Søndagstanker

 

Prekentekst 13.03.16
Maria budskapsdag

39 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda 40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet hørte Marias hilsen, sparket barnet i magen hennes. Hun ble fylt av Den hellige ånd 42 og ropte høyt: «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten i ditt morsliv. 43 Men hvordan kan det skje at min Herres mor kommer til meg? 44 For da lyden av din hilsen nådde øret mitt, sparket barnet i magen min av fryd. 45 Og salig er hun som trodde, for det som Herren har sagt henne, skal gå i oppfyllelse.»

21 Elkana dro opp igjen med hele sitt hus for å bære fram det årlige slaktofferet og løfteofferet for Herren, 22 men Hanna ble ikke med. Hun sa til mannen sin: «Når gutten er avvent, vil jeg ta ham med, så han kan bli fremstilt for Herren og siden være der all sin tid.» 23 «Gjør som du synes best», svarte mannen hennes, Elkana. «Bli hjemme til du har avvent ham. Måtte Herren oppfylle sitt ord!» Så ble kvinnen hjemme og ammet sønnen sin til han var avvent.
    24 Da hun hadde avvent ham, tok hun ham med opp til Herrens hus i Sjilo. Hun hadde med seg en treårsgammel okse, en efa mel og en skinnsekk med vin. Gutten *var med dem, og de brakte ham fram for Herren. Og hans far slaktet slaktofferet, slik han gjorde hvert år for Herren. 25 Han førte fram• gutten og slaktet oksen, og Hanna, hans mor, førte ham fram for Eli. 26 «Tro meg, herre!» sa hun. «Så sant du lever, herre, jeg er den kvinnen som sto her hos deg og ba til Herren. 27 Denne gutten var det jeg ba om, og Herren har gitt meg det jeg ba ham om. 28 Nå gir jeg ham tilbake til Herren for hele hans levetid. Han skal tilhøre Herren.» Så bøyde de seg og tilba Herren der.

12 Derfra bar det videre til Filippi, en by som ligger i det første distriktet i Makedonia og er romersk koloni. I denne byen ble vi noen dager. 13 På sabbatsdagen gikk vi utenfor byporten, til en elv hvor vi mente det var et bønnested. Der satte vi oss ned og talte til kvinnene som var samlet. 14 Blant tilhørerne var det en kvinne fra Tyatira som het Lydia. Hun handlet med purpurtøy og hørte til dem som dyrket Gud. Herren åpnet hennes hjerte så hun tok til seg det Paulus sa. 15 Sammen med alle i sitt hus ble hun døpt, og hun ba oss: «Kom og bo i hjemmet mitt, så sant dere mener at jeg tror på Herren.» Og hun overtalte oss til det.

39 Nokre dagar etter drog Maria av stad og skunda seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda 40 der Sakarja budde. Der gjekk ho inn til Elisabet og helsa på henne. 41 Då Elisabet høyrde helsinga frå Maria, sparka barnet i magen hennar. Ho vart fylt av Den heilage ande 42 og ropa høgt: «Velsigna er du mellom kvinner, og velsigna er frukta i ditt morsliv. 43 Korleis kunne det henda meg at mor til Herren min kjem til meg? 44 For då lyden av helsinga di nådde øyret mitt, sparka barnet i magen min av fryd. 45 Ja, sæl er ho som trudde, for det Herren har sagt til henne, skal oppfyllast.»

21 Elkana drog opp att med heile sitt hus for å bera fram det årlege slaktofferet og lovnadsofferet for Herren, 22 men Hanna vart ikkje med. Ho sa til mannen sin: «Når guten er avvand, vil eg ta han med, så han kan førast fram for Herren og sidan vera der all si tid.» 23 «Gjer som du tykkjer best», svara mannen hennar, Elkana. «Ver heime til du har vant han av! Måtte Herren setja sitt ord i verk!» Så heldt kvinna seg heime og amma sonen til han var avvand.
    24 Då ho hadde vant han av, tok ho han med opp til Herrens hus i Sjilo. Ho hadde med seg ein treårsgammal okse, ein efa mjøl og ein skinnsekk med vin. Guten *var med dei, og dei førte han fram for Herren. Og far hans slakta slaktofferet, slik han gjorde kvart år for Herren. 25 Han førte fram• guten og slakta oksen. Hanna, mor hans, kom fram for Eli med guten. 26 «Tru meg, herre!» sa ho. «Så sant du lever, herre, eg er den kvinna som stod her hos deg og bad til Herren. 27 Denne guten var det eg bad om, og Herren har gjeve meg det eg bad om. 28 No gjev eg han tilbake til Herren for heile hans levetid. Han skal høyra til Herren.» Så bøygde dei seg og tilbad Herren der.

