Søndagstanker

 

Prekentekst 01.05.16
1. mai

25 Men Jesus kalte dem til seg og sa: «Dere vet at folkenes fyrster undertrykker dem, og stormennene deres styrer med hard hånd. 26 Men slik skal det ikke være blant dere. Den som vil bli stor blant dere, skal være tjeneren deres, 27 og den som vil være først blant dere, skal være slaven deres. 28 Slik er heller ikke Menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.»

23 Lenge etter dette døde kongen i Egypt. Israelittene sukket og klaget over slavearbeidet, og skriket deres steg opp til Gud. 24 Gud hørte hvordan de stønnet, og Gud husket sin pakt med Abraham, Isak og Jakob. 25 Gud så til israelittene; Gud kjente dem.

7 Herren sa: «Jeg har sett mitt folks nød i Egypt og har hørt skrikene deres under slavedriverne. Jeg kjenner deres smerte. 8 Jeg har steget ned for å fri dem ut av hendene på egypterne og føre dem opp fra dette landet og inn i et godt og vidstrakt land, inn i et land som flyter av melk og honning, stedet hvor kanaaneerne og hetittene, amorittene og perisittene, hevittene og jebusittene bor. 9 For nå har skriket fra israelittene nådd meg, og jeg har også sett hvor hardt egypterne undertrykker dem. 10 Gå nå! Jeg sender deg til farao. Du skal føre mitt folk, israelittene, ut av Egypt.»
   

1 Og nå, dere rike! Gråt og klag over all den ulykke som skal komme over dere! 2 Rikdommen deres råtner, og klærne blir møllspist, 3 gullet og sølvet ruster bort, og rusten skal vitne mot dere og fortære kroppen deres som ild. Dere har brukt endetiden til å samle skatter! 4 Men hør: Den roper høyt, den lønnen dere holdt tilbake fra arbeiderne som skar åkrene deres, og nødropet fra dem som høster inn, har nådd fram til Herren Sebaots øre. 5 Dere har levd i luksus og overflod på jorden og gjort hjertene fete til slaktedagen. 6 Den rettferdige har dere dømt og drept, og ingen gjør motstand mot dere.

25 Men Jesus kalla dei til seg og sa: «De veit at fyrstane over folka undertrykkjer dei, og stormennene deira styrer med hard hand. 26 Men slik skal det ikkje vera blant dykk. Den som vil bli stor mellom dykk, skal vera tenaren dykkar; 27 og den som vil vera den første av dykk, skal vera slaven dykkar. 28 Menneskesonen er heller ikkje komen for å la seg tena, men for sjølv å tena og gje livet sitt til løysepenge for mange.»

23 Lenge etter dette døydde kongen i Egypt. Israelittane sukka og klaga over slavearbeidet, og skriket deira steig opp til Gud. 24 Gud høyrde korleis dei stønna, og Gud kom i hug si pakt med Abraham, Isak og Jakob. 25 Gud såg til israelittane; Gud kjende dei.

7 Herren sa: «Eg har sett nauda til mitt folk i Egypt og har høyrt skrika deira under slavedrivarane. Eg kjenner deira smerte. 8 Eg har stige ned for å fria dei ut av hendene på egyptarane og føra dei opp frå dette landet og inn i eit godt og vidt land, inn i eit land som fløymer med mjølk og honning, staden der kanaanearane og hetittane, amorittane og perisittane, hevittane og jebusittane bur. 9 For no har skriket frå israelittane nådd meg, og eg har òg sett kor hardt egyptarane undertrykkjer dei. 10 Gå no! Eg sender deg til farao. Du skal føra folket mitt, israelittane, ut frå Egypt.»
   

1 Og no, de rike! Gråt og jamra over all den ulukke som ventar dykk! 2 Rikdomen dykkar har rotna, og kleda er mølletne; 3 gullet og sølvet er rusta bort, og rusta skal vitna mot dykk og eta kroppen dykkar som eld. De har samla dykk skattar i endetida! 4 Men høyr: Ho ropar høgt, den løna de heldt att frå arbeidarane som skar åkrane dykkar, og klageropet frå dei som haustar inn, har nådd fram til Herren Sebaots øyre. 5 I luksus og overflod har de levd på jorda og gjort hjarta dykkar feite til slaktedagen. 6 Den rettferdige har de dømt og drepe, og ingen gjer motstand mot dykk.

25 Muhto Jesus gohčui sin lusas ja celkkii: «Dii diehtibehtet ahte ráđđejeaddjit leat álbmogiid hearrát, ja ahte riikkaid bajimuččat dollet álbmogiid garra válddi vuolde. 26 Nu ii galgga leat din gaskkas. Muhto dat guhte din gaskkas áigu leat stuoris, galgá leat din bálvaleaddji, 27 ja dat guhte din gaskkas áigu leat njunušin, galgá leat din šlávva, 28 nugo Olbmobárdni ge ii leat boahtán bálvaluvvot, muhto bálvalit ja addit heakkas lonástussan eatnagiid ovddas.»
   

23 Jagit golle, ja Egypta gonagas jámii, muhto israellaččat šuhkke ain šlávvavuođas. Sii čurvo heađis, ja sin heahtečuorvvas badjánii Ipmila lusa. 24 Ipmil gulai sin šuohkáhusaid ja muittii lihtus Abrahamiin, Isakiin ja Jakobiin. 25 Ipmil geahčai israellaččaid beallái ja dovdáhii iežas sidjiide.

