ære. 16 Derfor mister vi ikke motet, for selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. 17 De trengslene vi nå må bære, er lette, og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet som veier uendelig mye mer. 18 Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige tar slutt, det usynlige er evig.

1 Lat ikkje hjartet dykkar uroast! Tru på Gud og tru på meg! 2 I huset til Far min er det mange rom. Var det ikkje slik, hadde eg då sagt dykk at eg går og vil gjera klar ein stad til dykk? 3 Og når eg har gått og gjort klar ein stad til dykk, kjem eg att og tek dykk til meg, så de skal vera der eg er. 4 Og dit eg går, veit de vegen.»
    5 Tomas seier til han: «Herre, vi veit ikkje kvar du går; korleis kan vi då vita vegen?» 6 Jesus seier: «Eg er vegen, sanninga og livet. Ingen kjem til Far utan gjennom meg. 7 Har de kjent meg, skal de òg kjenna Far min. Frå no av kjenner de han og har sett han.»
    8 Filip seier til han: «Herre, syn oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarar: «No har eg vore så lang ei tid saman med dykk, og du kjenner meg ikkje, Filip? Den som har sett meg, har sett Far. Korleis kan du då seia: ‘Syn oss Far’? 10 Trur du ikkje at eg er i Far og Far i meg? Dei ord eg talar til dykk, har eg ikkje frå meg sjølv; det er Far som er i meg og gjer sine gjerningar. 11 Tru meg: Eg er i Far og Far i meg. Om ikkje for anna, så tru det for gjerningane skuld.

26 Lyft auga mot det høge og sjå:
          Kven har skapt alt dette?
          Han som tel stjernehæren,
          fører dei ut
          og kallar dei alle ved namn.
          Hans kraft er så stor og hans styrke så veldig
          at ikkje éin skal mangla.
          
    27 Kvifor tenkjer du, Jakob,
          kvifor seier du, Israel:
          «Min veg er løynd for Herren,
          min Gud bryr seg ikkje om min rett»?
          
    28 Veit du ikkje, har du ikkje høyrt?
           Herren er den evige Gud
          som skapte endane av jorda.
          Han blir ikkje trøytt og ikkje sliten,
          ingen kan utforska hans forstand.
          
    29 Han gjev den trøytte kraft,
          og den som ikkje har krefter,
          gjev han stor styrke.
          
    30 Gutar blir trøytte og slitne,
          unge menn snublar og fell.
          
    31 Men dei som ventar på Herren,
          får ny kraft,
          dei lyfter vengene som ørna,
          dei spring og blir ikkje slitne,
          dei går og blir ikkje trøytte.

14 For vi veit at han som reiste opp Herren Jesus, han skal òg reisa oss opp med Jesus og føra oss fram saman med dykk. 15 Men alt dette hender for dykkar skuld, så nåden skal bli stor og få takkseiinga til å stiga opp frå fleire og fleire – til Guds ære. 16 Difor mistar vi ikkje motet. Om vårt ytre menneske går til grunne, så blir det indre fornya dag for dag. 17 Dei trengslene vi no må bera, er lette, og dei skaper for oss ein evig herlegdom som veg uendeleg mykje meir. 18 Vi har ikkje det synlege for auga, men det usynlege. For det synlege er forgjengeleg, det usynlege evig.

1 Alloset din váimmut suorganehko. Oskot Ipmilii ja oskot munnje! 2 Mu Áhččán viesus leat ollu lanjat. Jos nu ii livčče, de mun cealkkášin didjiide dan. Dasgo mun manan gárvvistit didjiide saji. 3 Ja go mun lean mannan ja lean gárvvistan didjiide saji, de boađán fas ja válddán din lusan, vai dii livččiidet doppe gos mun lean. 4 Ja dii diehtibehtet geainnu dohko gosa mun manan.»
    5 Duomás dadjá sutnje: «Hearrá, eat mii dieđe gosa don manažat. Mo mii de sáhttit diehtit geainnu?» 6 Jesus cealká: «Mun lean geaidnu, duohtavuohta ja eallin. Ii oktage beasa Áhči lusa earet mu bokte. 7 Jos dii dovddašeiddet mu, de dii dovddašeiddet Áhččán ge. Dás duohko dii dovdabehtet su ja lehpet oaidnán su.»
    8 Filip cealká sutnje: «Hearrá, čájet midjiide Áhči, ja das lea midjiide doarvái.» 9 Jesus vástida: «It go dovdda mu, Filip, vaikko mun lean leamaš nu guhká din luhtte? Dat guhte lea oaidnán mu, lea oaidnán Áhči. Mo de sáhtát dadjat: Čájet midjiide Áhči? 10 It go oskko ahte mun lean Áhči siste ja Áhčči mu siste? Dat sánit maid mun sártnun didjiide, eai leat mus alddán, muhto Áhčči lea mu siste ja dahká daguidis. 11 Oskot munnje go cealkkán ahte mun lean Áhči siste ja Áhčči mu siste. Jos muđuid ehpet oskko, de oskot munnje mu daguid dihtii.

26 Bajidehket čalmmiid allagassii ja gehččet:
          Gii lea sivdnidan buot dán?
          Son gii geahčada násttiid veagaid
          ja buktá daid ovdan,
          son gii diehtá buot daid namaid.
          Nu stuoris lea su fápmu,
          nu nanus su váldi
          ahte dain ii váillo oktage.
          
