En av mine minste

Domssøndag/Kristi kongedag: PrekentekstMatt 25,31-46

Bokmål

31 Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet,32 og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene,33 og stille sauene på sin høyre side og geitene på sin venstre.
34 Så skal kongen si til dem på sin høyre side: ‘Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og ta i arv det riket som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt.35 For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg;36 jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.’37 Da skal de rettferdige svare: ‘Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke?38 Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg?39 Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg?’40 Og kongen skal svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.’
41 Så skal han si til dem på venstre side: ‘Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og englene hans.42 For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat; jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke;43 jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg ikke; jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg.’44 Da skal de svare: ‘Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel uten å komme deg til hjelp?’45 Da skal han svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere ikke gjorde mot én av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg.’46 Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.»

Nynorsk

31 Men når Menneskesonen kjem i sin herlegdom og alle englane med han, då skal han sitja på trona i sin herlegdom.32 Alle folkeslag skal samlast framfor han, og han skal skilja dei frå kvarandre, som ein gjetar skil sauene frå geitene,33 og setja sauene på si høgre side og geitene på si venstre.
   34 Så skal kongen seia til dei på høgre sida: ‘Kom hit, de som er velsigna av Far min, og ta i arv det riket som er gjort i stand til dykk frå verda vart grunnlagd.35 For eg var svolten, og de gav meg mat; eg var tørst, og de gav meg drikke; eg var framand, og de tok imot meg;36 eg var naken, og de kledde meg; eg var sjuk, og de såg til meg; eg var i fengsel, og de vitja meg.’37 Då skal dei rettferdige svara: ‘Herre, når såg vi deg svolten og gav deg mat, eller tørst og gav deg drikke?38 Når såg vi deg framand og tok imot deg, eller naken og kledde deg?39 Og når såg vi deg sjuk eller i fengsel og vitja deg?’40 Men kongen skal svara dei: ‘Sanneleg, eg seier dykk: Alt de gjorde mot eit av desse minste syskena mine, det gjorde de mot meg.’
   41 Så skal han seia til dei på venstre sida: ‘Gå bort frå meg, de som er forbanna, til den evige elden som er gjord i stand for djevelen og englane hans.42 For eg var svolten, men de gav meg ikkje mat; eg var tørst, men de gav meg ikkje drikke;43 eg var framand, men de tok ikkje imot meg; eg var naken, men de kledde meg ikkje; eg var sjuk og i fengsel, men de såg ikkje til meg.’44 Då skal dei svara: ‘Herre, når såg vi deg svolten eller tørst eller framand eller naken eller sjuk eller i fengsel utan å hjelpa deg?’45 Men han skal svara dei: ‘Sanneleg, eg seier dykk: Alt de ikkje gjorde mot ein av desse minste, det har de heller ikkje gjort mot meg.’46 Så skal dei gå bort til evig straff, og dei rettferdige til evig liv.»