12 Derifrå drog vi til Filippi, ein by som ligg i det første distriktet i Makedonia og er ein romersk koloni. Vi vart verande nokre dagar der i byen. 13 På sabbatsdagen gjekk vi utanfor byporten, bort til ei elv der vi meinte det var ein bønestad. Og vi sette oss og tala til dei kvinnene som var komne saman. 14 Der var det ei kvinne frå Tyatira som heitte Lydia og handla med purpurtøy. Ho var ei av dei som dyrka Gud. Ho høyrde på oss, og Herren opna hjartet hennar så ho tok til seg det Paulus sa. 15 Då ho og heile huslyden hennar var døypte, bad ho oss til seg og sa: «Så sant de held meg for ei kvinne som trur på Herren, så kom heim til meg og bli der.» Og ho overtala oss til det.

39 Moadde beaivvi maŋŋil Márjá vulggii ja doamai várregiliide, muhtun Judea gávpogii. 40 Son manai Sakarja vissui ja buorástahtii Elisabeta. 41 Go Elisabet gulai Márjjá buorástahttima, de mánná lihkastii su siste ja Bassi Vuoigŋa devddii su. 42 Elisabet čuorvvui alla jienain: «Buressivdniduvvon leat don nissoniid gaskkas, ja buressivdniduvvon lea du heakka šaddu. 43 Gii ba mun leaččan, ahte Hearrán eadni boahtá mu lusa? 44 Dasgo dalle go mun gullen du buorástahttima, de mánná lihkastii ávuin mu siste. 45 Ja ávdugas son guhte oskkui, dasgo dat maid Hearrá lea cealkán sutnje, ollašuvvá.»
   
   

21 Go Elkana fas lei vuolgimin oppa bearrašiinnis Šiloi oaffaruššat Hearrái jahkásaš oaffara ja iežas lohpádusoaffara, 22 de Hanna ii dáhttonge vuolgit fárrui, muhto dajai boadnjásis: "Go mun lean botkehan bártnáža, de mun doalvvun su Hearrá muođuid ovdii, ja doppe son oažžu orrut oppa eallinagis." 23 Elkana vástidii sutnje: "Daga maid anát buoremussan. Oro ruovttus dassážii go leat botkehan bártnáža. Vare Hearrá divttášii šaddat nu go don dajat."
        Hanna orui ruovttus ja njamahii bártnis dassážii go botkehii su. 24 Go son lei botkehan bártnis, de son vulggii Elkanain doalvut su Hearrá vissui Šiloi, ja sudnos lei fárus golmmajahkásaš vuoksá, efa veardde jáffut ja viidneseahkka. Áhčči njuovai vuovssá ja oaffarušai dan njuovvanoaffarin Hearrái, nugo son lávii dahkat juohke jagi. 25 Hanna, bártni eadni, doalvvui bártni Eli lusa 26 ja dajai: "Gula mu, hearrá! Nu duohta go don ealát, hearrá, de mun lean dat nisson gii čužžon dás du luhtte rohkadallamin Hearrá. 27 Dán bártni mun ánuhin, ja Hearrá lea addán munnje maid mun bivden sus. 28 Dál mun attán su ruoktot Hearrái. Son gullá Hearrái nu guhká go eallá."
        De sii rohkadalle doppe Hearrá.