    27 Jakob, manne don sártnut ná,
          Israel, mo don sáhtát dadjat:
          "Hearrá ii leat oaidnán mu vádjolusa,
          mu Ipmil ii beroš mu áššis."
          
    28 Itgo leat jo oahppan,
          itgo leat gullan?
          Hearrá lea agálaš Ipmil,
          son lea sivdnidan oppa eatnama.
          Ii son váibba, ii son viesa,
          suokkardallameahttun lea su viisodat.
          
    29 Son addá fámu váiban olbmui,
          veajuheapmái son addá
          ođđa vuoimmi.
          
    30 Bártnitge vedjet váibat ja viessat,
          nuorra olbmát guossalit ja gahččat,
          
    31 muhto dat geat vurdet Hearrá,
          ožžot ođđa návccaid,
          sii bajidit soajáid dego goaskimat.
          Sii vihket eaige viesa,
          sii vádjolit eaige váibba.

14 Mii han diehtit ahte son guhte bajásčuoččáldahtii Hearrá Jesusa, bajásčuoččáldahttá min ge suinna ja divvu min dinguin iežas ovdii. 15 Buot dát dáhpáhuvvá din dihtii vai árbmu álo viidánivččii ja giitalus lassánivččii valjit Ipmilii gudnin.
    16 Danne mii eat arvvahuva. Vaikko velá min olgguldas olmmoš billistuvvo ge, de min siskkildas olmmoš ođasmahttojuvvo almmatge beaivvis beaivái. 17 Dat áŧestusat maid mii dál fertet guoddit, leat geahppasat, ja buktet midjiide agálaš hearvásvuođa valljugas riggodaga. 18 Ii mis leat čalmmiid ovddas dat mii lea oinnolaš, muhto dat mii lea oaidnemeahttun. Dasgo dat mii lea oinnolaš, bistá muhtun áiggi, muhto dat mii lea oaidnemeahttun, bistá agálaččat.
   

En god vei

Veien, sannheten og livet – med de tre ordene gjør Jesus seg selv til eksklusiv forvalter for og innhold i alt som har med Gud å gjøre. I neste setning gjør han det enda klarere: Ingen kommer til Far uten ved meg.
Det er relativt lite slingringsmonn her.
Men denne eksklusiviteten er dypt frigjørende for oss alle.
For det betyr at ingen andre enn Gud selv er veien til Guds rike, eller Fars hus, som Jesus selv kalte det.
Ingen kirke, ingen menighet, forsamling eller teologisk retning kan være den veien. Men de kan peke på veien, i den grad de peker på Jesus.
Når vi blir kjent med ham blir vi også kjent med veien.

Jeg har et helt avslappet forhold til andre menneskers forhold til både Gud og kirken,  jeg blir ikke satt ut av verken statistikker eller meningsmålinger, men jeg ser det som min store oppgave å få folk til å ønske å bli kjent med han som våger å snakke om seg selv på den måten Jesus gjør i dag.
For bare ved å bli kjent med ham kan de begynne å tro på ham.

Den veien Jesus viste disiplene og viser oss heter nåde, barmhjertighet og kjærlighet.
Dette møter han oss med, og derfor er jeg overbevist om at Jesus aldri blir irrelevant.

 

Skrevet av

Lars-Erik Espeland

Sokneprest i Tanum (Bærum)  

11.04.16
2 kommentarer
  • Cato Klart og tydelig, ingen omskrivninger eller tolkninger. Takk!
    15.04.2016 16:27:52
  • Dithen Takk for fine søndagstanker :)
    15.04.2016 15:06:01

Skriv en kommentar

Vi har hatt litt problemer med useriøse kommentarer og spam i det siste. Vi ber deg derfor skrive inn svaret på regnestykket under for å legge inn en kommentar.

Arkiv

Abonner på Søndagstanker

Møt nettprestene Asle Tveit er opptatt Asle Tveit er pålogget Møt nettprestene Einar Vannebo er opptatt Einar Vannebo er pålogget Møt nettprestene Maria Paulsen Skjerdingstad er opptatt Maria Paulsen Skjerdingstad er pålogget Møt nettprestene Marie Skarrebo Holmen er opptatt Marie Skarrebo Holmen er pålogget Møt nettprestene Roger Brevik er opptatt Roger Brevik er pålogget Møt nettprestene Pernille Astrup er opptatt Pernille Astrup er pålogget Møt nettprestene Line Kvalvaag er opptatt Line Kvalvaag er pålogget Møt nettprestene Eli Kristin Flåten er opptatt Eli Kristin Flåten er pålogget Møt nettprestene Lena Rebekka Risnes er opptatt Lena Rebekka Risnes er pålogget Møt nettprestene Britt Aanes Ekhougen er opptatt Britt Aanes Ekhougen er pålogget Møt nettprestene Ingrid Nyhus er opptatt Ingrid Nyhus er pålogget Møt nettprestene Ingunn Grytnes Kristensen er opptatt Ingunn Grytnes Kristensen er pålogget Møt nettprestene Inger Bækken er opptatt Inger Bækken er pålogget Møt nettprestene Karoline Astrup er opptatt Karoline Astrup er pålogget Møt nettprestene Janne Sukka er opptatt Janne Sukka er pålogget Møt nettprestene Harald Daasvand er opptatt Harald Daasvand er pålogget Møt nettprestene Knut Nåtedal er opptatt Knut Nåtedal er pålogget