Nordsamisk

31 Go Olbmobárdni boahtá hearvásvuođastis, ja buot eŋgelat suinna, de son čohkána hearvásvuođa truvdnui.32 Buot álbmogat čohkkejuvvojit su ovdii, ja son rátká sin, dego geahčči rátká sávzzaid gáiccain;33 sávzzaid bidjá olgeš beallái ja gáiccaid gurut beallái.
   34 De gonagas cealká daidda geat leat su olgeš bealde: «Bohtet deike, dii geaid mu Áhčči lea buressivdnidan, ja árbejehket dan riikka mii lea ráhkaduvvon didjiide máilmmi vuođđudeami rájes.35 Dasgo mun ledjen nealggis, ja dii attiidet munnje borrat; mun ledjen goikkus, ja dii attiidet munnje juhkat; mun ledjen amas, ja dii válddiidet mu vuostái;36 mun ledjen álás, ja dii gárvvoheiddet mu; mun ledjen buohcamin, ja dii galliidet mu; mun ledjen giddagasas, ja dii bođiidet mu lusa.»37 De vanhurskásat vástidit sutnje: «Hearrá, goas mii oinniimet du nealgumin ja attiimet dutnje borrat, dahje goikkus ja attiimet dutnje juhkat?38 Goas oinniimet du amasin ja válddiimet du vuostái, dahje álásin ja gárvvoheimmet du?39 Goas oinniimet du buohcamin dahje giddagasas, ja galliimet du?»40 Ja gonagas vástida sidjiide: «Duođaid, mun cealkkán didjiide: Buot maid dii lehpet dahkan oktii dáin mu uhcimus vieljažiin, dan lehpet dahkan munnje.»
   41 Dasto son cealká sidjiide geat leat su gurut bealde: «Mannet eret mu luhtte, dii geat lehpet garuhuvvon, agálaš dollii, mii lea ráhkaduvvon beargalahkii ja su eŋgeliidda.42 Dasgo mun ledjen nealggis, ehpet ge dii addán munnje borrat; mun ledjen goikkus, ehpet ge addán munnje juhkat;43 mun ledjen amas, ehpet ge váldán mu vuostái; mun ledjen álás, ehpet ge gárvvohan mu; mun ledjen buohcamin ja giddagasas, ehpet ge gallen mu.»44 Dalle sii vástidit sutnje: «Hearrá, goas oinniimet mii du nelgon dahje goikan dahje amasin dahje álásin dahje buohcamin dahje giddagasas veahketkeahttá du?»45 Dalle son vástida sidjiide: «Duođaid, mun cealkkán didjiide: Buot maid dii ehpet leat dahkan oktii dáin uhcimusain, dan ehpet leat dahkan munnje ge.»46 Ja dát mannet eret agálaš ráŋggáštussii, muhto vanhurskásat agálaš eallimii.
   

1. lesetekstJes 57,14-16

Bokmål

14 Han sier:
          Bygg, bygg, rydd vei!
          Ta bort hver snublestein
          fra veien til folket mitt!
          
   15 Så sier han som er høy og opphøyd,
          han som troner evig,
          Den hellige er hans navn:
          I det høye og hellige bor jeg
          og hos den som er knust og nedbøyd i ånden.
          Jeg vil gi ånden liv hos dem som er bøyd ned,
          gi hjertet liv hos dem som er knust.
          
   16 For jeg fører ikke sak til evig tid
          og er ikke harm for alltid.
          Da ville ånden bli kraftløs for mitt ansikt,
          livspusten som jeg har laget.
          
   

Nynorsk

14 Han seier:
          Bygg, bygg, rydd veg!
          Ta bort kvar snublestein
          frå vegen til folket mitt!
          
   15 Så seier han som er høg og opphøgd,
          han som tronar evig,
          Den heilage er hans namn:
          I det høge og heilage bur eg
          og hos den som er knust og nedbøygd i ånda.
          Eg vil gje ånda liv hos dei som er bøygde ned,
          gje hjartet liv hos dei som er knuste.
          
   16 For eg fører ikkje sak til evig tid
          og er ikkje harm for alltid.
          Då ville ånda bli kraftlaus for mitt andlet,
          livspusten som eg har laga.
          
   

Nordsamisk

14 Hearrá cealká:
          Ráhkadehket, dássejehket geainnu,
          jávkadehket eastagiid
          mu álbmoga ovddas!
          
   15 Ná cealká son gii lea
          allat ja aliduvvon,
          gii čohkká truvnnus agálaččat,
          gean namma lea bassi:
          - Mun ásan allagasas ja
          bassivuođas,
          muhto ásan maid daid luhtte
          geaid váibmu lea cuvkejuvvon
          ja geaid vuoigŋa lea vuoliduvvon.
          Mun ealáskahtán
          cuvkejuvvon olbmuid váimmu
          ja ealláhan
          vuoliduvvon olbmuid vuoiŋŋa.
          