12 Das jotkkiimet Filippii, mii lea romalaš koloniija ja Makedonia vuosttaš guovllu gávpot. Dan gávpogis oruimet moadde beaivvi. 13 Sábbáhin manaimet gávpotpoartta olggobeallái eatnogáddái gos navddiimet leat rohkadallanbáikki. Dasa čohkáneimmet ja sárdnugođiimet daidda nissoniidda geat ledje čoagganan. 14 Okta sis geat ledje guldaleamen min, lei Lydia, muhtun nisu Tyatira gávpogis eret. Son vuvddii purpurliinniid ja lei ipmilbalolaš. Hearrá rabai su váimmu, vai son vuostáiválddášii Bávlosa sániid. 15 Go son lei gásttašuvvon oktan dáluinis, de bovdii min ja dajai: «Jos anežehpet mu Hearrái osku olmmožin, de bohtet mu guossin.» Ja son sártnuhii min boahtit.
   

Utvalgt og undrende

Det går an å være både jordnær og ekstatisk. Maria og Elisabet var kusiner, og begge familier fikk ekstraordinære besøk av engler som fortalte dem utrolige ting. Disse kvinnene skulle bli mødre til så betydningsfulle skikkelser som Jesus og døperen Johannes. For Elisabet sin del var det mannen Sakarja som fikk englebesøk, og han syntes det hørtes så uvirkelig ut at Elisabet skulle bli mor at han ikke kunne tro det. Da Maria fikk englebesøk tok hun imot beskjeden med både stoisk ro og ærbødighet. Senere, når kvinnene møttes og kunne glede seg over hverandres mager, skulle de juble i ekstase over barna de fikk bære fram!

Jublet de mest over å være utvalgt? Eller jublet de like mye over at Gud handler i historien og skaper store forskjeller gjennom sine valg? Når de ser sin utvelgelse, så ser de også de store linjene, at Gud har vandret med sitt folk fra slekt til slekt.

Gud som går med. For mange kjennes ikke det som noen selvfølgelighet. For disse kvinnene var det tydeligvis det. De klarte å lene seg til løftene de fikk i undring og lydighet. Og så gikk de på den veien som Gud hadde staket ut for dem. Hva gav dem denne tilliten? Var det personlige erfaringer? Var det løftene fra gamle bibelske skrifter som overbeviste dem? Eller var det kjennskapen til sitt eget folks historie som hjalp dem til å holde fast på at de også var trygge i Guds varetekt?  Vi vet ikke helt, men vi vet de svarte ja til oppdraget.

Skrevet av

Knut Nåtedal

Nettprest  

07.03.16

Skriv en kommentar

Vi har hatt litt problemer med useriøse kommentarer og spam i det siste. Vi ber deg derfor skrive inn svaret på regnestykket under for å legge inn en kommentar.

Arkiv

Abonner på Søndagstanker

Møt nettprestene Asle Tveit er opptatt Asle Tveit er pålogget Møt nettprestene Einar Vannebo er opptatt Einar Vannebo er pålogget Møt nettprestene Maria Paulsen Skjerdingstad er opptatt Maria Paulsen Skjerdingstad er pålogget Møt nettprestene Marie Skarrebo Holmen er opptatt Marie Skarrebo Holmen er pålogget Møt nettprestene Roger Brevik er opptatt Roger Brevik er pålogget Møt nettprestene Pernille Astrup er opptatt Pernille Astrup er pålogget Møt nettprestene Line Kvalvaag er opptatt Line Kvalvaag er pålogget Møt nettprestene Eli Kristin Flåten er opptatt Eli Kristin Flåten er pålogget Møt nettprestene Lena Rebekka Risnes er opptatt Lena Rebekka Risnes er pålogget Møt nettprestene Britt Aanes Ekhougen er opptatt Britt Aanes Ekhougen er pålogget Møt nettprestene Ingrid Nyhus er opptatt Ingrid Nyhus er pålogget Møt nettprestene Ingunn Grytnes Kristensen er opptatt Ingunn Grytnes Kristensen er pålogget Møt nettprestene Inger Bækken er opptatt Inger Bækken er pålogget Møt nettprestene Karoline Astrup er opptatt Karoline Astrup er pålogget Møt nettprestene Janne Sukka er opptatt Janne Sukka er pålogget Møt nettprestene Harald Daasvand er opptatt Harald Daasvand er pålogget Møt nettprestene Knut Nåtedal er opptatt Knut Nåtedal er pålogget