7 Hearrá celkkii: "Mun lean oaidnán iežan álbmoga vártnuhisvuođa Egyptas ja lean gullan, mo israellaččat váidalit sordiideaset garasvuođa. Mun dovddan sin heađi. 8 Mun lean boahtán gádjut sin egyptalaččaid gieđas ja doalvut sin Egyptas buori eatnamii mii lea viiddis ja gos golgá mielki ja honnet, dakkár eatnamii gos dál orrot kanaanlaččat, hetlaččat, amorlaččat, perisselaččat, hivvelaččat ja jebuslaččat. 9 Dál lea israellaččaid heahtečuorvvas boahtán mu ovdii, ja mun lean oaidnán mo egyptalaččat áŧestit sin. 10 Vuolgge, mun vuolggahan du farao lusa. Don galggat doalvut mu álbmoga, israellaččaid, eret Egyptas."

1 Gullet dii riggát: Čirrot ja luibmet buot daid vártnuhisvuođaid dihtii mat deaividit din! 2 Din riggodat guohcaga, ja muohcu borrá din biktasiid; 3 din gollit ja silbbat giimmagit, ja daid giimma duođašta din vuostái ja loaktá din rupmašiid dego dolla. Maŋimuš áiggiid dii lehpet čohkken dávviriid alcceseattet. 4 Muhto dat bálká man dii lehpet rievidan dain bargiin geat láddjejedje din bealdduid, čuorvu albmái, ja ládjobargiid čuorvvas lea ollen Hearrái Sebaotii. 5 Dii lehpet eallán hávskodagain ja duhtadan hálidusaideattet eatnama alde ja buoidudahttán váimmuideattet njuovvanbeaivái. 6 Dii lehpet dubmen ja goddán vanhurskása, ii ge son vuostálastte din.
   

Bønnen er pusten min

Bønn er pusten til et hvert menneske på jorda. Noen vil protestere på det, men slik tenker jeg at hjertet mitt slår i takt med tvilen, troen, gleden og fortvilelsen, så snapper munnen etter luft og lungene må fylles, uansett, for at livet skal gå.

Jesus ga meg en bønn. Sammen med den bønnen ga han oss en vakker formaning. Ikke slit deg ut for å finne ordene, for å forklare Gud hvordan alt er. Ikke slit deg ut for å vise hvor from du er, eller hvor flink du er med ord. Bønnen er noe mer, den er noe annet, den er noe større enn det du klarer å forstå, så se her, her har du noen ord om lengsler, og rettferdighet, om Guds vilje og våre liv.

Gud ga meg pust, rommer meg og bærer meg
Bønnen er pusten i mitt liv. Det betyr ikke at jeg bruker mye tid til å be. Som oftest er armene mine og hendene mine opptatt med alt mulig annet enn å folde dem, som oftest er hodet mitt fylt av alle gjøremål og avtaler, mer enn av bønn. Som oftest er kroppen på vei, videre. Men inni meg bor erkjennelsen av ikke å klare, ikke forstå, ikke være nok. Inni meg bor sukkene, fortellingene om alt jeg burde ha gjort, og inni meg bor erkjennelsen av Gud, alt jeg ikke forstår, alt som er større enn meg, som omfavner meg, bærer meg og holder alle ting sammen, der er Gud.

De dagene armene mine henger rett ned, ordene er borte, fortvilelsen rammer, de dagene er det sterkest å vite at det som fremdeles holder tingene sammen, holder oss oppe, ikke er mine ord, mine handlinger eller min forståelse av noe som helst. Det er Gud som gir, som bærer, og som også makter å romme meg, min tomhet og tvil, og også noen gode og tankeløse dager. Guds vilje, Guds kjærlighet, Guds armer. Jeg, jeg kan bare åpne munnen og snappe etter luft. Amen.

Skrevet av

Ingunn Dalan Vik

Sykehusprest  

25.04.16
2 kommentarer
  • Anne-Lisbeth Takk for gode befriende ord.
    01.05.2016 09:45:16
  • 15
    29.04.2016 07:58:35

Skriv en kommentar

Vi har hatt litt problemer med useriøse kommentarer og spam i det siste. Vi ber deg derfor skrive inn svaret på regnestykket under for å legge inn en kommentar.

Arkiv

Abonner på Søndagstanker

Møt nettprestene Asle Tveit er opptatt Asle Tveit er pålogget Møt nettprestene Einar Vannebo er opptatt Einar Vannebo er pålogget Møt nettprestene Maria Paulsen Skjerdingstad er opptatt Maria Paulsen Skjerdingstad er pålogget Møt nettprestene Marie Skarrebo Holmen er opptatt Marie Skarrebo Holmen er pålogget Møt nettprestene Roger Brevik er opptatt Roger Brevik er pålogget Møt nettprestene Pernille Astrup er opptatt Pernille Astrup er pålogget Møt nettprestene Line Kvalvaag er opptatt Line Kvalvaag er pålogget Møt nettprestene Eli Kristin Flåten er opptatt Eli Kristin Flåten er pålogget Møt nettprestene Lena Rebekka Risnes er opptatt Lena Rebekka Risnes er pålogget Møt nettprestene Britt Aanes Ekhougen er opptatt Britt Aanes Ekhougen er pålogget Møt nettprestene Ingrid Nyhus er opptatt Ingrid Nyhus er pålogget Møt nettprestene Ingunn Grytnes Kristensen er opptatt Ingunn Grytnes Kristensen er pålogget Møt nettprestene Inger Bækken er opptatt Inger Bækken er pålogget Møt nettprestene Karoline Astrup er opptatt Karoline Astrup er pålogget Møt nettprestene Janne Sukka er opptatt Janne Sukka er pålogget Møt nettprestene Harald Daasvand er opptatt Harald Daasvand er pålogget Møt nettprestene Knut Nåtedal er opptatt Knut Nåtedal er pålogget