   16 In mun ráŋggo din agálaš áigái
          inge leat didjiide moaris agálaččat.
          Muđui din eallinvuoigŋa duššašii,
          iige oktage dain heakkalaččain
          maid lean sivdnidan,
          gierddaše mu ovddas.
          
   

2. lesetekstÅp 20,11-13

Bokmål

11 Og jeg så en stor, hvit trone og ham som satt på den. Jord og himmel flyktet bort fra hans ansikt og var ikke lenger til.12 Og jeg så de døde, både store og små: De sto foran tronen, og bøker ble åpnet. Så ble en annen bok åpnet, livets bok. Og de døde ble dømt etter det som sto skrevet i bøkene, etter sine gjerninger.13 Havet ga fra seg de døde som var der, og døden og dødsriket ga fra seg de døde som var i dem, og enhver ble dømt etter sine gjerninger.

Nynorsk

11 Og eg såg ei stor, kvit trone og han som sat på trona. Jorda og himmelen flykta bort frå hans andlet, og dei fanst ikkje meir.12 Og eg såg dei døde, store og små: Dei stod framfor trona, og bøker vart opna. Og ei anna bok vart opna, livsens bok. Og dei døde vart dømde etter det som stod skrive i bøkene, etter gjerningane sine.13 Havet gav frå seg dei døde som var der, og døden og dødsriket gav frå seg dei døde som var der, og dei vart dømde, kvar etter sine gjerningar.

Nordsamisk

11 De mun oidnen stuora, vilges truvnnu ja su gii lei čohkkámin das. Eanan ja albmi báhtaredje su muođuid ovddas eai ge dat šat dihtton.12 Ja mun oidnen jábmiid, sihke stuorráid ja unniid čuožžumin truvnnu ovddas. Girjjit rahppojuvvojedje, maiddái nubbi girji, eallima girji. Ja jábmit dubmejuvvojedje dan mielde mii lei čállojuvvon girjjiide, iešguhtege daguidis mielde.13 Mearra attii dál jábmiidis ruoktot, ja jápmin ja jábmiid riika attii ruoktot daid jábmiid geat ledje doppe, ja juohkehaš dubmejuvvui daguidis mielde.

Det du har gjort mot en av mine minste har du gjort mot meg!

«Det der er min slektning!» Sa hun på ekte california-engelsk med et stort smil om munnen og pekte opp på Henrik Sørensens altermaleri av den nordiske Kristus i Sjømannskirken i San Pedro. «Han var familiens sorte får. Han var kriminell og satt fengslet i Norge. Skal ikke si at det var derfor min familie flyktet fra Norge på begynnelsen av 1900 – tallet, men det var ikke stas å bli assosiert med han der!» Hun rister på hodet og ser skamfull ut, så lyser ansiktet hennes opp igjen, og hun fortsetter. «Men det var han som ble Henrik Sørensens modell for Kristus. Og nå pryder han veggen i mange kirker både i Norge og Sverige. Henrik Sørensen ble anklaget for å være blasfemisk fordi han brukte en kriminell som modell for selveste Kristus. Men alt han ville si var; Det du har gjort mot en av mine minste har du gjort mot meg! Og han som var familiens sorte får, er nå mange år etter fremdeles familiens stolthet hos oss!»

Henrik Sørensens nordiske Kristus figur henger i blant annet Hamar Domkirke, Lillestrøm kirke, Vinje kirke i Telemark og i Linköping. De er malt på 30 – tallet og viser en ung korthåret mann med utstrakte armer som kommer gående imot deg. Neste gang du ser dette bildet, håper jeg du blir minnet om å også se Jesus i din neste. Etter møtet med denne kvinnen en formiddag i San Pedro, Los Angeles, har i alle fall jeg ofte blitt minnet på hvor viktig det er å gjøre som Henrik Sørensen gjorde, å ikke bare se «det sorte fåret» men også å se Kristus i min neste – for «det du gjør mot en av mine minste, gjør du mot meg», sa Jesus.

Del